НПАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НАКАЗ

від 16 березня 1994 року № 19

Про затвердження Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 травня 1994 р. за № 94/303

На виконання Закону України «Про охорону праці» та постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 року № 135 «Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, що додається.
 2. Запропонувати міністерствам, відомствам, а також концернам, корпораціям, іншим об’єднанням підприємств, створеним за галузевим принципом, вжити необхідних заходів щодо поліпшення нормотворчої діяльності з питань охорони праці в галузі та організації виконання вимог цього Положення структурними підрозділами центрального апарату, базовими (головними) організаціями, експертними групами, окремими творчими колективами — розробниками нормативних актів про охорону праці.
 3. Начальникам галузевих управлінь (відділів) та інших структурних підрозділів Держнаглядохоронпраці забезпечити безпосереднє керівництво роботою підконтрольних міністерств, відомств, базових організацій щодо опрацювання нових, перегляду чинних державних нормативних актів про охорону праці згідно з законодавством та цим Положенням.
 4. Покласти на управління нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету методичне керівництво роботою щодо організації нормотворчої діяльності відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», рішень Уряду та цього Положення.
 5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника голови Держнаглядохоронпраці Ткачука С. П.

А. Ф. ДЮБА

Г олова Комітету

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16 березня 1994 р. № 19

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 12 травня 1994 р. за № 94/303

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ, ПРИЙНЯТТЯ, ПЕРЕГЛЯД ТА СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МІЖГАЛУЗЕВИХ І ГАЛУЗЕВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Це Положення визначає порядок опрацювання та прийняття нових, перегляду і скасування чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.94 р. № 135 з цього питання.
  2. Положення є обов’язковим для виконання усіма центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, а також підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності.
 2. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 1. Організація роботи
  1. Опрацювання проектів державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (далі — ДНАОП) здійснюється під керівництвом і за безпосередньою участю фахівців Держнаглядохоронпраці, Держатомнагляду, органів та закладів санітарно- епідеміологічної служби МОЗ та органів державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС.
   1. Системний і комплексний підхід до організації нормотворчої діяльності, удосконалення наявної нормативної бази з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища забезпечується шляхом створення мережі головних та базових організацій з цього питання.
   2. Національний науково-дослідний інститут охорони праці виконує щодо базових організацій міністерств, відомств, концернів, корпорацій та інших об’єднань підприємств, створених за галузевим принципом (далі — міністерства) функцію головної організації, яка координує роботу у даному напрямку, надає методичну допомогу фахівцям базових організацій, організує підвищення кваліфікації, а також опрацьовує проекти державних міжгалузевих і окремих галузевих нормативних актів.

Головні (базові) організації з питань гігієни праці, пожежної, ядерної, радіаційної безпеки та порядок опрацювання і затвердження нормативних актів з цих питань визначаються відповідними органами державного нагляду, до компетенції яких належать зазначені питання.

 1. Базові організації з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці визначаються в кожній галузі народного господарства рішеннями відповідних міністерств, як правило,із складу науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій і підприємств галузі, що спеціалізуються у певних сферах діяльності, мають найвищий науково-технічний потенціал і укомплектовані досвідченими кадрами з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Якщо у різних напрямках діяльності або підгалузях працює декілька базових організацій, то одна з них визначається головною в даній галузі.
  1. Державний нормативний акт про охорону праці може опрацьовуватися також окремою організацією-розробником або творчим колективом, групою фахівців (далі — організація-розробник), які спроможні якісно виконати роботу. Призначення такої організації розробником ДНАОП здійснюється міністерством за погодженням з відповідним органом державного нагляду за охороною праці або безпосередньо органом нагляду.
   1. Опрацювання, прийняття, перегляд, скасування і видання державних нормативних актів про охорону праці здійснюється відповідно до перспективного (п’ятирічного) та уточненого (річного) зведених планів, що затверджуються органами державного нагляду за охороною праці згідно з їх компетенцією.

Проекти зведених планів складаються шляхом узагальнення відповідних галузевих планів, а також пропозицій міністерств, місцевих органів державної виконавчої влади, структурних підрозділів і працівників органів державного нагляду, громадських та інших організацій щодо удосконалення нормативних актів про охорону праці. Галузеві плани підлягають попередньому узгодженню з відповідним органом державного нагляду та затверджуються міністерствами.

На підставі зведеного і галузевих планів формується відповідний розділ з питань нормотворчої діяльності у Національній та галузевих програмах поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Галузеві плани подаються на затвердження у червні, а зведений — у жовтні того року, що передує визначеному планом періоду.

 1. Плани опрацювання та орієнтовні строки видання державних нормативних актів систематично публікуються в журналі «Охорона праці», інших виданнях, а також передаються видавництвам для включення в тематичний план видавничих робіт на наступний рік.
  1. Вимоги окремих нормативних актів, які набрали чинності в інших державах і відповідають потребам України, можуть бути визначені чинними відповідно до рішення органу державного нагляду України без проходження певних етапів розробки, передбачених цим Положенням. Додатки або зміни до них опрацьовуються за необхідності в загальному порядку.
  2. Стадії опрацювання ДНАОП
   1. Опрацювання державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці проводиться за такими стадіями:

підготовка до опрацювання ДНАОП;

опрацювання і затвердження технічного завдання;

опрацювання першої редакції проекту ДНАОП;

опрацювання остаточної редакції проекту ДНАОП;

затвердження і включення ДНАОП до державного реєстру;

видання та інформація про ДНАОП.

 1. Підготовка до опрацювання ДНАОП
  1. На стадії підготовки визначаються доцільність опрацювання даного нормативного акта, черговість робіт, можливі виконавці проекту, джерела та обсяги фінансування тощо. Базова організація розглядає заявки на розробку, що надійшли від органів управління, підприємств, установ, організацій, окремих підприємців (власників), а також органів державного нагляду за охороною праці, вивчає пропозиції про необхідність розробки, враховує результати власного аналізу попереднього нормативного акта щодо відповідності вимогам сьогодення, додержання визначених для нього строків дії тощо.

Приймається в установленому порядку рішення про включення даного нормативного акта до плану опрацювання ДНАОП.

 1. Проводиться збирання робочих матеріалів або пред’являється і аналізується початковий варіант проекту ДНАОП (за його наявності).
  1. Для опрацювання нормативного акта рішенням керівника відповідної базової (головної) організації створюється робоча група, до якої поряд із власними спеціалістами за необхідності можуть бути залучені фахівці інших компетентних організацій і підприємств. Один із членів робочої групи призначається керівником розробки.

У випадку опрацювання ДНАОП окремою організацією-розробником робоча група створюється наказом керівника цієї організації.

 1. Опрацювання і затвердження технічного завдання
  1. Технічне завдання на опрацювання ДНАОП розробляє базова організація (організація-розробник).
   1. У технічному завданні повинні бути передбачені: підстава для опрацювання ДНАОП;

строки початку та закінчення робіт; мета і головні завдання ДНАОП; характеристика об’єкта нормативного регулювання; структура ДНАОП;

взаємозв’язок з іншими правовими нормами та нормативними документами; джерела інформації, що повинні бути використані; етапи опрацювання, строки виконання та виконавці.

 1. До технічного завдання додається:

перелік організацій, яким надсилається проект нормативного акта на відзив (з врахуванням заявок заінтересованих організацій);

перелік органів, яким надсилається проект на узгодження.

 1. До переліку органів, з якими узгоджується проект ДНАОП, повинні включатися:

організація-замовник;

відповідні органи державного нагляду, міністерства або інші органи, до компетенції яких належить даний нормативний акт або окремі його вимоги;

Національний НДІ охорони праці.

 1. Технічне завдання на опрацювання ДНАОП узгоджується з міністерством, Національним НДІ охорони праці та затверджується заступником керівника відповідного органу державного нагляду. Термін розгляду технічного завдання узгоджуючим органом не повинен перевищувати двох тижнів.

Зміни до технічного завдання вносяться, узгоджуються і затверджуються в такому ж порядку, що й основний документ.

 1. Базова організація (організація-розробник) у двотижневий термін після затвердження технічного завдання надсилає його органам, з якими узгоджувався цей документ, та керівникові розробки.
  1. Якщо базова організація (організація-розробник) має підготовлений початковий варіант нормативного акта, який може бути прийнятий як проект у першій редакції, вона подає його разом з технічним завданням. В такому разі допускається суміщення стадій розроблення ДНАОП.

2.4.8. Якщо базова організація (організація-розробник) прийняла рішення про використання нормативного акта іншої держави (або міждержавного) як проекту ДНАОП, замість технічного завдання на розроблення акта оформляються пропозиції з обгрунтуванням необхідності його використання.

 1. Опрацювання першої редакції проекту ДНАОП
  1. Проект ДНАОП розробляється відповідно до договору, календарного плану і технічного завдання.
   1. Структура, зміст, викладення і оформлення ДНАОП залежать від вимог, призначення й головних завдань нормативного акта та визначаються органом, який його затверджує.
   2. При опрацюванні проекту використовуються досягнення науково-технічного прогресу, результати науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, патентних досліджень, світовий досвід організації охорони праці, підвищення безпеки технологічних процесів, виробничого устаткування, створення нешкідливих для здоров’я умов праці. Враховуються дані про ефективність попередніх нормативів аналогічного спрямування, результати аналізу травматизму, професійної або виробничообумовленої захворюваності, пропозиції заінтересованих організацій, власників підприємств тощо.
   3. Одночасно з опрацюванням проекту ДНАОП складається:

пояснювальна записка;

опис проекту, придатний для обробки за допомогою ЕОМ.

 1. Пояснювальна записка повинна містити відомості про: підстави розроблення ДНАОП; головну мету і завдання проекту; скорочену характеристику нормативів і вимог, які містяться у проекті; його рівень та взаємозв’язок з іншими державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами; пропозиції щодо порядку введення в дію і впровадження, строків дії ДНАОП; джерела використаної інформації; про організації, яким розсилався проект ДНАОП на відзив та на узгодження, а також інші відомості.

Пояснювальна записка повинна бути підписана керівником базової організації (організації-розробника) та керівником розробки.

 1. Опис проекту ДНАОП складається у вигляді карти-паспорта і повинен містити основну інформацію про нього: вид нормативного акта (правила, положення тощо), його позначення, найменування, галузь застосування, дату затвердження і введення в дію, термін дії, перелік взаємозв’язаних з ним інших нормативних актів, назву організації-розробника, перелік органів, з якими погоджено проект ДНАОП, внесені зміни тощо.
  1. Якщо при опрацюванні проекту ДНАОП виникає необхідність перегляду, зміни або скасування взаємозв’язаних з ним нормативних актів, то базова організація (організація-розробник) повинна одночасно з опрацюванням проекту ДНАОП підготувати обгрунтовану пропозицію про їх перегляд, зміну або скасування.
   1. Проект ДНАОП розглядається, як правило, на засіданні науково-технічної (наукової) ради чи секції ради організації-розробника, яка приймає протокольне рішення про надіслання проекту ДНАОП на відзив або про продовження роботи над проектом.
   2. Проект ДНАОП разом з пояснювальною запискою та описом проекту надсилається на відзив організаціям, передбаченим технічним завданням, включаючи відповідний центральний профспілковий орган.