НПАОП 22.1-1.01-96. Правила охорони праці для видавництв і редакцій


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА охорони праці для видавництв і редакцій

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.07.96 № 122

ДНАОП 8.7.10-1.01-96

 1. РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом

поліграфічної промисловості ім Т.Шевченка РОЗРОБНИКИ В. О. Громцев (Мїнпресінформ),

Б. А. Гайванович (УНД11111),

 1. Г. Жеглов (ВО «Поліграфкнига»),

Н.И. Куновська (УНДІПП, відповідальний виконавець), Г. Ю. Лут (Видавництво «Вільна Україна»),

Л. О. Мельничук (Держнаглядохоронпраці),

В. К. Моргунский (АТ «Полїграфїст»),

Л. Г. Палагнюк (Вид-во «Преса України»),

Л. М. Тяллєва (УНДІПП, зав відділом),

 1. М. Чижевський (УАД),

Л. Я. Шиманська (УНДІПП, керівник теми)

 1. ВНЕСЕНО НА РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Міністерством України у справах преси та інформації

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Дата введення

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дані Правила розповсюджуються на видавництва та редакції (надалі — видавництва) незалежно від їх форм власності та відомчої належності.

Правила встановлюють вимоги охорони праці до виробничих ї допоміжних будівель і приміщень, виробничих дільниць, обладнання та робочих місць; санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці; вимоги до експлуатації автотранспорту та порядку проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

Дані Правила поширюються на всіх працівників видавництв.

Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил, в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.

Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з діючим законодавством.

Розслідування та облік аварій, нещасних випадків та професійних захворювань, що мали місце у видавництвах. повинні проводитися у порядку, встановленому ДНАОП 0.004.03-93.

3 введенням в дію Правил охорони праці для видавництв і редакцій вважати такими, що не застосовуються на території України, НАОП 8.7.10-1.03-86 «Правила безпеки праці у видавництвах та редакціях». Затверджені Держкомвидавом СРСР,1986 р.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В даних Правилах є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация»;

ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ Шум. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

ГОСТ 12.1.018-93 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность статического електричества. Общие требования»;

ГОСТ 12.1.019-79 «ССБТ Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования»;

ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования»;

ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;

ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

ГОСТ12.3.013-77 «ССБТ. Работымашинописные. Общие требования

безопасности»;

ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12. 4.013-85Е «ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия»;

ГОСТ 21889-76 «Система «человек-машина». Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования»;

СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования»;

СНиПII-89-90 «Г енеральные планыпромышленных предприятий. Нормы

проектирования»;

СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания»;

СНиП2.09.04-87 «Административныеи бытовые здания и помещения

промышленных предприятий»;

СН 181-70 «Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий»;

СН 3223-85 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах»;

ДНАОП 0.00-1.02-92 «Правила будови ї безпечної експлуатації ліфтів». Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92»;

ДНАОП 0.00-1.03-93 «Правила будови ї безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів». Затверджені Держнаглядохоронпрацї України наказом від 16.12.93 № 128;

ДНАОП 0.00.1.21-84 «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів». Затверджені Головдерженергонагляд Міненерго СРСР 21.12.84;

ДНАОП 0.00-4.03-93 «Положення про розслідування та облік нещасних випадків. професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах та організаціях». Затверджені кабінетом міністрів України 10.09.93. Постанова № 623;

ДНАОП 0.03-1.43-88 «Санітарні правила при роботі з ртуттю, її сполуками та приладами з ртутним заповненням № 4607-88». Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР, 1988 р;

ДНАОП 0.03-3.01-71 «Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71». Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР, 1971 р;

ДНАОП 0.03-3 18-88 «Тимчасові санітарні норми та правила для робітників обчислювальних центрів № 4559-88». Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР, 1988 р;

ДНАОП 0.03-3 28-93 «Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками». Затверджені Мінохорониздоров’я України наказом від 10.12. 93 № 241;

НАОП 1.1.10-1.01-85 «Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок». Затверджені Міненерго СРСР, 10.09 85;

НАОП 5.1.12-1.01-80 «Правила техніки безпеки на автомобільному транспорті». Затверджені Мінавтотранс РРФСР, 23 10.80;

НАОП 5.1.12-1.02-78 «Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств». Затверджені Мінавтотранс РРФСР 11.12.78;

НАОП 8.7.10-2.04-84 «ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки». Затверджені Держкомвидавом СРСР. 1984 р;

Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджені в.о. держінспектора України з пожежного нагляду, 14.06.95. Зареєстрованї Міністерством юстиції України 14.07.95. Реєстраційний номер 219/755;

Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений. Утверждено приказом Госстроя СССР от 29.12.73. № 279;

Правила дорожнього руху України Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.93, № 1094.

3 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ І ПОБУТОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ

 1. Загальні вимоги

Планування та розміщення видавництв має відповідати вимогам діючих будівельних норм і правил (СНиП II-89-90, СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87, ДНАОП 0.03-3.0171, ДНАОП 0 03-3.18-88).

Розміщувати видавництва необхідно в окремих будівлях. Видавництва з невеликою кількістю працівників допускається розміщувати в будівлях разом з іншими підприємствами (організаціями).

Виробничі та побутові будівлі і приміщення за пожежною безпекою мають відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні.

За правильність конструкції, вибір матеріалів, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту ї технічного діагностування, а також відповідність виробничих та побутових будівель ї приміщень, виробничих дільниць, обладнання та робочих місць цим Правилам несе відповідальність організація або підприємство (незалежно від форм власності та відомчої належностї), що виконує відповіднї роботи.

 1. Виробничі будівлі, приміщення

Виробничі будівлі та приміщення споруджуються згідно з вимогами будівельних і санітарних норм (СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09 04-87, ДНАОП 0.03-3.01-71, ДНАОП 0.033.18-88). Об’єм виробничих приміщень на одного працівника складає 15 м3, а площа приміщень — не менше 4,5 м . Об’єм виробничих приміщень для програмістів, операторів відеотермінальних пристроїв вдалі ВТП) на одного працівника складає 19,5 м3, площа приміщень — 6 м3 з урахуванням максимального числа працівників в одну зміну.

Інтер’єр приміщень видавництв має відповідати СН 181-70, гама кольорів витримуватися в спокійних тонах з незначним їх контрастом залежно від орієнтації вікон відносно сторін світу.

Для забезпечення параметрів мікроклімату згідно з ГОСТ 12.1 005-88 виробничі приміщення обладнуються опаленням, природною та штучною вентиляцією відповідно до вимог СНИП 2.04.005-91, ДНАОП 0.03-3.01-71.

Всі будівлі в процесі їх експлуатації мають перебувати під постійним технічним наглядом, підлягають періодичним загальним оглядам (двічі на рік) і цільовим перевіркам стану окремих конструктивних елементів та ремонту згіїдно з «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений”.

Результати всіх видів оглядів оформляють актами, в яких зазначають виявлені недоліки та заходи щодо їх усунення.

 1. Побутові приміщення
  1. Побутові приміщення та їх склад мають відповідати вимогам СНиП 2.09.04-87 і ДНАОП 0.03-0.01-71.
   1. Розрахунок побутових приміщень видавництв виконується за групами виробничих процесів (СНиП 2.09.04-87) з урахуванням кількості працівників у найчисленнішій зміні. Дані для розрахунку санітарно-побутових приміщень наведені в табл. 1.
   2. Побутові приміщення розташовуються так, щоб для користування ними працівники не проходили через виробничі приміщення, в яких не працюють

Приміщення громадського харчування, медпункт, приміщення для відпочинку, куток з охорони праці, а також приміщення громадських організацій розташовуються в

5

одній зоні. Не допускається розміщувати туалетні', душові та умивальні кімнати над приміщеннями управлінь, редакцій, технічних служб, громадських організацій, медпунктів, приміщеннями для відпочинку та громадського харчування.

Побутові приміщення (душові, умивальні, туалети, умивальники при їдальнях та буфетах) забезпечуються милом і електрорушниками.

Таблиця 1

Характеристика виробничих процесів та забезпечення обладнанням санітарно-побутових приміщень

Група

вироб

ничих

процесів

Санітарна

характеристика

виробничих

процесів

Вид робіт

Розрахункова кількість людей

Тип гардеробних і число відділень шафи на 1 людину

Спеціальні

побутові

примі

щення,

пристрої

на одну душову сітку

на один кран

I

Процеси, що викликають забруднення речовинами 3 і 1 класів небезпеки

Іа

тільки рук

Машинописні роботи, монтажування та ретушування фотоформ. Виготовлення фотофом

25

7

Загальні, одне відділення

З

Процеси, що викликають забруднення речовинами 1 і 2 класів небезпеки

Тіла та спецодягу

Електрографічні (ксерогра- фічні) роботи

3

10

Окремі по одному відділенню

Хімчистка,

штучна

вентиляція

місць

зберігання

спецодягу

4

Процеси, що вимагають особливої чистоти при виготовленні продукції

Роботи зі застосуванням ВТП, а також роботи на фотоскладальному обладнанні

15

10

Загальні, два відді-лення

 1. Гардеробні приміщення обладнуються шафами для вуличного, домашнього та спеціального одягу і пристосовуються для самообслуговування. Розмір шафи 0,25 х 0,5 х 1,65 м.

Гардеробні домашнього і спеціального одягу передбачаються окремими для виробничих процесів групи Зб. При списковій чисельності працівників у видавництвах до 50 чол. допускається передбачати загальні гардеробні для всіх груп виробничих процесів.

 1. Душові приміщення розташовуються суміжно з гардеробними. Вони передбачаються для працівників дільниць з використанням ВТП, складально-друкарської техніки, оперативного розмноження інформації, фотоскладання, фотолабораторії та адміністративно-господарських служб (електриків, сантехніків, прибиральниць, слюсарів з налагодження обладнання). Душові обладнують відкритими кабінами. Розмір душовоі кабіни в плані 0,9 х 0,9 м.

До 20% душових кабін допускається передбачати закритими. Душові кабіни перехідні передбачаються при виробничих процесах групи Зб.

 1. Умивальні приміщення передбачаються для працівників, вказаних в п.3.3.5. Для інших працівників видавництва умивальники розміщують в тамбурах при туалетах.
  1. Туалети в багатоповерхових приміщеннях передбачаються на кожному поверсі. При чисельності працівників на двох суміжних поверхах до 30 чоловік туалет може бути розташований тільки на одному поверсі, а при чисельності працівників на трьох поверхах до 10 чоловік допускається передбачати 1 туалет на три поверхи.

Допускається передбачати загальний туалет для чоловіків і жінок при чисельності працівників в одну зміну не більше 15 чоловік. Розмір кабіни туалету 1,2 х 0,9 м. Кількість унітазів. умивальників та електрорушників в туалетах наведені в таблиці 2.

 1. Для куріння слід виділяти окремі кімнати або приміщення. суміжні з туалетами чи приміщеннями для відпочинку. При кількості працівників менше 100 чоловік для куріння відводяться та обладнуються спеціальні місця на сходових клітках, в туалетах де вивішують знак «Місце для куріння».