Примірна інструкція 3 охорони праці для машиніста коксових машин (машиніста коксовиштовхувача)


MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста коксових машин (машиніста

коксовиштовхувача)

м. КИЇВ

Узгоджено Затверджено

Державний комітет України Міністерство промислової

по нагляду за охороною праці політики України Наказ

«___» ____________ 200_р. «___» ____________ 200_р.

Національний НДІОП

«___» ____________ 200_р.

ЦК профспілки гірників

і металургів

«___» ____________ 200_р.

MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста коксових машин (машиніста

коксовиштовхувача)

м. КИЇВ

Вступ

 1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положения щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.
 2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:
 • признає пріоритет життя і здоров'я працівників;
 • встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 • встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;
 • здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договорувласник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці напідприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних ішкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися віддорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для йогожиття чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишньогосередовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкіта шкідливі умови праці:

- безплатне лікувально-профілактичне харчування;

 • оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;
 • скорочення тривалості робочого часу;
 • додаткову оплачувану відпустку;
 • пільгову пенсію;
 • оплату праці у підвищеному розмірі.
 1. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджувальні засоби.
 2. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом социального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання, що привело до втрати працездатності".
 3. В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати i виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правилаповодження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного таіндивідуального захисту;

- додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбаченіколективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядкупідприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичніогляди;

 • співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці:
 • особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його житгю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовнщу;
 • при виникни небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1. Загальні положения

1.1 Ця інструкція з охорони праці складена на основі вимог Правил безпеки у коксохімічному виробництві і визначає порядок, способи і умови безпечного виконання машиністами коксовиштовхувача покладених на них обов'язків, а також правил безпечної повидінки па робочому місці і території підприємства (виробництва).

1.2 Кожний машиніст коксовиштовхувача зобов'язаний вивчити, знати і виконувати вимоги та положення інструкції у повному обсязі, а також розпорядження і вказівки керівників цеху (дільниці, відділення) і вимоги правил трудового розпорядку, що існують на підприємстві (виробництві).

1.3. Кожний машиніст коксовиштовхувача повинен дотримуватися вимог загальиозаводської і загальноцехової інструкції з охорони праці, технологічних інструкцій з експлуатації устаткування, яке обслуговується, а також інструкції з охорони праці для дверевого тому що машиніст коксовиштовхувача є старшим працівником на машинній стороні коксової батареї та йому оперативно підпорядковані двереві, що працюють на цій стороні.

1.4 Машиніст коксовиштовхувача зобов'язаний також виконувати вимоги:

 1. інструкції щодо застосування биркової системи;
 2. правил пожежної безпеки;
 3. правил електробезпеки.

1.5 До роботи машиністом коксовиштовхувача допускаються особичоловічої статі, не молодше 18 років, що мають освіту не нижче 8 класів, якіпройшли медичний огляд і не мають протипоказань; навчання за спеціальністю, атакож в разі виконання робіт підвищеної небезпеки - спеціальне навчання,стажурування, склали іспити кваліфікаційній комісії; мають посвідчення запрофесією на право керування коксовиштовхувачем і право обслуговуванняпосудин, що працюють під тиском, пройшли вступний інструктаж, інструктажна робочому місці, і інструктаж на П групу з електробезпеки і розпорядженням поцеху допущені до самостійної роботи.

 1. До обов'язків машиніста коксовиштовхувача входить: керування механізмами переміщення, зняття та встановлення дверей на печах; керування виштовхувального штангою; вирівнювання поверхні шихти планірною штангою, що завантажується в печі; спорожнення підбункерного вигрібу на скіповій ямі; очищення механизмами або вручну дверей і їх рам на печах, які видають кокс; керування компресорною установкою; спостереження за роботою знеграфичувального пристрою; змащування ригельних гвинтів; проведення заміни дверей; виявлення та усунення недоліків, які виникають в процесі роботи.
 2. Первиннний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці безпосереднім керівником у формі бесіди з показом прийомів безпечного виконання робіт.
 3. Після проведения первинного інструктажа на робочому місці знову прийнятий машиніст коксовиштовхувача, закріплюється розпорядженням начальника цеху за кваліфікованим машиністом для практичного навчання безпечним прийомам і методам роботи.
 4. Після закінчення навчання працівник проходить перевірку знань з охорони праці комісією під головуванням начальника цеху або його заступника за участю громадського інспектора з охорони праці (уповноваженого з питань охорони праці). Лише при виявленні достатніх знань технологи і безпечних прийомів праці працівник, за рішенням комісії, може бути допущений до самостійної роботи за фахом.

1.10 Працівник, переведений з іншої дільниці цеху, який не мае.кваліфікації машиніста коксовиштовхувача (свідоцтва), навчається згідно ззатвердженим на підприємстві тематичним планом; працівник, який маекваліфікацію з данної професії, під час перерви в роботі більш як один рікпроходить стажування згідно зі встановленим на підприємстві порядком.

1.11Чергова перевірка знань проводиться періодично раз на рік цеховою комісією з записом в журналі реєстрації інструктажів.

1.12Позаплановий інструктаж проводиться згідно з встановленимпорядком, а цільовий - під час виконання окремих робіт, які не передбаченітрудовим договором, і при ліквідації аварій або нещасного випадку; привиконанні робіт з оформлениям наряд-допуска, розпорядження або іншогодокумента.

1.13 Машиніст коксовиштовхувача повинен знати план ліквідації аварій участит, яка відноситься до місця його роботи.

 1. Виробництво коксу - це виробництво з підвищеною небезпекою, тому машиніст коксовиштовхувача повинен проходити у встановленому порядку періодичні обов'язкові медичні огляди, щоквартальні повторні інструктажі з охорони праці та щорічні повторні інструктажі з пожежної безпеки.
 2. Машиніст коксовиштовхувача повинен знати: будову і принцип роботи усіх механізмів коксовиштовхувача; серійність і графік видачі коксу з печей, технологічний процес коксування, інструкцію з експлуатації посудин, що працюють під тиском, виробничу сигналізацію, слюсарну справу.
 3. Машиніст коксовиштовхувача зобов'язаний знати методи безпечного виконання всіх технологічних операцій за фахом, вміти надати долікарняну допомогу потерпілому при ураженні електричним струмом, при отруеннях, опіках, переломах.
 4. Машиніст коксовиштовхувача мае виконувати лише ті роботи, що передбачені виробничо-технічною інструкцією для нього, а також ті роботи, на виконання яких дає вказівку (дозвіл) майстер виробничої дільниці, якщо останні не суперечать вимогам цієї інструкції і не можуть призвести до аварії або нещасного випадку.
 5. При отриманні травми машиніст негайно мусить сповістити майстра, а за його відсутністю - працівника на дільниці і звернутися до медпункта
 6. Перебування на робочому місці машиніста коксовиштовхувача осіб, які не пов'язані з виробництвом коксу не допускається, за винятком випадків, коли вони супроводжуються керівництвом заводу або цеху.
 7. По території заводу чи цеху працівнику слід прямувати до місця роботи за маршрутом, який вказаний в схемі безпечного руху. Під час пересування необхідно дотримуватися вимог знаків дорожнього руху, як на території підприємства, так і за його межами. Залізничні колії та автомобільні шляхи слід переходити лише у встановлених місцях або по спеціальних переходах.

1.21 Основними небезпечними виробничими чинниками на дільницівиконання робіт машиністом коксовиштовхувача є висота розміщення робочогомісця, частини машин і механізмів (коксовиштовхувача), що обертаються іпереміщуються; електричний струм високої напруги (380 В); відкрите полум'я,займання газу, розпечений кокс, гарячі частини технологічного обладнання імашини.

1.22 Основними шкідливими виробничими чинниками є: впливнавколишнього середовища на організм людини (температура, вологість,швидкість руху повітря); теплові та світлові випромінювання; коксовий пил;шкідливі хімічні речовини у повітрі робочої зони: ціаністий водень, фенол, оксидвуглецю, азоту оксиди, сірчистий ангідрид.

1.23 Гранично-допустимі концентрації наведених шкідливих речовин:

 • ціаністий водень - 0,3 мг/м3 (1 клас небезпеки);
 • фенол - 0,3 мг/м3 (П клас небезпеки);
 • оксид вуглецю - 20 мг/м3 (1У клас небезпеки);
 • азоту оксида - 5 мг/м3 ( Ш клас небезпеки);
 • сірчистий ангідрид - 10 мг/м3 (Ш клас небезпеки);
 • коксовий пил - 6 мг/м3 (1У клас небезпеки).

1.24 Машиніст коксовиштовхувача забезпечується спецодягом,спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно з встановлениминормативами і урахуванням вимог колективного договору.

-костюмом суконним згідно ГОСТ 12.4.045 "ССБТ. Костюмы мужскиедля защиты от повышенных температур. Технические условия», або ТУ України00309335-023-95 " Костюмы мужские для защиты от повышенных температур вметаллургическом производстве" - на 12 міс;

- черевиками шкіряними з захисним носком згідно з ДСТУ 2772-94 (ГОСТ 12.4.032-95) "Взуття спеціальне з шкіряним верхом для захисту від дії підвищених температур. Технічні умови" - на 12 міс.

 • курткою бавовняною на утеплювальній прокладці згідно з ГОСТ 29335-92 «Костюмы мужские для защиты от пониженных температур. Технические условия.» - на 36 міс;

-рукавицями брезентовими (суконними, повстяними) згідно з ГОСТ12.4.010-75 "ССБТ. Рукавицы специальные. Технические условия". - на 3 міс;

-валянками згідно з ГОСТ 18724-80;

окулярами захисними згідно з ГОСТ 12.4.013-85 "ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия»;

-каскою захисною згідно з ГОСТ 12.4.087-80

засобами індивідуального захисту органів дихання згідно з ГОСТ 12.4.034-85.

1.25Необхідно, щоб спецодяг відповідав розміру і росту машиністакоксовиштовхувача, вільно облягав тіло, не перешкоджав руху під час виконанняробіт. Куртка робоча і штани повинні бути застібнуті на всі гудзики. Волоссянеобхідно забрати під головний убір.

1.26Особи без спецодягу та засобів індивідуального захисту до роботи недопускаються.

1.27Машиніст коксовиштовхувача повинен дотримуватися правилособистої гігієни.

 1. Він повинен утримувати свое робоче місце, інструмент і обладнання в чистоті і порядку.
 2. Машиніст коксовиштовхувача не повинен розпивати горілчані напої на території підприємства і з'являтися на робоче місце в алкогольному чи наркотичному стані.
 3. Він повинен вміти використовувати засоби пожежогасіння (пісок, вогнегасники тощо). При виникненні пожежі необхідно викликати пожежну охорону, а до її прибуття використати усі засоби щодо ліквідації пожежі власними силами.
 4. Машиніст коксовиштовхувача повинен знати вимоги електробезпеки і вміти використовувати засоби індивідуального захисту від струму. Він повинен стежити за станом електрообладнання і пускової апаратури, огорожами з покриттями електродвигунів, що захищають їх від попадания води.
 5. Про випадки порушення роботи електрообладнання, обрив проводів електромережі, заземлюючих пристроїв він повинен сповістити безпосереднього керівника або визвати чергового електрика.
 6. Особи, винні у порушенні вимог безпеки, що наведені в цій інструкції несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.