ДНАОП 5.1.11-1.17-96. Правилабезпеки при експлуатації електровозів, тепловозівта моторвагонного рухомого складу


ДЕРЖАВНИЙКОМІТЕТ

УКРАЇНИ

ПО НАГЛЯДУ

ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

УКРАИНЫ

ПО НАДЗОРУ

ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА

(Держнаглядохоронпраці)

 

(Госнадзорохрантруда)

252004, Київ-4,

б-р Т. Шевченка, 8/26

 

252004, Киев-4,

б-р Т. Шевченко, 8/26

 

тел. 226-20-83

 

 

___25.12.96___№___230___

На №_______________ від_______________

 

Н А К А З

 

Про Затвердження правил

безпеки при експлуатації

електровозів, тепловозів та

моторвагонного рухомого

складу

 

 

            На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом комітету від 26.02.96 р. № 32, про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Правил безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу, та про доцільність його затвердження,

Н А К А З У Ю:

            1. Затвердити Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного складу, що додаються.

            2. Зазначені правила набирають чинності з 01.07.97 року.

            3. З вступом в дію цих Правил вважати такими. що не застосовуються на території України Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого складу ЦТ/4770, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.12.1989 р. НАОП 5.1.11-1.17-89.

            4. Управлінню по нагляду в машинобудуванні, металообробці, оборонному комплексі, на транспорті і в зв’язку  разом з Міністерством транспорту України:

            4.1. До 31.01.97 р. визначити потреби підприємств, установ і організацій у зазначених Правилах, забезпечити видання Правил необхідним тиражем, встановити контроль за їх розповсюдженням;

            4.2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій, апарату Державної адміністрації залізничного транспорту України Міністерства транспорту України у двомісячний термін від дня їх одержання;

            4.3. Установити постійний контроль за виконанням вимог Правил власниками (уповноваженими ними органами), посадовими особами і працівниками.

            5. Начальнику Управління по нагляду в машинобудуванні, металообробці, оборонному комплексі, на транспорті і в зв’язку Держнаглядохоронпраці ПОЛЯНСЬКОМУ С.А. подати протягом тижня управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

            6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету ШЕФАНА П.Т.

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗАОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙНОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

 

ПРАВИЛАбезпеки при експлуатації електровозів, тепловозівта моторвагонного рухомого складу

Київ

 

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

 

УЗГОДЖЕНО

Міністерством транспорту України

(лист від 19.12.1996 р.

№ 6/22-17-1705)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету

України по нагляду за охороною

праці

від 25.12.96 р. № 230

 

 

 

 

ДНАОП 5.1.11-1.17-96

 

ПРАВИЛАбезпеки при експлуатації електровозів, тепловозівта моторвагонного рухомого складу

 

 

 

 

Київ

ПЕРЕДМОВА

 

1. Розроблено

 

Відкритим акціонерним товариством “Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут транспорту” — ВАТ “УкрНДІтранспроект”

 

2. Внесено

 

Міністерством транспорту України

 

3. Замість

 

Правил з техніки безпеки та виробничої санітарії при експлуатації електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого складу, ЦТ/4770.НАОП 5.1.11-1.17-89.

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ.................................................................................................

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.............................................................................................

3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.....................................................................................

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ..................................................................................................

5. ВИМОГИ ДО ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД  І ПРАЦІВНИКІВ, ЗВ'ЯЗАНИХ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС         

6. ВИМОГИ ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ РС...............................................................................

7. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ РС..........................................................................................

8. ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД...............................................................

ДОДАТОК 1..........................................................................................................................

ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВПЛИВАТИ НА ЗДОРОВ’Я  ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РС.......................................

ДОДАТОК 2..........................................................................................................................

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯКІ ЗВ”ЯЗАНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС І ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРІОДИЧНІЙ ПЕРЕВІРЦІ ЗНАНЬ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ        

ДОДАТОК 3..........................................................................................................................

ПЕРЕЛІК  САНІТАРНО-ПОБУТОВИХ ПРИМІЩЕНЬ І ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯКІ ЗВ’ЯЗАНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС..................................................

ДОДАТОК 4..........................................................................................................................

СКЛАД АПТЕЧКИ.............................................................................................................

 

 

ДНАОП 5.1.11-1.17-96

 

ПРАВИЛА

безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів

та моторвагонного рухомого складу

 

 

Дата введення 1.07.97р.

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

            Цей нормативний акт поширюється на всі підприємства і організації Міністерства транспорту України, що займаються експлуатацією електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого складу .

            Нормативний акт встановлює вимоги охорони праці при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу .

            Вимоги даного нормативного акта є обов'язковими для виконання посадовими особами всіх рівнів локомотивного господарства, локомотивними бригадами і працівниками, зв'язаними з експлуатацією електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого складу підприємств і організації Міністерства транспорту України.

            З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого складу, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.12.1989р. ЦТ/4770. НАОП 5.1.11-1.17-89.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах використовуються чинні в Україні такі нормативні документи:

№п/п

Позначення

Назва нормативного документа

1.

ГОСТ12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

2.

НАОП5.1.11-1.18-89

Правила з охорони праці при технічному обслуговуванні та поточному ремонті тягового рухомого складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.12.1989 р. ЦТ/4769

3.

ГОСТ12.0.003-74

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

4.

ГОСТ12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

5.

ДНАОП0.00-8.03-93

Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 р. № 132 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7.02.94 р. за № 20/229

6.

ДНАОП0.00-4.15-85

Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджене ВЦРПС, Держкомпраці СРСР 5.12.85 р.

7.

НАОП5.1.11-3.01-90

Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць, підприємств та організацій Міністерства шляхів сполучення. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 18.09.90 р. № 25П

8.

ГОСТ12.2.056-81

ССБТ. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности

9.

ГОСТ12.1.005-88

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

10.

ГОСТ12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

11.

ГОСТ12.1.006-84

ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

12.

ГОСТ12.1.045-84

ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

13.

ДНАОП0.03-3.05-77

Санітарно-гігієнічні норми допустимої напруженості електростатичного поля № 1757-77. Затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР. 1977 р.

14.

ДНАОП0.03-3.13-85

Гранично допустимі рівні магнітних полів частот 50 Гц № 3206-85. Затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР, 1985 р.

15.

НАОП5.1.11-3.02-91

Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту РД 3215-91. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР від 25.04.91 р.

16.

 

Правила устройства и содержания домов и комнат отдыха локомотивных бригад. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 12.07.1990 р. ЦТК-8/1

17.

ДНАОП0.00-4.03-93

Положення про розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 623

18.

 

Інструкція з службового розслідування, обліку пожеж та наслідків від них на залізничному транспорті ЦУО-0001.24.02.95. Затверджена наказом Міністерства транспорту України від 5.01.95 р. № 8, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20.01.95 р. за № 17/553

19.

 

Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників Укрзалізниці з питань охорони праці. Затверджене наказом Укрзалізниці від 23.03.1995 р. за № 24-Ц

20.

ДНАОП0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.1993 р. № 123 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.1993 р. за № 196

21.

ДНАОП0.03-8.06-94

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.09.94 р. № 263/121 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.95 р. за № 18/554

22.

ДНАОП0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 р. № 45, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.06.1994 р. за № 136/345

23.

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я “Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам” від 10.04.81 р. № 387

24.

 

Инструкция по проведению предрейсовых медицинских осмотров работников локомотивных бригад. Затверджена Головсанупром Міністерством шляхів сполучення СРСР 02.09.1979 р. ЦУВС-6-42

25.

ДНАОП0.00-1.21-84

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.1984 р.

26.

ДНАОП0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць № 3044-84. Затверджені Мінохорони здоров’я СРСР, 1984 р.

27.

ДНАОП0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях № 3223-85. Затверджені Мінохорони здоров’я СРСР, 1985 р.

28.

 

Инструкция по техническому обслуживанию електровозов и тепловозов в эксплуатации ЦТ/3727. Затверджена Міністерством шляхів сполучення СРСР 1979 р.

29.

НАОП5.1.11-4.06-89

Положення про знаки безпеки на об’єктах залізничного транспорту ЦРБ/4676. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 1989 р.

30.

ГОСТ12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

31.

 

Інструкція з сигналізації на залізницях України ЦШ/0001. Затверджена наказом Міністерства транспорту України № 259 від 8 липня 1995 р.

32.

СНиП2.09.04-87

Административные и бытовые здания

33.

ГОСТ2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством