ГКД 34.03.502-95. Психофізіологічне забезпечення праці оперативних працівників на підприємствах міненерго україни


Міністерство енергетики та електрифікації України

ГКД 34.03.502-95

Психофізіологічне забезпечення праці

оперативних працівників на підприємствах міненерго України

Положення

Психофизиологическое обеспечение

труда оперативных работников на предриятиях минэнерго Украины

Положение

Київ 1995

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Інститутом медицини праці АМН України та СП "Інсайт" за участю підприємства "ЛьвівОРГРЕС"

2 ВИКОНАВЦІ О.В.Карпенко, д-р.мед.наук.. Н.С.Долгоносов

3 УЗГОДЖЕНО Національним диспетчерським центром електроенергетики України, А.Г.Баталов

УНВО "Енергопрогрес", Є. І. Удод

Управлінням охорони праці Міненерго України, В.Кравченко

4 ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством енергетики та електрифікації України, 1995-08-14, О.О.Насєдкін

5 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ 1998 р

6 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ УНВО "Енергопрогрес"

 

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Основні терміни і визначення

4 Загальні положення

5 Лабораторія психофізіологічного забезпечення праці на підприємстві

6 Головна лабораторія психофізіологічного забезпечення праці

7 Галузеве регулювання психофізіологічного забезпечення праці оперативних працівників

8 Додаток А. Кадровий склад ЛПФЗ підприємства

Чинний від 1395-10-01

1 Галузь використання.

1.1 Положення встановлює порядок організації психофізіологічною забезпечення повсякденної праці оперативних працівників і відтворення кадрів цієї категорії спеціалістів на підприємствах Міненерго України, а також дає вказівки щодо організації відповідної галузевої системи.

1.2 Положення призначене для керівників енергопідприємств, оперативних працівників, спеціалістів підрозділів психофізіологічного забезпечення і управління кадрами в Міненерго України, на електростанціях та підприємствах електричних і теплових мереж.

2 Нормативні посилання

2.1 У Положенні використано посилання на такі чинні Закони України і нормативні документи:

Закон України "Про охорону праці"

Закон України "Про державне підприємство"

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. Київ, Держнаглядохоронпраці, 1994.

Положення про медогляд працівників певних категорій. Київ, Держнаглядохоронпраці, 1994.

Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій Міненерго України. Київ, Міненерго, 1995

ОСТ 53.005.001-88. Электростанции атомные. Подготовка кадров. Организация производства. Допуск оперативного персонала по психологическим личностным качествам в системе професионального отбора.

Организация повседневного мониторинга надежности и работоспо-собности оперативного персонале энергопредприятий с применением компьютерных систем индивидуального психофизиологического мониторинга. Методические рекомендации. Киев, Минздрав Украины, 1994.

Психофизиологическое обеспечение профессиональной подготовки и повьішения квалификации операторов энергопредприятий. Методические рекомендации, Минздрав УССР, 1987.

Временные Методические рекомендации по организации и проведенню професіонального отбора персонала атомных станций, Москва, 1988.

Руководство по подготовке кадров в целях приобретения и поддер-жания квалификации ий компетенции эксплуатационного персонала атомньїх злектростанций. Вена, МАГАТЭ, 1990.

3 Основні терміни і визначення

3.1 ОПЕРАТИВНІ ПРАЦІВНИКИ - чергові працівники підприємств, які безпосередньо або через підлеглих керують енергетичним обладнанням у складі зміни.

3.2 ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ - здатність людини до конкретної професійної діяльності, що визначається його професійною підготовкою, рівнем фізичних і психофізіологічних можливостей, поточним функціональним станом, станом здоров'я.

3.3 ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ оперативних працівників - поточна готовність і здатність реалізувати набуту професійну кваліфікацію в кон-кретніх поточних умовах виробничої ситуації і в конкретному поточному психофізіологічному стані.

Поточна професійна готовність залежить від:

• рівня набутої кваліфікації;

• особистих властивостей людини, що змінюються досить повільно в динаміці її професійної біографії;

• поточного психофізіологічного стану, що може дуже швидко змінюватися під час дня і зміни під впливом багатьох факторів.

Таким чином, для вирішення довгострокових питань відтворення кадрів треба враховувати консервативні складові професійної готовности (рівень кваліфікації та особисті властивості людини), а з точки зору повсякденного моніторингу професійної готовності - швидкі компоненти (поточний психофізіологічний стан людини, стан поточної працездатності і надійності).

3.4 ПРОФЕСІЙНИЙ ВІДБІР - сукупність заходів (під час прийому на роботу, посадових переміщених, виведені з оперативної роботи) з відбору осіб, здатних до ефективного довгострокового виконання певних посадових обов'язків за їх професійними знаннями, анатомо-фізіологічними, психофізіологічними, психологічними, соціально-психологічними особливостями, станом здоров'я та віком.

3.5 МОНІТОРИНГ - систематичні спостереження, контроль, аналіз та оптимізаційний вплив на певні параметри, якості чи стан важливих показників.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ - повсякденний індивідуальний психофізіологічний моніторинг поточної професійної готовності оперативних працівників, а також побудовані на даних цього моніториніу термінові і довгострокові реабілітаційні заходи щодо поліпшення поточної працездатності оперативних працівників, та організаційні заходи, спрямовані на підвищення надійності, ефективності і безпеки експлуатації підприємства.

МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ - моніторинг психофізіологічних, психологічних, соціально-психологічних характеристик оперативних працівників в динаміці їх професійної біографії, на основі якого забезпечуються вчасні та цілеспрямовані профілактичні, реабілітаційні і лікувальні заходи для збереження професійної працездатності, підтримання здоров'я, подовження ефективного професійного довголіття, планування професійної кар'єри, а також прийняття індивідуального рішення про виведення з оперативної роботи.

Моніторинг динаміки СТАНУ ОПЕРАТИВНІХ ПРАЦІВНИКІВ -моніторинг всієї сукупності індивідуальних характеристик працівників (показників професійної готовності, професійно важливих якостей, можливостей і досвіду їх індивідуальної оптимізації, cтану здоров'я, показників кваліфікації та професійного маршруту, успішності праці, соціального мікроклімату колективу та інше) з метою аналізу їх поточного стану та динаміки на індивідуальному на груповому рівні.

3.6 РЕАБІЛІТАЦІЯ - відновлення тимчасово зниженого рівня працездатності за рахунок спеціальних цілеспрямованих заходів відповідно до причин його зниження.

3.7 РЕКРЕАЦІЯ - природне поновлення працездатності за рахунок раціонального відпочинку, що відбувається без штучного впливу на стан людини.

3.8 ПСИХОТРЕНІНГ - навчання оперативних працівників основам психофізіології і психології, раціональним методам індивідуальної і групової діяльності, методам психічного самовдосконалення і тренування професійно важливих якостей, оптимізація навчальних і робочих процесів з цих позицій, методична і технічна підтримка відповідної роботи.

3.9 ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІ - робота з працівниками підприємства, що містить психофізіологічні, психологічні, г.оціально-психологічні, медичні, соціально-побутові, спортивно-оздоровчі, культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на збереження працівників на виробництві, підвищення їх працездатності, стану здоров'я, ефективного професійного довголіття, на планомірне відтворення кадрів професійних груп і, відповідно, на поліпшення ефективності, надійності та безпеки експлуатації підприємств.

Психофізіологічне забезпечення праці повинно охоплювати всі етапи професійної біографії спеціалістів, забезпечувати планування і реалізацію кадрової політики на індивідуальному рівні, по окремим професійним угрупуванням, енергопідприємствам і в галузі в цілому.

Психофізіологічне забезпечення є обов'язковою складовою частиною роботи з оперативними працівниками на підприємствах Міненерго України.

3.10 ШЛЯХИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІ -заходи роботи з працівниками і діяльність, пов'язана з:

• формування кадрової політики на рівні галузі, підприємства, професійних угрупувань, індивідуальної професийної кар'єри на основі системного динамічного аналізу стану оперативних працівників та прогнозуванні його тенденцій;

• психофізіологічне забезпечення повсякденної екслуатації енерго-підприємств;

• психофізіологічне забезпечення відтворення кадрів операторів енергопідприємств;

• оптимізація умов і режимів праці, соціального мікроклімате, організаційних, информаційних і комунікаційних компонентів професійної діяльності, ергономічне забезпечення удосконалення, проектування, реконструкції та будівництва енергетичного обладнання і об'єктів енергетики.

4 Загальні положення

4.1 Метою психофізіологічного забезпечення праці та відтворення кадрового складу оперативних працівників енергопідприємств є підвищення надійності і ефективності експлуатації енергопідприємств, підтримання працездатності та здоров'я людей за рахунок систематичної роботи з ними, що включає психофізіологічні, психологічні, медичні, соціальне психологічні, соціально-побутові, оздоровчі, культурно-освітні заходи, спрямовані на зичинч поліпшення якості кадрового складу підприємаства, та на планомірне, ефективне його відтворення. Основними завданнями системи психофізіологічного забезпечення в енергетиці на поточному етапі є:

•. психофізіологічне забезпечення повсякденної експлуатації енергопідприємств;

.• психофізіологічне забезпечення відтворення кадрового складу оперативних працівників.

4.2 У процесі експлуатації енергопідприємства психофізіологічне забезпечення праці оперативних працівників повинно здійснюватись шляхом реалізації таких функцій:

• моніторинг поточної професійної готовності оперативних праці вників протягом зміни, термінові та довгострокові індивідуальні реабіліта ційні заходи (в залежності від потреби за даними моніторингу), організаційні заходи, що враховують професійну готовність операторів під час організації"виробничої діяльності підприємства;

• моніторинг стану і динаміки професійно важливих якостей оперативніх працівників (двічі на місяць), організація на основі даних моніторингу лікувально-профілактичних, реабілітаційних, рекреаційних, культурно-оздоровчих, психотренінгових, освітницьких, виховних, соціально-побутових заходів, спрямованих на збереження працівників на виробництві, підтримання їх працездатності, стану здоров'я, ефективного професійного довголіття, на вчасне індивідуальне рішення про виведення з оперативної роботи;

• моніторинг соціально-психологічного мікроклімату на індивідуальному і груповому рівні, оптимізаційні впливи щодо нього, спрямовані на поліпшення працездатності робочого колективу;

• моніторинг стану здоров'я, профілактичні та лікувальні заходи щодо запобігання і усунення професійно обумовлених захворювань (щоквартальний аналіз за даними спеціалізованих підрозділів чи територіальніх закладів);

• цілеспрямований систематичний оптимізаційний вплив иа якість персоналу щодо навчання методам раціональної організації праці, само-стійним заходам термінової і довгострокової реабілітації працездатності, підтримання професійно важливих якостей, психотренінгу, здорового способу життя, тощо;

• оптимізація умов і режимів праці, соціального мікроклімату, організаційних інформаційних і комунікаційних компонентів трудової діяльності, факторів виробничого середовища, регламентація шкідливих впливів на організм працюючих;

• системний моніторинг індивідуальної динаміки стану оперативних працівників з урахуванням показників професійної готовності, професійно важливих якостей, стану здоров'я, можливостей і досвіду їх індивідуальної оптимізації. Регулярне інформування обмеженого вимогами конфіденційності кола керівників енергопідприємства про стан персоналу на груповому та індивідуальному рівні.

4.3 Відтворення кадрового складу з необхідними для ефективного виконання конкретних посадових обов'язків якостями окремих спеціалістів і виробничих колективів повинно здійснюватися шляхом реалізації таких функцій психофізіологічного забезпечення:

• вплив на формування привабливіх умов праці оперативних працівників, привертання широкого кола претендентів на відповідні посади, лючаючи професійну орієнтацію школярів, студентів середніх та вищих ,бових закладів;

•створення та здійснення системи багатокритеріального професійного відбору, що включає характеристики загальної та спеціальної освіти, професійної кваліфікації, професійного маршруту, стану здоров'я, психофізіологічного, психологічного і соціально-психологічного стану тощо; формування правової бази використання професійного відбору і системи організаційних рішень, що забезпечують врахування даних професійного відбору, як основи рішення питань кадрових переміщень; проведення відповідного обстеження (обов'язкове для тих, хто навчатиметься операторським професіям, вступе на посаду, під час посадових переміщень та щорічних обстеженнях);

• формування сприятливих соцально-психологічних властивостей трудових колективів, ефективної взаємодії і безконфліктних взаємних стосунків членів колективів;

• системний моніторинг і прогнозування стану персоналу на рівні професійних угрупувать, енергопідприємств та галузі з урахуванням професійно важливих кваліфікаційних і психофізіологічних характесрис-тик, стану психічного і фізичного здоров'я. Щорічні аналітичні звіти керівництву відповідного рівня про стан персоналу з метою формування кадрової політики кожного рівня, для формування цілеспрямованих реабілітаційних і лікувально-профілактичних заходів, а також планування підготовки кадрів.