Примірна інструкція 3 охорони праці для плавильника феросплавів


MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для плавильника феросплавів

м. КИЇВ

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Державний комітет України Міністерство промислової

по нагляду за охороною праці політики України Наказ

«___» ____________ 200_р. «___» ____________ 200_р.

Національний НДІОП

«___» ____________ 200_р.

ЦК профспілки гірників

і металургів

«___» ____________ 200_р.

MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для плавильника феросплавів

м. КИЇВ

Вступ

1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положения щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

- признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

- встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

- здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудовогодоговору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, проумови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він будепрацювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливихнаслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

- безплатне лікувально-профілактичне харчування;

- оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

- скорочення тривалості робочого часу;

- додаткову оплачувану відпустку;

- пільгову пенсію;

- оплату праці у підвищеному розмірі.

6.На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а такожроботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливихтемпературних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно завстановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засобиіндивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом социального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання, що привело до втрати працездатності".

В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати i виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

-проходите у встановленому порядку попередні та періодичнімедичні огляди;

-співробітничати з власником у справі організації безпечних умовпраці;

-особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якоївиробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю аболюдям, які його оточують, і навколишньому природньому середовищу;

при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1 Загальні положения

1.1 .Ця примірна інструкція (далі інструкція) розроблена на основіПравил безпеки у феросплавному виробництві, що затверджені наказомДержавного комітету України по нагляду за охороною праці № 32 від19.02.97р. та введені в дію з 01.07.1997р.

Інструкція визначає порядок, способи та умови виконання плавильниками феросплавів покладених на них обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці, на території підприємства і встановлює порядок виконання робіт.

1.2. Кожен плавильник повинен вивчити, знати і виконувати вимоги і положения даної інструкції в повному обсязі і дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві; виконувати розпорядження і вказівки керівників цеху, якщо останні не суперечать вимогам безпечної організації праці.

1.3. Інструкція з охорони праці за професією отримується працівником під розписку. Ця інструкція повинна бути на робочому або спеціально відведеному місці.

До роботи плавильником феросплавів допускаються особи чоловічої статті не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, визнані здатними для даної роботи, пройшли навчання за професією, спеціальне навчання щодо виконання робіт підвищеної небезпеки, пройшли вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, склали іспити кваліфікаційній комісії, мають посвідчення за фахом.

Кожен плавильник повинен бути навчений і мати посвідчення стропальника, машиніста кран-балки та розпізнавальний знак на право роботи з краном (закріплений на верхнш частині головного убору), мати другу групу з електробезпеки та право роботи в ГЗА (газозахисній апаратурі), вміти користуватися ГЗА та приладами контролю для визначення кількості шкідливих виробничих чинників у повітрі робочої зони.

1.4 Крім того плавильник повинен знати і виконувати вимоги:

- технологічної інструкції;

- положения про наряд-допуск;

- інструкції про застосування биркової системи;

- правил технічної експлуатації обладнання, що обслуговується;

- правил безпеки у газовому господарстві;

- інструкції з охорони праці для стропальників;

- інструкції з охорони праці для суміжних професій, при виконанні цих робіт;

- загальних правил безпеки для працівників підприємства;

-правил пожежної безпеки;

- правил електробезпеки з одержанням групи не нижче П.

1.5 Постійний контроль за виконанням інструкцій та вказівок збезпечних методів та способів роботи проводиться начальником цеху, йогозаступником, механіком, енергетиком цеха, старшим змінним майстромосновної виробничої дільниці та іншими керівниками виробництва.

1.6 Кожний плавильник, що знову влаштовується на роботу повиненпройти вступний інструктаж з охорони праці. Запис про проведениявступного інструктажу виконується в спеціальному журналі, а також вдокументі про приймання працівника на роботу. Інструктаж проводитьсяпри відділі охорони праці підприємства.

1.7 Первинний інструктаж проводиться на робочому місцібезпосереднім керівником у формі розмови з показом прийомів безпечноговиконання робіт. Після проведения первинного інструктажу працівник, якийвперше стае до роботи, розпорядженням начальника цеху прикріплюється докваліфікованого працівника для практичного навчання. А працівникпереведений з іншої дільниці цеху, який не мае кваліфікації (посвідчення)плавильника фнросплавів, повинен навчатися згідно з затвердженим напідприємстві тематичним планом; працівник, який мае кваліфікацію за даноюпрофесією при перерві в роботі більш 1 року проходить стажування від 2-хдо 15 змін.

1.8. Після закінчення навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією під головуванням начальника цеху або його заступника з участю громадського інспектора (уповноваженого) з охорони праці. Лише при виявленні достатніх знань технологи і безпечних прийомів праці працівник, рішенням комісії, може бути допущений до роботи за фахом.

1.9. Плавильник, який не підтвердив знания інструкції з охорони праці та прийомів безпечного виконання робіт не допускаеться до самостійної роботи до проведения додаткового інструктажу і додаткової перевірки знань.

1.10 До самостійної роботи плавильник допускаеться після стажування на робочому місці розпорядженням по цеху.

1.11 Повторні інструктажі з охорони праці повинні проводитися одинраз на квартал, а чергові перевірки знань - раз на 12 місяців з записом ужурналі реєстрації інструктажів.

1.12 Позаплановий та цільовий інструктажі повинні проводитися згідно з вимогами Типового положения про навчання з охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12-99).

1.13 Плавильник повинен знати план ліквідації аварій в частині, яка відноситься до місця його роботи.

1.14 Плавильник повинен проходити періодичні (на протязі трудової діяльності) медичні огляди.

1.15 По території підприємства і цеху працівник повинен прямувати до місця роботи за маршрутом, який вказаний в схемі безпечного пересування. під час пересування необхідно дотримуватися вимог знаків дорожного руху, як на території заводу, так і за його межами. Залізничні колії і автомобільні шляхи необхідно переходите лише у встановлених місцях або по спеціальних переходах.

1.16 Плавильник повинен виконувати такі вимоги внутрішньоготрудового розпорядку:

-перед початком зміни прибути на змінно-зустрічні збори і отриматизавдання на виконання робіт;

-виконувати тільки ті роботи, які доручені з дотриманням вимогінструкцій з охорони праці;

- не ставати до роботи, якщо умови ЇЇ виконання суперечать інструкції з охорони праці або іншому документу, який регламентує безпечне виконання робіт;

- не допускати на робоче місце осіб, роботи яких не пов'язані з даним виробництвом;

- утримувати свое робоче місце і устаткування в справному стані і чистоті;

- не розпивати спиртні напої на робочому місці і на території заводу, не з'являтися на роботу в алкогольному та наркотичному стані.

1.17 Плавильник виявивши порушення, яке може призвести до аварії або нещасного випадку, повинен його усунути, а якщо порушення усунути не можливо, треба повідомити про нього безпосереднього керівника.

1.18 До обов'язків плавильника феросплавів входить:

- ведения технологічного процесу виплавки феросплавів;

- підготовка і завантаження шихти в пічні бункери;

- підготовка та завалка шихти у піч завалочною машиною;

- корегування ходу плавки та дозування шихти в залежності від хімічного аналізу металу та шихтових матеріалів, від електричного режиму і кількості випусків;

- розливання та грануляція феросплавів згідно з інструкціями і графіками;

- перепуск електродів;

- визначення якості феросплавів, шлаку, шихтових та інших матеріалів, що

застосовуються;

-спостереження за станом обладнання, що обслуговується, і раціональним

використовуванням матеріалів, інструменту, засобів захисту;

- заправка і підігрів металоприймача;

- спостереження за показниками контрольно-вимірювальних приладів та іншими

даними електричних та технологічних режимів печі, за справним станом охолоджувальних приладів печі, рівнем шихти на колошнику та у завантажувальних лійках, за станом та положениям електродів, за роботою дозувальних вагів;

- регулювання електричного режиму печі;

- обслуговування газового тракту, газозбірників.

1.19 Основними небезпечними виробничими факторами на дільницівиконання робіт є:

- електричний струм;

- рідкий розплавлений метал;

- іскри та бризки розплавленого металу;

- переміщення вантажів при завалці шихти та викатці ковшів;

- робота з рідким склом, кремнефосфористим натрієм і хлористим магнієм.

1.20 Основними шкідливими виробничими факторами є:

- пил;

- теплове (інфрачервоне) випромінювання;

- підвищена температура;

- шкідливі гази;

- шум;

- вібрація при роботі з віброінструментом.

1.21 В цілях забезпечення газової безпеки кожен плавильник повинензнати властивості газів, що використовуються, газонебезпечні місця, ознакиотруєння газом та способы надання першої допомоги потерпілому. Приперших ознаках отруєння необхідно вийти на свіже повітря, попередитимайстра та при необхідності звернутися до медпункту.

1.22 В газонебезпечних місцях не дозволяється палити та користуватися відкритим вогнем.

1.23 Плавильник повинен вміти використовувати засоби пожежогасіння (пісок, вогнегасники) та інші первинні засоби. При виникненні пожежі необхідно повідомити керівництво цеха, викликати пожежну охорону, а до її прибуття вжити всіх заходів щодо ліквідації пожежі своїми силами, діючи .відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

1.24 При загорянні електропроводки, електроприладів, електрообладнання їх необхідно вимкнути від мережі і гасити піском або порошковими вогнегасниками.

1.25 При загорянні пально-мастильних речовин гасити полум'я водою не дозволяється. Для цього необхідно використовувати землю, пісок, вогнегасники.

1.26 Палити дозволяється в спеціально відведених для цього місцях, де повинні знаходитися баки з водою або піском.

1.27 Плавильник, виявивши витік газу, обрив електропровода, інші несправності в роботі обладнання, які можуть призвести до аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку повинен негайно повідомити про це майстра виробництва та прийняти міри по їх усуненню, при цьому необхідно дотримуватися мір особистої безпеки.

1.28 Плавильник повинен бути забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з встановленими нормами і з урахуванням вимог колективного договору:

- курткою суконною (на 12 міс.) і брюками суконними (на 6 міс.) згідно з ГОСТ 12.4.045 "ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышеных температур. Технические условия" та ТУ України 00309335-023-95 "Костюмы мужские для защиты от повышенных температур в металлургическом производстве";