Інструкція з охорони праці під час монтажу технологічного устаткування. загальні вимоги безпеки


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС МОНТАЖУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Інструкція встановлює загальні вимоги під час монтажу технологічного устаткування при будівництві нових і реконструкції діючих промислових підприємств і споруд.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Роботи по монтажу і демонтажу (далі по тексту – монтажу) технологічного устаткування (далі по тексту – устаткування) необхідно проектувати і виконувати відповідно до вимог діючих в Україні нормативних документів.

2.2. При проектуванні і виконанні монтажу устаткування повинні бути враховані наступні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

- машини, що рухаються, і механізми, що беруть участь в процесах монтажу устаткування;

- вантажі, що переміщаються;

- руйнування конструкцій, що використовуються в процесі монтажу устаткування;

- підвищення значення напруги в електричному ланцюзі, замикання, що може відбутися через тіло людини, у тому числі пристосування, які застосовуються при виконанні монтажу устаткування, повинні відповідати вимогам безпеки, викладеним у стандартах і технічних умовах на відповідне устаткування.

2.3. Під час монтажу устаткування в умовах вибухонебезпечного середовища необхідно застосовувати інструмент, пристосування і оснащення, що виключають можливість іскроутворення, а освітлення робочих місць повинно бути виконано з вибухозахищеному виконанні.

2.4. Відстані, що обмежують небезпечну зону, у межах якої існує небезпека падіння предметів поблизу місць переміщення устаткування і поблизу споруд або будинку, що споруджується, повинні відповідати СНіП III-4-80.

2.5. У відповідності зі СНіП III-4-80 не допускаються роботи по монтажу устаткування у відкритих місцях при швидкості вітру 15 м/с і більше, при ожеледі, грозі, а також при недостатній видимості.

2.6. При монтажі устаткування в багатоповерхових будинках, які складаються з двох чи більше секцій, не дозволяється виконувати роботи, пов'язані з перебуванням людей в одній секції на поверхах (ярусах), над якими виконують переміщення і монтаж устаткування.

При зведенні односекційних багатоповерхових будинків одночасне виконання монтажу устаткування і інших будівельних робіт на різних поверхах (ярусах) допускається за наявності між ними надійних (обґрунтованих відповідним розрахунком) міжповерхових перекриттів за письмовим наказом головного інженера після здійснення заходів, що забезпечують безпечне виконання, і за умови перебування безпосередньо на місці робіт спеціально призначених осіб, відповідальних за безпечне виконання монтажу і переміщення устаткування, а також за здійснення контролю за виконанням працюючими інструкцій з охорони праці.

2.7. При суміщенні робіт по одній вертикалі (крім передбачених у п.2.8 даної інструкції) нижчерозташовані робочі місця повинні бути обладнані відповідними захисними пристроями (настилами, сітками чи козирками), встановленими на відстані по вертикалі від вищерозташованого робочого місця.

2.8. Порядок оформлення і форма наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки (відповідно до затвердженого головним інженером будівельно-монтажної організації переліку робіт, на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск) повинні відповідати СНіП III-4-80.

2.9. Роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, допускається виконувати з письмового дозволу осіб, відповідальних за пожежну безпеку, і відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні. Загальні вимоги».

2.10. Роботи в закритих посудинах треба виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.1.013-78; ГОСТ 12.3.002-86 і СНіП III-4-80.

2.11. Слід дотримуватися вимог безпеки при виконанні наступних робіт:

- електрозварювальних - за ГОСТ 12.3.003-86;

- газополум’яних - за ГОСТ 12.2.008-75;

- антикорозійних - за ГОСТ 12.3.016-87;

- фарбувальних - за ГОСТ 12.3.035-84;

- вантажно-розвантажувальних - за ГОСТ 12.3.000-76;

- транспортування вантажів - за ГОСТ 12.3.020-80;

- з установками ультразвукової дефектоскопії - за ГОСТ 12.1.001-89;

- з установками радіоізотопної дефектоскопії – відповідно до «Санітарних норм радіоізотопної дефектоскопії» № 1171-74;

- з рентгенівськими апаратами - за ГОСТ 26140-84; ГОСТ 26141-84; ГОСТ 26015-83; ГОСТ 26221-84; ГОСТ 24745-81; ГОСТ 25113-86;

- з абразивним і ельборовим інструментом - за ГОСТ 12.3.028-82;

- з лазерними установками - за ГОСТ 12.1.040-83 і відповідно до «Санітарних норм і правил будови і експлуатації лазерів»;

- з обслуговування електроустановок, управління машинами чи устаткуванням з електроприводом і управління ручними електромашинами - за ГОСТ 12.1.013-78; ГОСТ 12.2.013-91;

- з вантажопідіймальними кранами відповідно до вимог «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», затверджених Держнаглядохоронпраці України.

2.12. На монтажній площадці повинно бути забезпечене дотримання всіма працівниками, зайнятими на монтажі устаткування, правил внутрішнього розпорядку для робітників та службовців. Допуск сторонніх осіб, а також працівників у нетверезому стані, на територію монтажної площадки, у виробничі, санітарно-побутові приміщення і на робочі місця забороняється.

2.13. До початку монтажних робіт на об'єкті всі працюючі повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями у відповідності зі СНіП ІІІ-4-80.

3. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

3.1. Роботи по монтажу устаткування необхідно виконувати відповідно до проекту виконання робіт (далі по тексту – ПВР), розробленого, затвердженого і виданого до виконання робіт у встановленому порядку.

3.2. ПВР на монтаж устаткування повинен містити вказівки і технічні рішення з усіх питань техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії з урахуванням конкретних умов.

3.3. Випробовувати устаткування слід відповідно до вимог технічної документації на це устаткування і вимог ПВР.

3.4. Установлення небезпечних зон, у межах яких діють або потенційно можуть діяти небезпечні і шкідливі виробничі фактори, їх позначення і огородження повинні бути виконані відповідно до діючих в Україні нормативних документів.

3.5. До початку робіт адміністрація монтажної організації повинна забезпечити вивчення учасниками робіт ПВР, ознайомлення на місці з умовами робіт. При цьому повинне бути перевірене матеріальне забезпечення виконання робіт відповідно до ПВР засобами механізації, інструментами, інвентарними пристосуваннями, засобами захисту працюючих і т.д., що пройшли відповідні випробування і перевірки.

3.6. Система передачі сигналів, команд, знаків і іншої інформації повинна бути прийнята з урахуванням конкретних умов. Умовні знаки для управління кранами і порядок їх застосування повинні відповідати ОСТ 36-93-83.

3.7. Перед підйомом і установкою в проектне положення устаткування, деталей і вузлів повинні бути перевірені приєднувальні розміри і збіг посадкових місць.

3.8. Трубопроводи і площадки, призначені для обслуговування устаткування, повинні бути закріплені на устаткуванні згідно з вказівками ПВР.

3.9. Перед установкою устаткування в проектне положення його необхідно очистити від снігу, бруду і льоду, а також видалити сторонні предмети, олії, пальні і легкозаймисті речовини.

3.10. Обертові частини і частини, що рухаються, монтуємого устаткування повинні бути оснащені захисними огородженнями згідно з ГОСТ 12.2.062-81.

3.11. Не допускається виконання силами монтажної організації робіт по відключенню демонтуємого устаткування і підключенню монтуємого устаткування до діючого.

3.12. При використанні будь-яких деталей або поверхонь устаткування для кріплення опорних конструкцій, риштування, карабінів запобіжних поясів і ін., а також як підлоги на робочих місцях чи у проходах, повинна бути перевірена міцність з'єднання зазначених деталей і виключена можливість їх деформації, переміщення, перекидання і т.п.

3.13. Збереження, розпакування, розконсервацію і подачу устаткування до зони робіт необхідно виконувати відповідно до вимог СНіП ІІІ-4-80 і нормативно-технічної документації на устаткування.

3.14. Монтувати устаткування нижче рівня першого поверху або рівня землі допускається після одержання дозволу від організації, що споруджує приямки, траншеї, канали, тунелі і т.п.

3.15. Під час монтажу устаткування, коли висота від площадки, на якій стоїть стропальник (такелажник), до замка вантажозахватного пристрою перевищує , слід застосовувати вантажозахватні пристрої з дистанційним управлінням розстроповки.

За відсутності дистанційного управління місця розстроповки повинні бути оснащені засобами підмащування або для підйому стропальника до місця розстроповки повинні бути застосовані спеціальні підйомники, призначені для підйому людей.

3.16. При зборці і монтажі устаткування з окремих деталей, вузлів, блоків і т.п. суміщати отвори, площини, крайки і інші поверхні, що сполучаються, слід із застосуванням центруючих оправлень, уловлювачів і інших пристосувань, що виключають необхідність дій працюючих у небезпечній зоні між складальними одиницями, що зближуються.

3.17. Стропальнику (такелажнику) дозволяється доторкатися до устаткування під час його підйому чи опускання, якщо опорна поверхня устаткування знаходиться на висоті від рівня площадки, на якій знаходиться стропальник (такелажник).

3.18. Установку устаткування на фундамент і його вивірку слід виконувати з використанням інструментів і пристосувань, що забезпечують досягнення проектного положення устаткування без різких поштовхів і перекосів.

3.19. При установці устаткування з використанням домкратів або інших опорних елементів повинні бути прийняті заходи щодо забезпечення стійкості монтуємого устаткування, синхронізації або визначеної послідовності роботи домкратів, установки тимчасових опор і ін.

3.20. Під час монтажу устаткування із застосуванням вертольотів повинні бути виконані вимоги «Інструкції з техніки безпеки для працівників підприємств, що використовують авіацію для перевезення службових пасажирів, при транспортуванні вантажів на зовнішній підвісці і будівельно-монтажних роботах», затвердженої Міністерством цивільної авіації СРСР, а також ВСН 463-85 «Монтаж будівельних конструкцій із застосуванням вертольотів», затвердженої Мінмонтажспецбуд СРСР.

3.21. При установці устаткування за допомогою декількох кранів, щогл і інших такелажних засобів повинні бути виконані вимоги безпеки згідно з «Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів", затверджених Держнаглядохоронпраці України.

3.22. При підйомі на висоту деталей устаткування в незакритій зверху тарі найвища точка верхньої деталі повинна бути розташована на нижче борту тари.

3.23. Виконувати роботи під піднятим вузлом устаткування дозволяється після влаштування шпальної клітки або іншого опорного пристосування, що має достатні для забезпечення безпеки праці міцність і стійкість, і опускання (обпирання) устаткування на шпальну клітку або опорне пристосування.

3.24. Збирання і розбирання нарізних з’єднань слід виконувати справним інструментом без застосування металевих прокладок між гранями гайки і ключа. Для подовження ключа слід використовувати інвентарні пристосування.

3.25. Розбирання устаткування дозволяється виконувати після забезпечення стійкості демонтуємих деталей і вузлів устаткування.

3.26. Напресування і знімання деталей, що щільно сполучаються (муфт, зубчастих коліс, підшипників і ін.), треба виконувати за допомогою знімачів чи спеціальних пристосувань.

Перед напресуванням повинна бути перевірена відповідність фактичних розмірів деталей, що сполучаються, проектним.

3.27. Перед проведенням випробування необхідно перевірити надійність кріплення змонтованого устаткування до фундаментів, підстав і рам, наявність і справність пускових і гальмових пристроїв, огороджень обертових частин і частин, що рухаються, систем блокування, а також стан ізоляції і заземлення електричної частини устаткування і т.д.

3.28. Перед випробуванням устаткування необхідно здійснити контроль виконання всіх необхідних врізань для первинних перетворювачів вимірювальних приладів і регуляторів відповідно до проекту автоматизації технологічних процесів.

Перед випробуванням устаткування на ньому повинні бути встановлені всі засоби захисту, контрольно-вимірювальні прилади і регулятори, контрольні прилади системи пожежегасіння, автоматичні системи пожежегасіння.

Усі засоби вимірів повинні бути завчасно перевірені у встановленому порядку.

3.29. Перевірку і регулювання механічних передач і рознімних з'єднань треба виконувати за умов механічного від’єднання приводу.

3.30. Випробування електродвигунів і іншого електроустаткування повинна виконувати спеціалізована електромонтажна організація.

3.31. Для зняття і установки складальних одиниць за наявності пружин необхідно застосовувати спеціальні пристосування, що виключають раптову дію пружин.

3.32. Перед випробуванням устаткування, що містить канати і ланцюги, повинна бути перевірена надійність спрацьовування уловлювачів канатів і ланцюгів.

3.33. Перед випробуванням устаткування штуцери запобіжних клапанів слід перевірити на відсутність на них заглушок і інших сторонніх предметів, а також перевірити справність запобіжних клапанів шляхом їх примусового відкриття, а також технічні засоби, що забезпечують вибухопожежну безпеку монтуємого устаткування.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ

РОБІТ В УМОВАХ ДІЮЧОГО ВИРОБНИЦТВА

4.1. Монтаж устаткування на території діючого підприємства або цеху треба виконувати після оформлення акта-допуску у відповідності зі СНіП ІІІ-4-80.

4.2. При розміщенні монтажної площадки в умовах діючого підприємства повинні бути прийняті заходи, що виключають можливість виникнення пожежі і вплив на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів діючих виробництв або знижують їх дію до допустимих границь.