Інструкція з охорони праці під час ручного переміщення вантажів


________________

(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

під час ручного переміщення вантажів

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроблена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на будівельному майданчику, у виробничих приміщеннях та на робочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці" працівник зобов'язаний "знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди".

1.4. Залежно від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у зв'язку з допущеними аваріями і нещасними випадками до інструкції можуть вноситися зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші з підписом керівника відповідного структурного підрозділу.

1.5. Інструкція є обов'язковим для виконання нормативним документом для робітників, зайнятих ручним переміщенням вантажів у будівельному виробництві.

1.6. До ручного переміщення вантажів допускаються особи, що пройшли медичний огляд, інструктаж з охорони праці по виконуваній роботі (по основній професії) і ознайомлені з даною інструкцією.

1.7. Робітники, зайняті ручним переміщенням вантажів, повинні проходити наступні інструктажі з охорони праці:

а) вступний - при прийнятті на роботу;

б) первинний - на робочому місці;

в) повторний - не рідше одного разу на 3 міс.;

г) позаплановий - при порушенні вимог безпеки праці, що могли призвести до аварії чи нещасного випадку; при зміні технологічного процесу;

д) цільовий - при виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом; ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха і катастроф, провадженні робіт, на які оформляється наряд-допуск та інші документи.

1.8. Вантажно-розвантажувальні роботи варто виконувати, як правило, механізованим способом за допомогою підйомно-транспортного устаткування і засобів малої механізації.

За відсутності засобів механізації допускається переміщати вантажі вручну з дотриманням норм, встановлених чинним законодавством.

1.9. Чоловікам старше 18 років дозволяється переносити вручну вантаж масою не більше при рівній і горизонтальній поверхні.

1.10. Жінки, що виконують вручну навантажувально-розвантажувальні роботи чи перенесення вантажів, можуть переносити:

а) вантажі масою до - підйом і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину);

б) вантажі масою до - підйом і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни. При цьому сумарна маса вантажу, переміщуваного протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:

- з робочої поверхні - ;

- з підлоги - .

Примітки:

1. До маси переміщуваного вантажу включається маса тари й упаковки.

2. При переміщенні вантажу на візках чи в контейнерах докладені зусилля не повинні перевищувати 10 кгс.

3. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата тощо.

1.11. Підлітки у віці 16-18 років можуть виконувати навантаження чи розвантаження навалочних вантажів (пісок, щебінь тощо), вантажів легкої маси (порожня тара), штучних вантажів (цегла, черепиця тощо).

Підлітки можуть виконувати навантаження і розвантаження вручну в межах встановлених норм перенесення вантажів лише тоді, коли це пов'язано з виконуваною ними постійною роботою за професією і займає менше третини робочого часу. Гранично допустимі норми перенесення вантажів вручну для підлітків у віці від 16 до 18 років жіночої і чоловічої статі після їх затвердження Мінздравом України необхідно внести в дійсну інструкцію.

1.12. Навантаження і розвантаження вантажів масою понад , а також піднімання їх на висоту більше повинні бути механізовані.

1.13. Переносити матеріали на носилках можна у виняткових випадках на відстань не більше по рівному шляху.

Забороняється переносити матеріали на носилках по сходах і драбинах.

1.14. Переміщати балони з киснем і зрідженими пальними газами дозволяється тільки на спеціально виготовлених для цих цілей носилках і візках. При цьому балони повинні бути закріплені в гніздах.

Балони з пальними газами не можна перевозити і складувати разом з кисневими, а кисневі - з будь-якими жировими речовинами чи оліями.

На балонах повинен бути нанесений напис з назвою газу. Переміщення балонів дозволяється тільки за наявності на них ковпаків, що охороняють вентиль від ушкодження і забруднення.

1.15. Під час навантаження і розвантаження вантажів в ящиках, щоб уникнути поранення рук, цвяхи і кінці залізної обв'язки, що виступають, необхідно загинати.

1.16. Під час перекочування вантажів у бочках, барабанах тощо робітник повинен знаходиться позаду переміщуваного вантажу.

1.17. Довгомірні вантажі (арматуру, дошки тощо) повинні переноситися робітниками на одноному й тому ж плечі. Піднімати й опускати вантаж необхідно за командою. При скиданні вантажу всі робітники повинні знаходитися по один бік від нього.

1.18. Важкі штучні матеріали, а також ящики з устаткуванням слід переміщати по підкладках чи ковзанках.

Ковзанки повинні бути міцними, рівними, мати достатню довжину, а їх кінці не повинні виступати з-під вантажу більш, ніж на . При підведенні під вантаж ковзанок треба знаходитися збоку, брати їх можна тільки зверху, щоб уникнути защемлення пальців рук. Під час переміщення вантажу необхідно, щоб ковзанки не поверталися під кутом до напрямку руху вантажу. Направляти ковзанки ногами не допускається. Під час переміщення вантажу робітник повинен знаходитися з бокової сторони.

1.19. Під час переміщення великовагових вантажів по похилій площині слід застосовувати гальмуючі якорі і лебідки.

Під час використання лебідки для розвантаження і переміщення вантажу забороняється знаходитися поблизу натягнутого каната.

1.20. Під час розвантаження барабанів з карбідом кальцію слід бути обережними, не допускати поштовхів і ударів. При розвантаженні барабанів незалежно з якої висоти необхідно скачувати їх по похилій площині. Забороняється скидати барабани, тому що це може порушити їх герметичність.

Барабани необхідно утримувати відтягненнями, знаходячись з протилежного переміщенню боку.

1.21. Вантажно-розвантажувальні роботи з пилоподібними матеріалами (цемент, вапно, гіпс тощо) необхідно виконувати механізованим способом. Ручні роботи по розвантаженню цементу, як виключення, дозволяється виконувати при його температурі не вище 40°С.

Для переходу робітників по сипкому вантажу, що має велику плинність і здатність засмоктування, варто встановлювати трапи чи настили з поруччям на всьому шляху пересування.

1.22. Під час розвантаження сипких вантажів з піввагонів люки слід відкривати спеціальними пристосуваннями, що дозволяють працюючим знаходиться на безпечній відстані.

Під час вивантаження сипких вантажів з піввагонів на підвищених коліях, розташованих на висоті більше , люки слід відкривати зі спеціальних містків.

1.23. Під час ліквідації зависання сипких вантажів в ємностях перебування в них працюючих не допускається. Ці роботи дозволяється виконувати тільки за нарядом-допуском.

1.24. Під час розвантаження сипких вантажів з автомобілів-самоскидів, що стоять на насипах, а також при засипанні котлованів ґрунтом, автомобілі-самоскиди необхідно встановлювати на відстані не менше від бровки природного укосу.

1.25. Вантажі, розташовані поблизу залізничних і кранових рейкових шляхів, при висоті їх укладання (вважаючи від головки рейки) до повинні знаходитися від зовнішньої грані головки найближчої до вантажу рейки на відстані не менше 2,0 м, а при більшій висоті - не менше . Штабелі сипких вантажів повинні мати укоси крутістю, що відповідає куту природного укосу для вантажів даного виду, або бути обгороджені міцними підпірними стінками.

1.26. Місця для укладання вантажів повинні мати основу, що забезпечує стійкість транспортних засобів, складованих матеріалів.

1.27. На площадках для укладання вантажів повинні бути позначені границі штабелів, проходів і проїздів між ними. Не допускається розміщувати вантажі у проходах і проїздах.

1.28. Робоче місце в зоні проведення вантажно-розвантажувальних робіт і на всьому шляху перенесення вантажів у темний час доби повинно мати достатнє освітлення. Освітленість повинна бути рівномірною, без сліпучої дії світильників на працюючих.

1.29. Складувати матеріали, що розвантажуються, дозволяється тільки в місцях, відведених для цього в проекті провадження робіт. Не допускаються складувати вантажі в охоронних зонах діючих повітряних і кабельних ліній електропередачі й інших комунікацій.

1.30. Під час навантаження, розвантаження і переміщення кислот, лугів та інших отруйних речовин необхідно дотримуватися наступних заходів безпеки:

- перед початком роботи кожне місце повинно бути оглянуте. Якщо виявлено незначне ушкодження тари, вантаж необхідно розвантажувати особливо обережно;

- переміщати сулії спеціальними візками (навантажувати і розвантажувати сулії слід тільки вручну);

- переносити сулії з кислотою за ручки тільки в міцних кошиках двома робітниками. Забороняється переносити сулії з кислотою на спині чи на плечах, нахиляти при перенесенні порожні сулії з-під кислоти, тому що в них можуть бути залишки рідини.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Робітник, зайнятий ручним переміщенням вантажів, перед початком роботи повинен:

- одягти спецодяг, засоби індивідуального захисту;

- одержати від майстра (виконроба) інструктаж про безпечні методи і прийоми праці та про послідовність виконання виробничого завдання;

- оглянути робоче місце, забрати непотрібні предмети і матеріали, звільнити проходи;

- у темний час доби перевірити освітлення робочого місця і проходів до нього;

- перевірити наявність і справність інструмента і пристосувань.

2.2. На будівельному об'єкті повинні бути розміщені знаки безпеки відповідно до ДСТ 12.4.026-76 для привернення уваги працюючих до безпосередньої небезпеки і попередження про можливу небезпеку.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Перед відкриттям бортів вантажних автомобілів варто переконатися в безпечному розташуванні вантажу в кузові. Відкривати борт треба одночасно двом робітникам під контролем водія, при цьому знаходитися слід збоку від борта, що відкривається.

3.2. Автомобіль, що знаходиться під навантаженням чи розвантаженням, повинен бути поставлений на гальма.

3.3. Робітникам, зайнятим на вантажно-розвантажувальних роботах, забороняється:

- запускати двигун автомобіля;

- працювати на автомобілях і причепах з несправними підлогами, бортами і запорами кузова;

- використовувати для ув'язування вантажів мотузку з протертими місцями і вузлами;

- сідати на борти кузова і кабіну, стояти на підніжці автомобіля;

- знаходитися в кузові автомобіля під час перевезення довгомірних, займистих, вибухових, горючих, пильних вантажів, хімікатів, балонів зі стиснутим і зрідженим газом, великогабаритних вантажів;

- знаходитися в кузові автомобіля, причепа чи напівпричепа при навантаженні вантажів механізмами чи з бункерів;

- знаходитися в кузові автомобіля-самоскида. Під час руху автомобіля забороняється навантажувати, вивантажувати, перекладати вантаж з місця на місце, а також пересаджуватися.

3.4. Перевезення вантажників у кузові автомобіля забороняються. Вони повинні супроводжувати вантаж, знаходячись у кабіні.

3.5. Переміщення вантажів 1-ї категорії (масою одного місця менше , дрібноштучних, що перевозяться навалом) від складу до місця навантаження чи від місця розвантаження до складу може бути організоване вручну, якщо відстань по горизонталі не перевищує , а для сипких вантажів - .

3.6. При завантаженні кузова автомобіля навалочним вантажем він не повинен підніматися над бортами кузова (стандартними і нарощеними). При цьому вантаж варто розташовувати рівномірно по всій площі підлоги.

3.7. Поштучні вантажі, що піднімаються над бортами кузова, необхідно прив'язувати міцними справними мотузками чи бавовняними канатами. Забороняється застосовувати металеві канати і дріт.

3.8. Ящиковий, бочковий і інший штучний вантаж повинен бути покладений щільно, без проміжків, укріплений чи ув'язаний так, щоб при русі (різкому гальмуванні, зрушенні з місця і крутих поворотах) він не зміг переміщатися по підлозі кузова. При наявності проміжків між місцями вантажу варто вставляти між ними міцні дерев'яні прокладки і розпірки.

3.9. При укладанні вантажів у ковзно-бочковій тарі в кілька рядів їх накочують по латах чи похилах бічною поверхнею. Бочки з рідким вантажем установлюють пробкою нагору. Кожен ряд повинен укладатися на прокладках з дощок з підклинюванням усіх крайніх рядів. Забороняється застосування замість клинів інших предметів.

3.10. Бочки, барабани і рулони дозволяється вантажити вручну шляхом перекочування за умов, якщо склад знаходиться на одному рівні з підлогою кузова автомобіля.

Якщо склад розташований нижче рівня підлоги автомобіля, навантаження і розвантаження ковзно-бочкових вантажів вручну допускається по латах чи похилах двома робітниками при масі одного місця не більше , а при більшій масі ці вантажі необхідно вантажити за допомогою міцних канатів.