НПАОП 05.0-1.01-07. Правила безпеки для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 24.01.2007№13

Включено до Державного реєстру нормативно-Зареєстровано в Міністерстві

правових актів з питань охорони праціюстиції України

„08” лютого 2007р. за № 352„06” лютого 2007 р.

НПАОП 05.0-1.01-07За № 101/13368

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ СУДЕН ПОРТОВОГО І СЛУЖБОВО-ДОПОМІЖНОГО ФЛОТУ

РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів рибогосподарської діяльності незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в експлуатації яких перебувають судна портового і службово-допоміжного флоту.
 2. Відповідно до Закону України „Про охорону праці” (із змінами) та вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04), у морських рибних портах створюється служба охорони праці, яка безпосередньо підпорядковується роботодавцю.
 3. На підставі Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98), для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту морських рибних портів розробляються і затверджуються роботодавцем інструкції з охорони праці для окремих професій та видів робіт з урахуванням фактичних умов проведення робіт, прийнятої організації і технології робіт, наявності устаткування, оснащення, інструменту, засобів захисту та рівня підготовки виконавців.
 4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на суднах портового і службово-допоміжного флоту здійснюються згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (із змінами).

2 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

акваторія морського порту - відведений морському порту водний простір, обмежений природними, штучними або умовними кордонами, який забезпечує у своїй суднохідній частині безпечний рух, маневрування та стоянку суден;

балясина - рейка, що править за сходинку штормтрапа; бункерування судна - поповнення судна запасами палива і мастильних матеріалів, водою, продуктами харчування;

екіпаж судна - особовий склад судна, який забезпечує керування, рух, живучість і безпеку експлуатації судна;

зовнішній рейд - частина акваторії за межами огороджувальних споруд; кнехти - тумби, прикріплені до палуби судна і призначені для кріплення швартовного каната;

колективний рятувальний засіб - засіб, здатний забезпечити збереження життя людей, які зазнають лиха, з моменту залишення ними судна;

кранець - пристрій (дерев’яний, гумовий, пневматичний або зшитий з парусини мішок, набитий ворсою й обплетений каболкою) для пом’якшення ударів під час підходу (відходу) судна;

лінь - прядив’яний трос діаметром до 25 мм;

морський рибний порт - державне транспортне підприємство, призначене для обслуговування рибопромислових та інших суден, пасажирів і вантажів на відведених порту території й акваторії, а також перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать порту;

нафтоналивне судно - морське або судно внутрішнього плавання, призначене для перевезення наливом сирої нафти, нафтопродуктів; огон - петля на кінці троса; підхідний канал - зовнішній судновий хід;

портовий і службово-допоміжний флот рибного господарства - судна флоту, що використовуються для забезпечення виробничої та господарської діяльності порту: нафтоналивні судна; плавучі нафтові станції; портові буксири-кантувачі й морські буксири; портові бункерувальники рідким паливом і водою; судна, призначені для запобігання забрудненню моря; лоцманські судна й катери; катери для завезення швартовних кінців;

пасажирські службові катери; самохідні та несамохідні малотоннажні вантажні судна, пожежні судна; судна для забезпечення перевантажувальних робіт тощо;

причал - комплекс споруд, призначений для безпечної стоянки, оброблення та обслуговування суден;

Регістр судноплавства України - національне класифікаційне товариство, яке здійснює технічний нагляд і проводить класифікацію морських і річкових торговельних суден. Регістр заснований на державній власності, належить до сфери управління Міністерства транспорту України; рейд - частина акваторії порту для якірної стоянки суден; територія морського порту - відведені порту землі, а також намиті, насипані або створені із застосуванням інших гідротехнічних технологій площі;

швартов - рослинний або сталевий трос, заведений під час швартування судна;

шкентель - сталевий кінець м’якого троса з огоном на кінці;

шкерт - тонкий короткий кінець троса;

шлаг - оберт троса навколо кнехта або турачки.

3 ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ

Під час виконання робіт на суднах портового і службово-допоміжного флоту можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, вплив яких на працівника за певних умов може викликати професійне захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних та інфекційних захворювань тощо:

водне середовище навколо суден з глибинами води, що не виключають можливість потоплення плавзасобів й утоплення людей;

екстремальні гідрометеорологічні явища - гроза, злива, смерч, туман, шторм тощо;

хитавиця судна, крен, диферент плавзасобу; слизька поверхня палуби судна та робочих місць;

можливість контакту з вибухонебезпечними предметами, що плавають або затонули, - бомбами, мінами, торпедами тощо;

вибухонебезпечність і легкозаймистість нафтопродуктів,що

використовуються як паливо для суден або оброблюються на них; підвищена небезпека вантажно-розвантажувальних робіт; незахищені частини устаткування, механізмів і машин, що рухаються чи обертаються;

руйнування кріплення деталей, блоків, механізмів, стріл, які перебувають під навантаженням;

обрив натягнутих під навантаженням тросів, канатів, ланцюгів, шнурів; імовірність падіння з висоти, у трюм, змиву за борт;

токсичність і шкідливість мийних, дезінфекційних та інших небезпечних рідин і речовин;

підвищений рівень статичної електрики;

підвищена напруга в електричній мережі з можливістю ураження електричним струмом;

підвищений рівень електромагнітного випромінювання; підвищений рівень ультрафіолетової радіації; відсутність або недостатнє природне освітлення; недостатнє освітлення робочої зони;

підвищена або понижена температура поверхні суднових конструкцій та виробничого устаткування;

підвищена запиленість і загазованість робочої зони на палубах суден та робочих місцях;

підвищені рівні шуму та вібрації на робочих місцях; підвищена вологість, циркуляція повітря;

підвищена або понижена температура повітря робочої зони на судновій палубі;

монотонністьпраці,фізичні перевантаження,нервово-психічні

навантаження;

швидкість підвищення тиску, підвищений парціальний тиск кисню й азоту, підвищена концентрація вуглекислого газу, окису вуглецю й окису азоту для водолазів під час водолазних робіт;

скутість під час робіт у засобах індивідуального захисту;

гострі крайки, задирки й шорсткість на поверхні виробничого обладнання та інструментів;

зараження небезпечними хворобами риби, морепродуктів та іншої сировини і продукції тваринного походження.

4 ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСАХ

 1. Основи організації служби на суднах флоту рибного господарства, основні права та обов’язки осіб суднового екіпажу, які беруть участь у забезпеченні безпеки мореплавства, безпечної експлуатації судна, управлінні судном, а також виробничої діяльності і обслуговування екіпажу та пасажирів визначаються Статутом флоту рибної промисловості України, затвердженим наказом Державного комітету рибного господарства України від 10.06.93 № 43.
  1. Працівники суден портового і службово-допоміжного флоту під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки в разі виникнення аварії згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом

Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005

за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 1. Будь-яка особа, що перебуває на судні, у разі виявлення небезпеки, що загрожує судну, людям, вантажам і технічним засобам, зобов’язана негайно доповісти про це капітану (шкіперу).
  1. Згідно зі статтею 17 Закону України „Про охорону праці” роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО СУДЕН І ПЛАВЗАСОБІВ, ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ

 1. Усі судна під час руху акваторією порту повинні дотримуватися обережності, рухатися мінімальним ходом, а під час розходження з буксирним караваном, поблизу місць здійснення гідротехнічних і підводних робіт судна повинні завчасно зменшувати швидкість руху.
 2. На підхідних каналах допускається, як правило, односторонній рух суден.
 3. З метою недопущення посадки на мілину в разі відхилення судна від траси підхідного каналу та на мілководді акваторії повинні встановлюватися плавучі буї, а на березі - нерухомі створні знаки, що орієнтують напрямок осі каналу. Знаки судноплавної обстановки в темний час доби повинні освітлюватися.
 4. У морських рибних портах для постійного перебування суден портового та службово-допоміжного флоту з метою забезпечення безпечного швартування та стоянки повинні бути виділені спеціально обладнані причали.
 5. Місця стоянки суден у темний час доби повинні бути освітлені згідно з діючими нормами мінімальної освітленості для відкритих ділянок території морських портів, забезпечені електропостачанням, охороною та постійним зв’язком з диспетчером портового флоту.
 6. Підключення суден портового та службово-допоміжного флоту до берегових колонок електроживлення та відключення від них виконуються судновими електриками.

Кабель, підключений до берегової колонки електроживлення та прокладений вздовж причалу, повинен бути захищений від механічних пошкоджень.

 1. Кожне судно повинно бути обладнане швартовним пристроєм, який забезпечує підтягування і надійне кріплення судна до берегових або плавучих причальних споруд, а також буксирним пристроєм.
 2. Перехід членів екіпажів і пасажирів із судна на причал, берег чи борт іншого судна та зворотно повинен здійснюватися по трапах і сходнях, що відповідають вимогам до пристроїв та устаткування морських суден.

Трапи та сходні повинні встановлюватися у вільних від суднових конструкцій місцях, надійно закріплюватися і постійно підтримуватися в чистоті, а взимку очищатися від снігу, льоду та посипатися піском.

 1. Не дозволяється сходити із судна та входити на судно по трапах і сходнях до їх закріплення, ставати на фальшборт, причальні бруси, кранці, кнехти, а також входити або сходити з борта судна, минаючи трап або сходні.
 2. На пасажирських катерах допускається перехід членів екіпажу та пасажирів із судна на причал і зворотно без використання сходень за умови, що катер ошвартований до причалу, а різниця рівнів палуби та причалу не перевищує 200 мм і відсутнє хвилювання моря. Біля місця переходу людей повинна перебувати особа, що забезпечує безпеку переходу пасажирів.
 3. Під час шторму пересування членів екіпажу судна палубою допускається тільки з дозволу капітана (вахтового змінного помічника капітана), а проведення палубних робіт - тільки у виняткових випадках і під керівництвом капітана (вахтового змінного помічника капітана).
 4. Судна і плавзасоби, а також устаткування, механізми, пристрої та їх розташування на суднах, освітленість усіх приміщень суден, робочих місць, відкритих палуб, трапів тощо, системи електропостачання, автоматизації, вентиляції та кондиціонування повітря повинні відповідати вимогам Правил класифікації та побудови морських суден, затверджених наказом Регістру судноплавства України від 03.06.2003 № 146, Правил щодо обладнання морських суден, затверджених наказом Регістру судноплавства України від 03.06.2003 № 146, Правил щодо вантажопідйомних пристроїв морських суден, затверджених наказом Регістру судноплавства України від 03.06.2003 № 146, Правил захисту від статичної електрики, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці України від 22.04.97№ 103 (НПАОП 0.00-1.29-97), інших чинних нормативно- правових актів з охорони праці, безпеки мореплавства та пожежної безпеки, а також експлуатаційної документації.
 5. Рівні шуму в приміщеннях судна і на робочих місцях повинні відповідати ГОСТ 12.1.003-83„ССБТ. Шум. Общие требования

безопасности”, затвердженому і введеному в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 06.06.83№2473 (із змінами та

доповненнями), та Державним санітарним нормам виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затвердженим постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37 (ДСН 3.3.6.037-99).