ДНАОП 2.1.20-1.04-98. Правила охорони праці для господарств звірівництва


Міністерство праці та соціальної політики України

Комітет України по нагляду за охороною праці

-----------------------------------------------------------

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 2.1.20-1.04-98

П Р А В И Л А

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ГОСПОДАРСТВ ЗВІРІВНИЦТВА

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Комітету по

нагляду за охороною праці

від 27.05.98. №96

ДНАОП 2.1.20-1.04-98

П Р А В И Л А

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ГОСПОДАРСТВ ЗВІРІВНИЦТВА

Київ

Передмова

РОЗРОБЛЕНО -

науково-дослідним, проектно-технологічним та впроваджуваль-ним центром організації праці і управління виробництвом Укооп-спілки (Укоопоргтехцентром)

ВНЕСЕНО -

управлінням по нагляду в АПК Держнаглядохоронпраці

ВВЕДЕНО-

замість Правил техніки безпеки і виробничої санiтарiї в звірівни-цьких господарствах споживчої кооперації (НАОП 7.1.20-1.09-70) та Правил техніки безпеки в звірівницьких господарствах

(НАОП 2.1.20-1.04-70) .

ЗМІСТ

1.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1

2.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1

3.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

9

4.

ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

11

4.1.

Улаштування і утримання території

11

4.2.

Виробничі, допоміжні, складські будівлі і споруди

13

4.3.

Дільниці технічного обслуговування та ремонту обладнання

18

4.4.

Санітарно-побутові приміщення

18

4.5.

Охорона навколишнього природного середовища

20

4.6.

Водопровідні системи і каналізація

21

4.7.

Опалення і вентиляція

22

4.8.

Освітлення

24

4.9.

Шум і вібрація

26

5.

ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І РОБОЧИХ МІСЦЬ

27

5.1.

Загальні вимоги

27

5.2.

Обслуговування звірів

29

5.3.

Приготування кормів

32

5.4.

Забій звірів

34

5.5.

Знімання і обезжирювання шкурок

34

5.6.

Правка шкурок і знімання їх з правилок

35

5.7.

Сушка шкурок

36

5.8.

Відкатка і протряска шкурок

37

5.9.

Вивертання і доробка шкурок

38

5.10.

Санітарно-дезінфекційні роботи

38

5.11.

Навантажування і розвантажування кормів та інших вантажів

40

5.12.

Охорона праці робітників, які виконують роботи в холодильних камерах

43

6.

ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ

44

6.1.

Загальні вимоги

44

6.2.

Механічне обладнання

46

6.3.

Парові і водогрійні котли

47

6.4.

Немеханічне обладнання. Тара

47

6.5.

Площадки, містки, драбини

48

6.6.

Колодязі, закриті ємкості, камери

48

7.

ВИМОГИ ДО ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ

50

7.1.

Загальні вимоги

50

7.2.

Вимоги безпеки під час роботи на вантажопідіймальних маши-нах

52

7.3.

Автонавантажувачі, машини наземного, безрейкового електри-фікованого транспорту

53

7.4.

Конвеєри, траспортери і інше устаткування

54

8.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

55

8.1.

Загальні вимоги

55

8.2.

Робота з переносним електроінструментом

56

8.3.

Зарядка акумуляторних батарей

56

9.

ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

58

9.1.

Загальні вимоги

58

9.2.

Утримання території, будівель і приміщень

59

9.3.

Протипожежне водопостачання, пожежна техніка і засоби зв`яз-ку

60

9.4.

Евакуація людей з приміщень і будівель

62

10.

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

63

11.

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

65

11.1.

Загальні положення

65

11.2.

Призначення, застосування і зберігання

66

12.

ОБОВ`ЯЗКИ, ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

67

ДОДАТКИ

Додаток 1.

Норми штучної освітленості допоміжних приміщень

70

Додаток 2.

Норми штучного освітлення в зоні розміщення звірів і міс-цях виконання робіт

71

Додаток 3.

Санітарні норми виробничого шуму

73

Додаток 4.

Допустимі рівні вібрації

74

Додаток 5.

Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочих зон

76

Додаток 6.

Нормовані величини температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих примі-щень

77

Додаток 7.

Примірний перелік робіт, що виконуються за нарядом-допуском

78

Додаток 8.

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

79

Додаток 9

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

81

ДНАОП 2.1.20-1.04-98

Правила охорони праці для господарств звірівництва

-----------------------------------------------------------------------------------

Дата введення 1 січня 1999 р.

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила охорони праці для господарств звірівництва (далі - Правила) встановлюють основні вимоги з охорони праці, обов'язкові для виконання всіма пра-цівниками при проектуванні, будівництві, монтажу, реконструкції, технічному переоснащенні та виконанні технологічних процесів у господарствах звірівництва (далі - господарства).

З введенням у дію цих Правил вважати такими, що не діють на території України Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в звірівницьких господарствах споживчої кооперації (НАОП 7.1.20-1.09-70) та Правила техніки безпеки в звірівницьких господарствах (НАОП 2.1.20-1.04-70).

Для забезпечення охорони праці у господарствах необхідно також керуватися стандартами, будівельними нормами і правилами, Правилами улаштування електроустановок, міжгалузевими правилами охорони праці, нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами, що регламентують вимоги з охорони праці.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Дані Правила використовують чинні в Україні такі нормативні документи:

№ п.

Позначення

Назва нормативного акта

Затвердження нормативного акта

п.

Дата (до-кумент, №)

Організація

1

2

3

4

5

1.

Закон України "Про охорону праці”

14.10.92

№ 2695-XII

Верховна

Рада

2.

Закон України "Про пожежну безпеку"

17.12.93

№ 3747-ХII

Верховна

Рада

3.

Закон України "Про дорожній рух"

28.01.93

Верховна

Рада

4.

Закон України "Про забезпечення санітарного та епiдемічного благополуччя населення"

24.02.94

Верховна

Рада

5.

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

25.06.91

Верховна

Рада

6.

ДНАОП

0.00-1.02-92

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

17.06.92

Держгіртех-нагляд

України

7.

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

16.12.93

Наказ

№128

Держнагляд-охоронпраці

1

2

3

4

5

8.

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Зміни:

18.10.94

Наказ №104

11.07.97 Наказ №183

Держнагляд-охоронпраці

9.

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і безпачної експлуатації парових і водогрійних котлів

26.05.94

Наказ №51

Держнагляд-охоронпраці

10.

ДНАОП

0.00-1.09-94

Правила реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вуличнодорожній мережі загального користування Зареєстровано:

31.03.94

Наказ

№26

12.05.94

№98/307

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст

України

11.

ДНАОП

0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних уста-новок, повітропроводів і газопроводів

07.12.71

Держгіртех-нагляд СРСР

12.

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

09.01.98.

№4

Зміни:

10.02.98.

№93/2533

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст України

13.

ДНАОП

0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 Мпа (0,7 кГс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115оС

23.07.96

Наказ №125

Держнагляд-охоронпраці

14.

ДНАОП

0.00-1.28-97

Правила охорони праці на автомо-більному транспорті

13.01.97

Наказ №5

Держнагляд-

охоронпраці

15.

ДНАОП

0.00-4.03-93

Положення про розслідування та об-лік нещасних випадків, професiйних захворювань і аварій на підприємст-вах, в установах і організаціях Зміни:

10.08.93

Постанова

№ 623

23.02.94

№ 97

Кабінет Міністрів

України

16.

ДНАОП

0.00-4.04-93

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення норматив-них актів про охорону праці

17.09.93

№ 754

Кабінет Міністрів

України

17.

ДНАОП

0.00-4.05-93

Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноважено-му ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, орга-нізації

06.10.93

Постанова №831

Кабінет Міністрів

України