ГКД 34.03. 102-96. Охорона праці в проектах організації будівництва та виконання робіт на енергетичних об'єктах. методичні вказівки по розробці


МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

ГКД 34.03. 102-96

Охорона праці в проектах організації будівництва та

виконання робіт на енергетичних об'єктах.

Методичні вказівки по розробці

 

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

ВАТ "Укроргенергобуд "

2 ВИКОНАВЦІ

Н М Лернер, О Г. Клименко, Н Ф Бутіна

3 УЗГОДЖЕНО

1996-05-27 Державним комітетом України по нагляду за охороною праці (лист N 07-6а/1589) 1995-10-31 Президією ЦК профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України (постанова П-28- 1 1 г)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО

1996-01-16 Міністерством енергетики та електрифікації України, В А Лучніков

5 ЗАМІСТЬ

Нормативних материалов по охране труда для раз-работки проектов организации строительства и проектов производства работ знергетическич обьектов Затв Упралінням по техніці безпеки і промислової санітарії Міненерго СРСР 28 12.79.— М : Информэнерго, 1981.

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ

2001 р

Зміст

1 Галузь використання.............................................................................

2 Нормативні посилання..........................................................................

3 Позначення і скорочення......................................................................

4 Охорона праці в проектах організації будівництва............................

4.1 Загальні положення .......................................................................

4.2 Календарний план робіт................................................................

4.3 Обсяг робіт.....................................................................................

4.4 Будівельний генеральний план.....................................................

4.5 Транспортні схеми основних вантажопотоків...........................

4.6 Санітарно-побутове обслуговування.....................................

4.7 Освітлення.....................................................................................

4.8 Транспортні шляхи.......................................................................

4.9 Протипожежні заходи...................................................................

4.10 Схема пропускання будівельних витрат і проект перекриття річок.......

4.11 Земельно-скельні роботи в проектах організації будівництва

4.12 Залізобетонні роботи в проектах організації будівництва.......

4.13 Монтажні роботи в проектах організації будівництва.............

5 Охорона праці в проектах виконання робіт щодо загальних напрямів будівельно-монтажних робіт...................

5.1 Загальні положення......................................................................

5.2 Будівельні машини і механізми...................................................

5.3 Засоби підмощування...................................................................

5.4 Електрогазозварювальні роботи .................................................

5.5 Навантажувально-розвантажувальні роботи..............................

5.6 Складування матеріалів...............................................................

5.7 Електробезпека..................................................................... .....

5.8 Роботи поблизу діючих ліній електропередачі..........................

5.9 Обгородження небезпечних зон....................................................

6 Охорона праці в проектах виконання робіт щодо земельно-скельних робіт.

6.1 Загальні положення ........................................................................

6.2 Землевозні дороги...........................................................................

6.3 Розробка траншей і котлованів.....................................................

6.4 Насипи................................. ...........................................................

6.5 Розробка грунту механізмами........................................................

6.6 Розробка грунту способом гідромеханізації.................................

7 Охорона праці в проектах виконання робіт щодо бетонних і залізобетонних робіт.................................................

7.1 Загальні положення ........................................................................

7.2 Опалубні роботи..............................................................................

7.3 Арматурні роботи............................................................................

7.4 Транспортування й укладання бетонної суміші...........................

7.5 Електропрогрівання бетону ...........................................................

8 Охорона праці в проектах виконання робіт щодо каменярських робіт.....

9 Охорона праці в проектах виконання робіт щодо антикорозійних і гідроізоляційних робіт...................................

10 Охорона праці в проектах виконання робіт щодо опоряджувальних робіт.......

10.1 Загальні положення ......................................................................

10.2 Штукатурні роботи .......................................................................

10.3 Малярні роботи.............................................................................

10.4 Склярські роботи..........................................................................

10.5 Облицьовувальні роботи ..............................................................

11 Охорона праці в проектах виконання робіт щодо покрівельних робіт .......

12 Охорона праці в проектах виконання робіт щодо монтажних робіт................

12.1 Загальні положення ......................................................................

12.2 Монтаж збірних залізобетонних і стальних конструкцій..........

12.3 Монтаж тепломеханічного обладнання і

трубопроводів теплових електростанцій.....................................

12.4 Монтаж гідросилового обладнання електростанцій..................

12.5 Електромонтажні роботи..............................................................

13 Охорона праці в проектах виконання робіт щодо підземних робіт........

13.1 Загальні положення ......................................................................

13.2 Проходження тунелів ...................................................................

13.3 Спорудження підземних приміщень (камер) .............................

13.4 Проходження фурнелей ...............................................................

13.5 Виведення облицювання..............................................................

13.6 Підземний транспорт....................................................................

13.7 Проходження стволів....................................................................

13.8 Піднімання по похилому і вертикальному стволах ...................

13.9 Провітрювання підземних виробок.............................................

13.10 Запобігання затопленню підземних виробок ...........................

13.11 Протипожежні заходи.................................................................

13.12 Електробезпека виконання робіт у підземних виробках.........

Додаток А Визначення допустимого навантаження на крижаний покрив.............

Додаток Б Способи зберігання й укладки будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на складах .....................

УДК 658.382.3:69.05 ГКД 34.03.02-96

 Охорона праці в проектах організації будівництва та виконання робіт на енергетичних об'єктах . Методичні вказівки по розробці

Охрана труда в проектах организации строительства и производства работ на знергетических обьектах. Методические указания по разработке

Чинний від 1996-07-01

1 Галузь використання

Ці Методичні вказівки містять основні технічні положення і нормативні вимоги, виконання яких забезпечує охорону життя і здоров'я працівників під час спорудження енергетичних об'єктів.

Методичні вказівки є обов'язковими для виконання всіма підприємствами і організаціями, що розробляють проекти організації будівництва і проекти виконання робіт для енергетичних об'єктів галузі.

2 Нормативні посилання

У цих Методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:

- Правила пожежної безпеки в Україні: Затв. наказом МВС України від 22.06.95 N 400 - К., 1995;

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Обшиє санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

- ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Норми освещения строительных площадок;

- ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности;

— ҐОСТ 12.3.035-84 ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности;

ГОСТ 12.3.036-84 ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности;

ГОСТ 12.3.040-86 ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности;

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности;

— ГОСТ 380-88 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки;

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством;

— ГОСТ 8486-86Е Пиломатериалм хвойних пород. Технические условия;

— ГОСТ 9238-83 Габарити приближения строєний и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм;

— ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных рзбот. Технические условия;

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия;

— ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия;

— ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-мон-тажных работ. Технические условия;

— ГОСТ 27372-87 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия;

ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Тех-нические условия;

— ДСТУ 2586-94 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування;

— СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги;

СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт;

— СНиП 2.09.02-85 Производственные здания;

СНиП 2.09.04-87 Административные и бьгговые здания;

СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение;

— СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции;

СНиП II-39-76 Железньїе дороги колеи 1520 мм;

СНиП II-89-80 Генеральные планы промншленных предприятий;

— СНиП II-106-79 Склады нефти и нефтепродуктов;

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

— СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;

СНиП 3.04.01-87 Изоляционнне и отделочные покрьггия;

СНиП 3.08.01-85 Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов;

СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве;

— ДНАОП 0-1.03-93 Правила устройства и безопасной зксплуатации грузоподьемных кранов: — К.: 1994;

ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском: — К.;

— Єдині правила безпеки при вибухових роботах: Затв. Держгіртехнаглядом України 25.03.92. — К.: Норматив, 1992;

ОСП-72/87 Основнне санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений: Затв. Мінохоронздоров'я СРСР 26.08.87 N 4422-87. - М.: Энергоатомиздат, 1988;

— Нормативные материалы по безопасной организации и зксплуатации переправ на реках и водоемах: Затв. Управлінням з техніки безпеки і промислової санітарії Міненерго СРСР 29.10.88. — М.: Информзнерго, 1989;

— Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями: Затв. Управлінням з техніки безпеки і промислової санітарії Міненерго СРСР 30.04.85, постановою Президії ЦК профспілки працівників електростанцій і електротехнічної промисловості від 27.03.85. — М.: Энергоатомиздат, 1989;

— Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на обьектах Минзнерго СССР: Затв. Управлінням з техніки безпеки і промислової санітарії Міненерго СРСР 04.10.83. - М.: Информзнерго, 1984;

— Правила техники безопасности при зксплуатации электроустановок: Затв. Управлінням з техніки безпеки і промислової санітарії Міненерго СРСР 10.09.85, постановою Президії ЦК профспілки працівників електростанцій і електротехнічної промисловості від 21.08.85, — М.: Энергоатомиздат, 1986;

— Правила техники безопасности при зксплуатации электроустановок потребителей: Затв: Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84. - М.: Энергоатомиздат, 1989;

— Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: Затв. Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84. - М,: Энергоатомиздат, 1989;

— Правила устройства электроустановок: Затв. Головенергонагля-дом Міненерго СРСР. - м.: Энергоатомиздат, 1986;

— Типовая инструкция по охране труда при производстве работ с вредными химическими веществами: Затв. Управлінням з техніки безпеки і промислової санітарії Міненерго СРСР 07.09.89. — М.: Информзнерго, 1990;

— Типовая инструкция по охране труда при проведений погрузочно-разгрузочных работ: Затв. Міненерго УРСР 21.12.88;

— Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металла: Затв. постановою Президії ЦК профспілок працівників машинобудування від 02.04.63. — М.: Машгиз, 1975;

— Правила по охране труда на автомобильном транспорте: Затв. Мінавтотранспорту РРФСР 09.03.89 і постановою Президії ЦК профспілки працівників автомобільного транспорту і шосейних доріг від 31.08 88. - К.: Ін-т "Киевский стройпроект", 1993.

3 Позначення і скорочення

У цих Методичних вказівках подано такі позначення та скорочення:

— ВР — вибухові речовини;

— ПЛ — повітряна лінія електропередачі;

— ПВР — проект виконання робіт;

— ПОБ — проект організації будівництва.

4 Охорона праці в проектах організації будівництва

4.1 Загальні положення

4.1.1 Заходи охорони праці на стадії складання проекту організації будівництва треба розробляти у вигляді проектних рішень у складових його частинах — в календарному плані робіт, при визначенні обсягів робіт, у будівельному генеральному плані, транспортних схемах основних вантажопотоків, схемах організації основних видів робіт і планах локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

Заходи охорони праці повинні органічно входити в комплекс питань організації будівництва й технології виконання робіт і мають бути подані не у вигляді цитат і витягів з правил, а як конкретні інженерні рішення.

4.1.2 Заходи охорони праці, що розробляються в технічній документації ПОБ, поділяються на дві основні групи:

а) загальномайданчикові заходи, розробляючи які треба:

— розв'язувати питання організації санітарно-гігієнічного, побутового і медичного обслуговування всіх, хто працює на будівництві;