ДСТУ ЕN 622-1:2006 (ЕN 622-1:2003, ІDТ). СТУ ЕN 622-1:2006 (ЕN 622-1:2003, ІDТ). Плиты деревоволоконные. Технические условия. Часть 1. Общие требования


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПЛИТИ ДЕРЕВИННОВОЛОКНИСТІ

Технічні умови

Частина 1. Загальні вимоги

(EN 622-1:2003, IDТ)

ДСТУ EN 622-1:2006

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2008

ПЕРЕДМОВА

  1. ВНЕСЕНО: Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс» (УкрНДІ «Ресурс»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Головач, канд. техн. наук; М. Гудзьо; О. Ісакова

2НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 серпня 2006 р. № 246 з 2007-10-01

  1. Національний стандарт ДСТУ EN 622-1:2006 відповідає EN 622-1:2003 Fibreboards - Specifications - Part 1: General requirements (Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги) і долучений з дозволу EN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступIV

1 Сфера застовування1

2 Нормативні посилання1

З Вимоги2

4 Підтвердження відповідності4

4.1 Загальні положення4

4.2 Зовнішнє контролювання4

4.3 Внутрішнє контролювання4

5 Маркування4

Додаток А Система довільного кольорового кодування деревинноволокнистих плит4

Бібліографія5

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 622-1:2003 Fibreboards - Specifications - Part 1: General requirements (Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги).

Відповідальний за цей стандарт - Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс» (УкрНДІ «Ресурс»).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- до розділу 2 «Нормативні посилання», та до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

- вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова».

Копії стандартів на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛИТИ ДЕРЕВИННОВОЛОКНИСТІ

Технічні умови

Частина 1. Загальні вимоги

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ

Технические условия

Часть 1. Общие требования

FIBREBOARDS

Specifications

Part 1. General requirements

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Чинний від 2007-10-01

  1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до необлицьованих деревинноволокнистих плит, які зазначені у EN 316.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації (зокрема змінами).

EN 120 Wood-based panels - Determination of formaldehyde content - Extraction method called the perforator method

EN 316 Wood fibreboards - Definition, classification and symbols

EN 322 Wood-based panels - Determination of moisture content

EN 323 Wood-based panels - Determination of density

EN 324-1 Wood-based panels - Determination of dimension of boards - Part 1: Determination of thickness width and length

EN 324-2 Wood-based panels - Determination of dimension of boards - Part 2: Determination of squareness and edge straightness

EN 326-2 Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 2: Quality control in the factory

EN 326-3 Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 3: Inspection of a consignment of panels

EN 622-2 Fibreboards - Specifications - Part 2: Requirements for hardboards

EN 622-3 Fibreboards - Specifications - Part 3: Requirements for medium boards

EN 622-4 Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements for softboards

EN 622-5 Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards (MDF) ENV 717-1 Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 1: Formaldehyde

emission by the chamber method

EN 717-2 Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 2: Formaldehyde

release by the gas analysis method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 120 Плити деревинні. Визначання вмісту формальдегіду. Екстрактний метод, названий перфораторним методом

EN 316 Плити деревинноволокнисті. Визначання, класифікація і умовні познаки

EN 322 Плити деревинні. Визначання вмісту вологи

EN 323 Плити деревинні. Визначання щільності

EN 324-1 Плити деревинні. Визначання розмірів плит. Частина 1. Визначання товщини, ширини і довжини

EN 324-2 Плити деревинні. Визначання розмірів плит. Частина 2. Визначання прямокутності та прямолінійності крайок

EN 326-2 Плити деревинні. Відбирання зразків, вирізування і контролювання. Частина 2. Контролювання якості на виробництві

EN 326-3 Плити деревинні. Відбирання зразків, вирізування і контролювання. Частина 3. Перевіряння відібраної партії плит

EN 622-2 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 2. Вимоги до твердих плит

EN 622-3 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 3. Вимоги до плит середньої твердості

EN 622-4 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 4. Вимоги до м'яких плит

EN 622-5 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит, отриманих сухим способом (MDF)

ENV 717-1 Плити деревинні. Визначання виділення формальдегіду. Частина 1. Виділення формальдегіду камерним методом

EN 717-2 Плити деревинні. Визначання виділення формальдегіду. Частина 2. Метод газового аналізування.

3ВИМОГИ

Деревинноволокнисті плити повинні відповідати загальним вимогам, зазначеним у таблиці 1, та допустимим відхилам за товщиною, зазначеним у таблиці 2, у разі відвантажування з підприєм-ства-виробника. Для обумовленого використання деревинноволокнистих плит (див. спеціальні стандарти для деревинноволокнистих плит та загальні стандарти для деревинних плит), у випадку обрізування плит або подальшого механічного обробляння (для шпунтового з'єднання) та особливих відхилах для номінальних розмірів потрібна відповідність між прямокутністю форми та прямолінійністю крайок. Значення, наведені у таблиці 1 та таблиці 2 по відхилах для номінальних розмірів (товщина, ширина та довжина), прямокутність форми, прямолінійність крайок та щільність, характеризуються вологістю плит за температури 20 °С та відповідної вологості навколишнього повітря 65 %. Відповідність не вимагається для спеціальних типів плит, позначених «-».

Вимоги щодо вмісту формальдегіду (величина перфорації) повинні відповідати з 95-відсот-кового довірчою ймовірністю значенням, які одержані під час випробовування окремих плит. З 95-відсотковою довірчою ймовірністю значення мають дорівнювати або бути трохи меншими за значення, наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Загальні вимоги до деревинноволокнистих плит різних типів у разі відвантажування

Параметри

Метод

вимірювання

Типи плит

Плити тверді (НВ)

Плити середньої твердості

(МВІ та МВН)

Плити м'які (SB)

Плити, отримані

сухим способом (MDF)

Відхили від номінальних розмірів:

Див. таблицю 2

± 2мм/м, макс. ± 5мм/м

Згідно з

товщина

EN 324-1

довжина і ширина

EN 324-1

Відхили від прямокутності форми

Згідно з

EN 324-2

2 мм/м

Відхили від прямолінійності крайок

Згідно з

EN 324-2

1,5 мм/м

Вологість

Згідно з

EN 322

4% - 9%

4% - 9%

4% - 9%

4% - 11%

Відхили від середньої

щільності плити

Згідно з

EN 323

-

-

-

±7%

Вміст формальдегіду

Згідно з

EN 120 a6o

ENV 717-1

Клас Е1

Величина перфорації а)

Згідно з

EN 120 або

ENV 717-1

-

-

-

8 мг/100 г сухої

плити (висушеної у сушильній шафі)

Величина тривкого

стану емісії b)

-

-

-

Виділення у повітря 0,124 мг/м3

Клас Е2

Величина перфораціїа)

Згідно з

EN 120 або

ENV 717-1

-

-

-

30 мг/100 г сухої

плити (висушеної у сушильній шафі)

Величина тривкого стану емісії b)

-

-

-

Виділення у повітря >0,124 мг/м3

а) Величина перфорації відносно плит з вологістю (Н) 6,5%. Якщо вологість плит відрізняється від номінальної (Н), величина перфорації може змінюватись з врахуванням коефіцієнта F за таким рівнянням:

Для плит, вологість яких в межах 4 % Н 9 %:

F = -0,133 Н+ 1,86

Відповідно до плит, вологість яких перебуває в межах Н < 4 % та Н > 9 %:

F = 0,636 + 3,12

b) Вимоги до першого типу випробовувань інші за умови для встановлених виділень, до яких також можна застосовувати перший тип на основі наявних даних згідно з EN 120 або EN 717-1 за внутрішнім контролем або за зовнішнім (іншими установами, які перевіряють).

Таблиця 2 - Відхили за номінальною товщиною деревинноволокнистих плит у разі відвантажування

Типи плит

Тверді (НВ)

Hомінальна товщина (мм)

3,5

>3,5-5,5

>5,5

±0,3 мм

± 0,5 мм

±0,7 мм

Середньої твердості (МВL та МВН)

Номінальна товщина (мм)

>10

± 0,7 мм

± 0,8 мм

М'які (SB)

Номінальна товщина (мм)

>10 - 19

>19

± 0,7 мм

± 1,2 мм

± 1,8 мм

Отримані сухим способом (MDF)

Номінальна товщина (мм)

6

>6 - 19

>19

±0,2 мм

± 0,2 мм

±0,3 мм

4 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

4.1 Загальні положення

Перевіряти відповідність стандартам потрібно використовуючи методи, зазначені у таблиці 1.

4.2 Зовнішнє контролювання

Зовнішнє контролювання виробництва проводять згідно з EN 326-2.

Перевіряти партії плит потрібно згідно з EN 326-3.

Якщо вміст формальдегіду визначають згідно з EN 120 перфораторним методом, тоді для зовнішнього контролювання і перевіряння партії плит застосовують середньоарифметичні значення випробовувань не менше ніж трьох плит, які повинні відповідати вимогам таблиці 1. Крім того, границі відхилів кожної плити не повинні перевищувати +10 %.

4.3 Внутрішнє контролювання

Контролювати вироблену продукцію потрібно згідно з EN 326-2.

Параметри, наведені у таблиці 1 і таблиці 2, контролюють з інтервалами між випробовуваннями, що не перевищують інтервали, наведені у таблиці 3. Відбирання зразків повинно бути довільне. Альтернативні методи випробовування та (або) необумовлені випробні зразки можна використовувати, якщо доведена їх відповідність зазначеним методам. Інтервали між випробовуваннями (таблиця 3), пов'язані з виробництвом у разі статистичного контролювання.

Таблиця 3 - Максимальні інтервали між випробовуваннями для кожної виробничої лінії продукції

Параметри

Максимальний інтервал під час випробовування

Вміст формальдегідуa)

Клас Е1

Клас Е2

24 год для кожного типу плити

1 тиждень для кожного типу плити

Вологість

8 год для кожного типу плити

Всі інші параметри, зазначені у таблиці 1 і таблиці 2

8 год для кожного типу плити та для кожної товщини

а) Деякі типи плит, як відомо, виділяють незначну кількість або зовсім не виділяють формальдегід. В такому випадку максимальні інтервали між випробовуваннями можна збільшити. Однак, залишається відповідальність виробника або контролівної установи гарантувати відповідність цьому стандарту.