ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008. СТУ-Н Б А.1.1-81:2008. ССНБ. Основные требования к зданиям и сооружениям. Установка из применение сроков основных требований к зданиям и сооружениям в соответствии с толковыми документами директивы ради 89/106/ЕЭС


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

НАСТАНОВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНІВ

ОСНОВНИХ ВИМОГ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ЗГІДНО З ТЛУМАЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

ДИРЕКТИВИ РАДИ 89/106/ЄЕС

ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК);

Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України

(М. Гакен; М. Гринберг, канд. техн. наук; Л. Жарко, канд. техн. наук; П. Кривошеєв, канд. техн. наук;

Т. Мірошник; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн. наук; Н. Пісаревич;

В. Поклонський, канд. техн. наук; С. Полонська, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук

(науковий керівник); Г. Фаренюк, канд. техн. наук; І. Харченко, канд. техн. наук; Г. Шарапов,

канд. техн. наук.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

від 26 січня 2008 р. № 35, чинний з 2008-10-01

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування1

2 Загальні пояснення1

3 Терміни та визначення понять1

3.1 Загальні терміни, що стосуються Основних вимог до будівельних виробів та будівельних1

об'єктів1

3.2 Терміни, що стосуються основної вимоги "механічна міцність та стійкість"2

3.3 Терміни, що стосуються основної вимоги “пожежна безпека”3

3.4 Терміни, що стосуються основної вимоги "експлуатаційна безпека"8

3.5 Терміни, що стосуються основної вимоги "економія енергії"10

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд

згідно з тлумачними документами Директиви Ради 89/106/ЄЕС

Система стандартизации и нормирования в строительстве

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ

Руководство по применению терминов основных требований к зданиям и сооружениям

согласно интерпретирующим документам Директивы Совета 89/106/ЕЕС

The system of standardisation and setting of norms is in building

AND STRUCTURES

Guideline for application of the basic requirement terms for building and structures according

to guidance papers of the Council's Directives 89/106/CEC

Чинний від 2008-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цій настанові наведені переклади термінів та визначень понять стосовно Основних вимог до будівельних виробів, будівель і споруд, що застосовуються у Тлумачних документах Директиви Ради 89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988 року щодо зближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

Подані визначення термінів можна, за потреби, змінювати, вводити для них похідні ознаки, що розкривають значення вживаних термінів. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визначених у настанові.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 Загальні терміни, що стосуються Основних вимог до будівельних виробів та будівельних

об'єктів

3.1.1 будівельні вироби

1) Цей термін стосується виробів, які виготовляються для постійного використання в складі об'єкта, а саме як такі поставляються на ринок. Терміни "будівельні вироби" або "вироби", які використовуються в Тлумачних документах, охоплюють матеріали, елементи і компоненти (окремо чи в наборі) збірних систем або установок, які забезпечують відповідність об'єкта Основним вимогам

2) Постійне використання виробу в складі об'єкта означає:

- що його вилучення знижує експлуатаційні можливості об'єкта;

- що демонтаж чи заміна виробу включає виконання будівельних робіт

3.1.2 дії (впливи)

Дії, що можуть негативно вплинути на відповідність об'єкта основним вимогам, спричиняються чинниками, які діють на об'єкт або на його частини. До таких чинників належать механічні, хімічні, біологічні, термічні та електромагнітні чинники

en construction products

1) This term refers to products which are produced for incorporation in a permanent manner in the works and placed as such on the market. The terms "construction products" or "products", include materials, elements and components (single or in a kit) of prefabricated systems or installations which enable the works to meet the Essential requirements

2) Incorporation of a product in a permanent manner in the works means:

- that its removal reduces the performance capabilities of the works; and

- that the dismantling or the replacement of the product are operations which involve construction activities

en actions

Actions which may affect the compliance of the works with the essential requirements are brought about by agents acting on the works or parts of the works. Such agents include mechanical, chemical, biological, thermal and electro-magnetic agents

3.1.3 експлуатаційна характеристика

Експлуатаційна характеристика – це кількісний вираз (величина, ступінь, клас або рівень) поведінки об'єкта, його частини або виробу під дією зовнішніх факторів або факторів, які виникають в умовах експлуатації за призначенням (для об'єкта або його частин) або в умовах використання за призначенням (для виробів)

3.1.4 нормальне технічне обслуговування

1) Технічне обслуговування є комплексом запобіжних та інших заходів, які застосовуються до об'єкта з метою забезпечення виконання ним всіх його функцій протягом терміну експлуатації. Ці заходи включають чистку, обслуговування, перефарбування, ремонт, у разі необхідності, заміну частин об'єкта тощо.

2) Нормальне технічне обслуговування зазвичай включає обстеження і проводиться тоді, коли витрати на необхідні роботи не занадто великі порівняно з вартістю тієї частини об'єкта, якої вони стосуються. При цьому беруться до уваги майбутні витрати

3.1.5 призначене використання (призначення)

Призначення виробу стосується тієї (тих) функції (функцій), яку (які) виріб повинен виконувати згідно з основними вимогами

3.1.6 економічно обґрунтований термін

експлуатації

1) Термін експлуатації – це проміжок часу, протягом якого експлуатаційна характеристика об'єкта зберігається на рівні, що відповідає основним вимогам.

2) Економічно обґрунтований термін експлуатації встановлюється з урахуванням всіх суттєвих факторів, таких як:

- витрати на проектування, будівництво і використання;

- витрати через перешкоди, які виникають під час експлуатації;

- ризики та наслідки виходу з ладу об'єкта протягом терміну його експлуатації і вартість страхування від цих ризиків;

- планове часткове оновлення;

- витрати на обстеження, технічне обслуговування, утримання та ремонт;

- витрати на експлуатацію та адміністрування;

- розміщення;

- екологічні аспекти

en performance

Performance is a quantitative expression (value, grade, class or level) of the behaviour of a works, part of the works or product, for an action to which it is subject or which it generates under the intended service conditions (for the works or parts of works) or intended use conditions (for products)

en normal preventive maintenance

1) Maintenance is a set of preventive and other measures which are applied to the works in order to enable the works to fulfil all its functions during its working life. These measures include cleaning, servicing, repainting, repairing, replacing parts of the works where needed, etc

2) Normal maintenance generally includes inspections and occurs at a time when the costs of the intervention which has to be made are not disproportionate to the value of the part of the works concerned, consequential costs being taken into account

en intending use

The intended use of a product refers to the role(s) that the product is intended to play in the fulfilment of the essential requirements

en Economically reasonable working life

1) The working life is the period of time during which the performance of the works will be maintained at a level compatible with the fulfilment of the Essential requirements

2) An economically reasonable working life preumes that all relevant aspects are taken into acount, such as:

- costs of design, constraction and use;

- costs araising from hidance of use;

- risks and consequences of failure of the works during its working life and costs of insurance covering these risks;

- planned partial renewal;

- costs of inspections, maintenance, care and repair;

- costs of operations and administration;

- disposal;

- environmental aspects

3.2 Терміни, що стосуються основної вимоги "механічна міцність та стійкість"

3.2.1 навантаження

Діяння зазначених раніше факторів та інші впливи, що можуть спричинити механічну напругу, деформації або деструкцію в будівлях та спорудах протягом їх будівництва та експлуатації

en loading

Actions and other influences which may cause stress, deformations or degradation in the works during their construction and use

3.2.2 недопустима деформація

Деформації або утворення тріщин у будівлях та спорудах або їх частинах, що зводять нанівець припущення, зроблені при визначенні стійкості, механічної міцності або експлуатаційної надійності будівель та споруд чи їх частин, або спричиняють істотне зменшення їх довговічності

3.2.3 непропорційне за обсягами порівняно з першопричиною пошкодження будівельного об'єкта в результаті будь-якого діяння

Пошкодження будівель та споруд в результаті таких подій, як вибухи, ударні навантаження, перевантаження чи внаслідок людських помилок, яких можна було б уникнути чи обмежити без недопустимих труднощів або витрат

3.2.4 несуча конструкція (основна конструкція)

Виготовлена згідно з проектними рішеннями збірна конструкція, яка складається із сполучених між собою елементів, розрахованих на забезпечення механічної міцності і стійкості будівель та споруд

3.2.5 руйнування

Різні форми пошкодження конструкцій

en inadmissible deformation

Deformation or cracking of the works or part of the works which invalidates the assumptions made for the determination of the stability, the mechanical resistance or the serviceability of the works or parts of it, or causes significant reduction in the durability of the works

en damage by an event to an extent disproortionate to the actions

This means large damage of the works relative to the original cause (by events like explosions, impact, overload or consequence of human errors) which could have been avoided or limited without unacceptable difficulties or costs

en load-bearing construction

Organized assembly of connected parts designed to provide mechanical resistance and stability to the works

en collapse

Various forms of failure of the structure

3.3 Терміни, що стосуються основної вимоги “пожежна безпека”

3.3.1 аварійне джерело живлення

Система, встановлена з метою забезпечення швидкого автоматичного включення та підтримання протягом необхідного проміжку часу електроживлення протипожежного обладнання в разі виходу з ладу штатного джерела живлення або аварії елементів системи, призначеної подавати, розподіляти або контролювати живлення цього обладнання (обладнання аварійного освітлення і сигналізації, виявлення пожежі, попередження про пожежу, ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, насосів, систем зв'язку тощо) (NFPA 70, 700-1)

3.3.2 аварійне освітлення

Забезпечення освітлення під час евакуації в разі виходу з ладу штатного освітлення (ISO 8421-6, 6.29)

3.3.3 аварійна ситуація

Нависла небезпека або суттєва загроза для людей чи майна (ISO 8201, 1987)

3.3.4 аналіз небезпеки

Аналіз, який проводиться для оцінки потенційної можливості втрати життя або травмування людей та/або пошкодження майна

3.3.5 системи димо- і тепловидалення

Система димо- і тепловидалення, яка вмонтована в будівлю для покращання видалення газоподібних продуктів згоряння і тепла, що виділяються під час

en emergency power supply

System installed in order to provide promptly, automatically and for a suitable time, power supply to fire safety installations, when normal supply fails or in the event of an accident to elements of a system intended to supply, distribute or control power for this installation (emergency lighting and signalling, fire detection, fire warning, fire-fighting lifts, pumps, communication system, etc.) (NFPA 70, 700-1)

en emergency fighting

Provision of lighting for use during escape when normal lighting fails (ISO 8421-6, 6.29)

en emergency

Imminent risk or serious threat to persons or property (ISO 8201, 1987)

en hazard analysis

Analysis carried out in order to evaluate the potential for loss of life or injury and/or damage to property

en smoke and heat venting installation

System incorporated in a building in order to improve the evacuation of the combustion gases and the heat produced by a fire. A smoke and heat extraction system

пожежі. Система димо- і тепловидалення може базуватись на примусовому видаленні, а також на природній конвекції

3.3.6 виділення диму

Виділення диму та/або газу, що виділяють матеріали під час нагрівання матеріалу вогнем та/або джерелом запалювання

3.3.7 вимоги до експлуатаційної характеристики

Вимоги користувача, подані через експлуатаційні характеристики виробу

3.3.8 вміст будівлі

Повний вміст будівлі за винятком усіх будівельних виробів, таких як облицювання стін, перегородок, підлог і стель

3.3.9 вогнезахисна речовина

Речовина, призначена для додавання до матеріалу або його оброблення з метою придушити, значно зменшити або затримати горіння матеріалу

3.3.10 вогневе випробування

Процедура, призначена для вимірювання або оцінки реакції матеріалу, виробу, конструкції чи системи на один або більше видів вогневого впливу (BS 6336:1982)

3.3.11 вогнестійкий кабель

Електричний кабель, призначений для передавання електричної енергії або сигналів під час пожежі, який здатний виконувати свою функцію за призначенням протягом заданого проміжку часу під час стандартного випробування на вогнестійкість

3.3.12 вплив вогню

Термічна дія, що впливає на виріб

3.3.13 дверні пристрої

Обладнання, що застосовується для полотен дверей та/або дверних рам для того, щоб надати їм можливості функціонувати як двері: наприклад, засувки, замки, пристрої зачинення, завіси тощо

3.3.14 джерело запалювання

Джерело тепла, що застосовується для запалювання горючих матеріалів або виробів. Іскра, полум'я або гарячий предмет, що спричиняють запалювання

3.3.15 димові вентиляційні отвори, дахові вентиляційні отвори

Отвори в огороджувальних стінах або на даху покрівлі будівлі, призначені для видалення тепла і диму в разі пожежі, які відкриваються автоматично та/або вручну (ISO 8421-5/1988 (E/F))

can be based on powered extraction as well as natural convection

en smoke release