ДСТУ 3675-98. Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань


ДСТУ 3675-98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА

ВОГНЕГАСНИКИ ПЕРЕНОСНІ

Загальні технічні вимоги

та методи випробувань

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕНОСНЫЕ

Общие технические требования

и методы испытаний

PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS

General specifications

and test methods

Чинний від 1999–01–01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на переносні вогнегасники (далі — вогнегасники), Означені для гасіння пожеж класів А, В, С, електрообладнання під напругою (встановлює основні вимоги, які повинні забезпечити їх безпеку, надійність та експлуатаційні якості. Стандарт не включає ніяких вимог з оцінки вогнегасної здатності вогнегасників, які рекомендуються для гасіння пожеж класу С. Придатність для гасіння пожеж класу С може бути заявлена виробником тільки для порошкових вогнегасників.

Вимоги, викладені у стандарті, поширюються на вогнегасники, повна маса яких у спорядженому стані не перевищує 20 кг.

Обов'язкові вимоги до якості вогнегасників, які забезпечують їх безпеку для життя, здоров'я та майна населення, охорони навколишнього середовища, викладені у розділах 4—7 цього стандарту.

Стандарт не поширюється на вогнегасники спеціального (цільового) призначення (лісові, авіаційні, шахтові та ін.). Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2272-93 ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення

ДСТУ 2273-93 ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ГОСТ 4.99-83 СПКП. Пенообразователи для тушения пожаров. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.132-85 СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1770-74Е Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2084-77 Бензины автомобильные. Технические условия

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 6948-81 Пенообразователь ПО-1. Технические условия

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия

ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 9685-61 Заготовки из древесины хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 9909-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба коническая вентилей и баллонов для газов

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности

ГОСТ 24705-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры

ГОСТ 26952-86 Порошки огнетушащие. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров

ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические

ГОСТ 28201-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са; Влажное тепло, постоянный режим

ГОСТ 28203-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fс и руководство: Вибрация (синусоидальная)

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ДНАОП 0.00–1.07–94).

З ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використовуються терміни та визначення згідно з ДСТУ 2272, ДСТУ 2273, а також ті, що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 — Терміни, позначення та їх визначення, які використовуються в стандарті

Термін

Позначення

Визначення

Викидання вогнегасної речовини

Процес витиснення вогнегасної речовини з вогнегасника, який відбувається під дією надлишкового тиску газу в його корпусі під час відкривання клапана запірно-пускового пристрою

Газ-витискувач

Стиснений (або зріджений) газ, а також газ, утворюваний внаслідок хімічної реакції між компонентами заряду, який забезпечує створення надлишкового тиску для викидання вогнегасної речовини з вогнегасника

Газогенерувальний елемент

Пристрій, який вміщує заряд речовини, після впливу на який відповідним чином відбувається хімічна реакція, супроводжувана виділенням газу

.

Тиск робочий

Рр

Сталий надлишковий тиск, досягнений у зарядженому до номінального значення вогнегаснику, який витримано при температурі 20 °С протягом 24 год, у момент початку витиснення з нього вогнегасної речовини газом-витискувачем

Тиск робочий максимальний

Рр макс

Сталий надлишковий тиск, досягнений у зарядженому до номінального значення вогнегаснику, який витримано при температурі 60 °С протягом 24 год, у момент початку витиснення з нього вогнегасної речовини газом-витискувачем

Довжина струменя вогнегасної речовини мінімальна

Довжина струменя вогнегасної речовини в момент викидання 50 % заряду вогнегасної речовини під час безперервного її подавання при повністю відкритому клапані запірно-пускового пристрою

Корпус вогнегасника

Ємність із металу або іншого матеріалу з відповідними фізико-механічними властивостями, призначена для зберігання вогнегасної речовини у вогнегаснику

Вогнегасна речовина

Речовина з фізико-хімічними властивостями, які дозволяють створити умови для припинення горіння

Вогнегасник повітряно-пінний

Вогнегасник із зарядом водного розчину піноутво-рювальних домішок і пристроєм для генерування піни

Вогнегасник газовий

Вогнегасник із зарядом вогнегасного газу

Вогнегасник із газовим балоном

Вогнегасник, що містить балон з газом-витискувачем, який може бути розміщений, як усередині, так і зовні корпусу вогнегасника

Вогнегасник із газогенерувальним елементом

Вогнегасник, що містить газогенерувальний елемент, який може бути розміщений як усередині, так і зовні корпусу вогнегасника

Вогнегасник закачний

Вогнегасник, корпус якого постійно знаходиться під надлишковим тиском газу-витискувача

Повне спрацювання вогнегасника

Процес викидання вогнегасної речовини при повністю відкритому клапані запірно-пускового пристрою до моменту, коли надлишковий тиск у корпусі вогнегасника досягає величини атмосферного тиску

Тривалість приведення вогнегасника до дії

Тп.д

Відрізок часу з моменту дії на запірно-пусковий пристрій до моменту початку викидання вогнегасної речовини

Тривалість викидання вогнегасної речовини мінімальна

Тп

Відрізок часу з моменту початку викидання вогнегасної речовини з насадка вогнегасника, встановленого в нормальному робочому положенні, при безперервній роботі та повністю відкритому клапані запірно-пускового пристрою до моменту припинення її ефективного викидання

Густина наповнення

(для газових вогнегасників)

Відношення маси заряду вогнегасного газу (у кілограмах) до об'єму корпусу вогнегасника (у літрах)

Ранг вогнегасника

Порівняльна характеристика ефективності вогнегасника, що оцінюється за величиною модельного вогнища пожежі, яке може бути погашене спеціально підготовленим оператором за встановленими умовами випробувань з використанням вогнегасника, спорядженого у повній відповідності до технічних вимог

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Вимоги призначення

4.1.1 Вогнегасники повинні вироблятись відповідно до вимог цього стандарту, ГОСТ 12.2.037 за технічною документацією, затвердженою в установленому порядку. Технічні умови на конкретні типи вогнегасників повинні відповідати цьому стандарту. На вогнегасники, для яких добуток від множення робочого тиску у МПа (кгс/см2) на місткість корпуса (V ) у м3 (л) перевищує 0,02 (200), поширюються вимоги ДНАОП 0.00-1.07. Вимоги до розміщення й обслуговування вогнегасників — згідно з ГОСТ 12.4.009. Позначення умовні графічні — згідно з ГОСТ 28130. Основні показники якості вогнегасників з урахуванням вимог ГОСТ 4.132 та програми випробувань згідно з ГОСТ 15.001 наведено у додатку А.

4.1.2 Тип вогнегасника слід визначати за видом вогнегасної речовини, яка міститься в його корпусі. За видом застосовуваної вогнегасної речовини вогнегасники бувають таких типів:

— водяні;

— пінні (повітряно-пінні);

— порошкові;

— газові (вуглекислотні тощо);

— комбіновані.

4.1.3 Місткість корпусу вогнегасника та його габаритні розміри (у зборі) повинні відповідати наведеним у конструкторській документації номінальним величинам з урахуванням установлених допусків.

4.1.4 Дійсний заряд вогнегасної речовини не повинен відрізнятись від величини номінального заряду в таких межах:

— для водяних та повітряно-пінних вогнегасників:— від 0 до мінус 5 % за об'ємом;

— для порошкових вогнегасників:

а) з номінальним зарядом не більше 1 кг: ± 5 % за масою;

б) з номінальним зарядом від 1 до 3 кг включно: ± З % за масою;

в) з номінальним зарядом більше 3 кг: ± 2 % за масою;

— для вуглекислотних і комбінованих вогнегасників: від 0 до мінус 5 % за масою.

Примітка 1. Кількість вогнегасної речовини, яка міститься у корпусі вогнегасника, визначається в одиницях об'єму (для водяних та пінних вогнегасників — у літрах) або в одиницях маси (для інших типів вогнегасників — у кілограмах).

Примітка 2. Густина наповнення для вуглекислотних вогнегасників не повинна перевищувати 0,68 кг/л. У разі застосування вуглекислотних вогнегасників в умовах високих температур ця величина може бути зменшена.

4.1.4.1 Вогнегасні речовини повинні відповідати:

а) діоксид вуглецю рідкий вищого або першого сорту — ГОСТ 8050;

б) порошки вогнегасні — ГОСТ 26952;

в) піноутворювачі типу ПО-1 — ГОСТ 6948, інших типів — відповідній нормативній документації.

4.1.4.2 Вогнегасники, а також газові балони повинні відповідати таким вимогам у частині можливого витоку заряду вогнегасної речовини або газу-витискувача:

а) для закачних вогнегасників і газових балонів максимальна втрата заряду вогнегасної речовини або газу-витискувача не повинна перевищувати 5 % номінальної маси заряду за рік, або спричиняти втрату 5 % робочого тиску за рік;

б) для вогнегасників з газовим балоном (або газогенерувальним елементом) після їх приведення у дію максимальна втрата газу-витискувача не повинна перевищувати величини, еквівалентної втраті 5 % робочого тиску за 15хв.

4.1.4.3 Газ-витискувач повинен відповідати таким вимогам:

— стиснене повітря (забрудненість, повітря) — не вище 9 класу згідно з ГОСТ 17433;

— діоксид вуглецю рідкий вищого або першого сорту — згідно з ГОСТ 8050;

— азот газоподібний вищого або першого сорту — згідно з ГОСТ 9293.

4.1.4.4 Газогенерувальні елементи

До складу продуктів реакції, яка проходить у газогенерувальному елементі, повинні входити тільки пожежобезпечні речовини.

4.1.5 Ранг вогнегасників повинен встановлюватися за здатністю до гасіння модельних вогнищ пожежі класів А та (або) В згідно з ГОСТ 27331.

4.1.5.1 Вогнегасна здатність вогнегасників, що рекомендуються для гасіння пожежі класу А (горіння твердих речовин), повинна визначатися методом випробувань, описаним у додатку Б, та оцінюватись за максимальним модельним вогнищем пожежі, погашеним в умовах випробувань та відповідно до критеріїв, описаних у додатку Б.