ПІ 1.1.23-220-2003. Примірна інструкція з охорони праці для штукатура


Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Дочірня компанія "Укртрансгаз"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ШТУКАТУРА

УзгодженоЗатверджено

Національний науково-дослідний інститутНаказ ДК "Укртрансгаз"

охорони праці України№ 97

Лист № 183 від 18.03.2003 р.24.03. 2003 року

ПІ 1.1.23-220-2003

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ШТУКАТУРА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірна інструкція з охорони праці для штукатура (далі - Інструкція) призначена для всіх робітників, що працюють за професією штукатур на підприємствах ДК"Укртрансгаз", під час виконання штукатурних робіт на об'єктах, що будуються аборемонтуються.

1.2. До самостійної роботи допускаються особи у віці не молодше 18 років, які унавчальному закладі отримали професію штукатур та за станом здоров'я можуть бутидопущені до вказаної роботи. Перед допуском до самостійної роботи, після отриманнявступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання зпитань охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться заекзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт,штукатур повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування протягом 2-15змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) під керівництвом досвідченогокваліфікованого штукатура. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивнихрезультатах стажування.

Стропування матеріалів, які піднімаються вантажопідіймальними механізмами, має право виконувати штукатур, який пройшов відповідне навчання і має при собі посвідчення стропальника.

Під час роботи з електрифікованим інструментом і електричними машинами штукатур повинен мати групу з електробезпеки, бути навченим і проінструктованим щодо їх безпечної експлуатації. Штукатур, який працює з хімічними добавками, повинен бути проінструктований з правил безпечної роботи з ними.

1.3. Штукатур повинен знати і виконувати вимоги з охорони праці, передбачені даною Інструкцією та інструкціями з охорони праці за видами робіт; вимоги безпеки під час експлуатації механізмів, обладнання, інструменту і пристроїв, які він можевикористовувати протягом робочого дня; вимоги безпеки при застосуванні токсичниххімічних домішок; правила користування засобами колективного і індивідуальногозахисту; правила поведінки під час аварійних ситуацій; заходи щодо запобігання аваріям іускладненням та їх ліквідації; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Штукатур зобов'язаний знати характеристику шкідливих речовин, які можуть виділятись у процесі виконання робіт, їх дію на організм людини і заходи захисту; дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства; проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Штукатур повинен пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій з охорони праці є основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення штукатуром вимог цих інструкцій розглядається як порушення ним трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

1.4. У процесі виробничої діяльності на штукатура діють наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори: хімічні - токсичні хімічні домішки, розчинники; фізичні -розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги),підвищена чи знижена температура повітря робочої зони, рухомість повітря, запиленістьповітря робочої зони. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори конкретизуються згідноз результатами атестації робочих місць.

1.5. Згідно з Відомчими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам ДК "Укртрансгаз", затв. наказом ДК "Укртрансгаз" № 296 від 29.12.2000 (розділ 6, п.6.19.), штукатуру видається наступний спецодяг:

Комбінезон бавовняний 12 місяців ГОСТ 12.4.099-80

Рукавиці комбіновані або рукавички гумові на 3 місяці ГОСТ 12.4.010-75 трикотажній основі

Чоботи гумові 12 місяців ГОСТ 5375-79

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36 місяців ГОСТ 12.4.084-80

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 36 місяців ГОСТ 12.4.084-80

Валянки 48 місяців ОСТ 17-672-77

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

1.6.Спецодяг штукатура повинен бути добре підігнаний і застібнутий.

 1. Штукатуру слід виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена, і якщо умови їївиконання не суперечать вимогам даної Інструкції.
 2. Штукатур одержує індивідуальні запобіжні засоби (чергові, які використовуютьсятільки після спеціального інструктажу) у таких випадках:

 1. Під час підготовки поверхні вручну (бугардою, зубилом) - захисні окуляри.
 2. Під час підготовки і оброблення поверхні електрифікованим інструментом -діелектричні рукавички, калоші, килимок, респіратор, захисні окуляри).
 3. Під час хімічної дії (2-3 %-ним розчином соляної кислоти, вапновим тістом тощо) наоштукатурену поверхню і роботі з хлорованими розчинами - респіратор, окуляри захисні,рукавички гумові кислотостійкі, фартух.
 4. Під час роботи на висоті - запобіжний пояс.
 5. Під час роботи з пилоподібними матеріалами (цемент, гіпс тощо) - респіратор,окуляри захисні.
 6. Під час роботи з пневмоінструментом - віброзахисні рукавички.

1.9.Пилоподібні матеріали (цемент, вапно, гіпс тощо) необхідно зберігати у щільнозакритих контейнерах, ящиках, а у паперових мішках - у закритих сухих приміщеннях.

 1. Листи сухої штукатурки складаються у сухих приміщеннях штабелями не більше 2-х метрів.
 2. Розчини кислот необхідно зберігати у щільно закритих скляних бутлях, яківстановлені на підлозі у один ряд.
 3. Дерев'яні рукоятки інструменту повинні бути з деревини твердих порід, гладкооброблені, підігнані і надійно закріплені.
 4. Робочим місцем штукатура є виділені ділянки на відкритих будівельнихмайданчиках, всередині будівель та споруд, спеціально укомплектовані для штукатурнихробіт. Робочі місця повинні бути забезпечені випробуваними інвентарнимиулаштуваннями і пристроями (риштування, помости, стрем'янки тощо), виготовленими затиповими проектами і встановленими згідно з проектом виконання робіт.
 5. За наявності розчинонасосної установки або штукатурної станції робоче місцештукатура повинно бути зв'язано сигналізацією (звуковою або світловою) з робочиммісцем машиніста.
 6. У випадках недоцільності улаштування риштувань чи підмостків штукатур повиненкористуватися випробуваним запобіжним поясом. Місце кріплення карабіна запобіжногопояса повинно вказуватись керівником робіт.
 7. Робочі місця, які знаходяться на висоті більше 1,3 м над землею чи перекриттям,повинні бути огороджені.
 8. Інвентарні світильники для освітлення робочих місць необхідно встановлюватитаким чином, щоб не засліплювати робітників і забезпечити достатнє освітлення робочогомісця.
 9. Вантаж на риштуваннях і підмостках повинен бути розташованим згідно зі схемамиі величинами навантаження, які допускаються для даного типу риштувань і підмостків.

Скупчення на настилі людей в одному місці не допускається.

1.19. Дотримання правил особистої гігієни.

Особиста гігієна штукатура сприяє запобіганню професійним отруєнням і захворюванням.

Штукатур зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм, зокрема:

•утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

•правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями,індивідуальними засобами захисту;

 • утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;
 • перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом;
 • дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;
 • дотримуватись режиму праці і відпочинку;

•при появі температури чи інших ознак захворювання попередити керівника робіт інегайно звертатись до лікаря.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

 1. До початку робіт штукатуру необхідно підготувати робоче місце: видалити зайвіпредмети, правильно підготувати і розташувати матеріали, інструмент, механізми,переконатися в їх справності.
 2. Штукатуру на робоче місце необхідно приходити у робочому спецодязі. Спецодягповинний бути застебнутий на всі ґудзики, рукава підв'язані чи застебнуті.
 3. Перевірити справність настилів риштувань, підмостків, пересувних столиків,наявність і справність їх огородження.

2.4.Перевірити справність розчинонасосів, форсунок, шлангів, дозаторів, обладнання, атакож транспортні засоби для подачі розчину.

Запобіжні клапани і манометри повинні бути опломбовані.

 1. Узимку підмости та риштування, транспортні шляхи, робочі місця і проходи до нихочищають від снігу, льоду та посипають піском.
 2. Електро- і пневмоінструменти, а також машини випробують на холостому ході.

 1. Електромережі і діюче електроустаткування під час роботи поблизу них повинні бутиобгороджені чи знеструмлені.
 2. Про несправності, що були виявлені під час підготовки до роботи, негайноповідомляють керівнику робіт.

3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1.Робоче місце повинне утримуватися у чистоті.

3.2.Приступати до внутрішніх штукатурних робіт тільки після улаштування іостаточного закріплення перегородок, сантехнічних блоків, віконних і дверних коробок.

 1. Штукатурні роботи виконувати тільки на достатньо освітлених робочих місцях.
 2. На сходових маршах слід користуватися спеціальними підмостками в яких опоримають різну висоту або висувні стійки, які встановлюються на східці.

3.5.Під час виконання дрібних штукатурних робіт необхідно користуватисяпереносними або розсувними інвентарними драбинами з врізними східцями. Нижні кінці,драбини повинні мати гострі металеві наконечники на дерев'яній підлозі і гумові - прибетонній і кам'яній. Верхні кінці драбини повинні надійно кріпитись до конструкціїбудівлі, а штукатур - страхуватись запобіжним поясом.

 1. Під час виконання робіт за наявності декількох ярусів по одній вертикалі необхідновлаштовувати проміжні захисні настили.
 2. Відбиття старої штукатурки по кам'яних і дерев'яних поверхнях необхідно вести зінвентарного риштування, використовуючи інструмент із дерев'яними ручками.Працювати і проводити прибирання робочого місця треба в захисних окулярах іреспіраторах.
 3. Під час приготування складних розчинів перемішування їх у штукатурних ящикахпроводити спеціальним інструментом (мішалкою). Сухі компоненти розчинів (гіпс,цемент та інші) додавати дрібними порціями, не допускаючи запиленості робочого місця.

3.9.Під час нанесення розчину на поверхню вручну, методом накидання, знаходитисязбоку від місця набризкування.

 1. Під час оштукатурювання віконних, дверних укосів і витягуванні карнизів,направляючі рейки необхідно надійно закріпляти інвентарними затискувачами.
 2. Під час нанесення штукатурного розчину механічним і ручним способом наповерхні стін і стель, а також під час розрівнювання, затирання та інших операційштукатури повинні користуватися захисними окулярами.
 3. Видаляти напливи і насікати бетонні поверхні необхідно у рукавицях і захиснихокулярах.
 4. Під час виконання штукатурних робіт із застосуванням хлорованих розчинівнеобхідно застосовувати захисні окуляри і гумові рукавиці.
 5. З'єднувати розчинні шланги між собою, з розчинонасосом чи соплом необхіднотільки за допомогою спеціальних хомутів.
 6. Не допускається підтягувати гайки на хомутах, муфтах стику розчинопроводів, щознаходяться під тиском.
 7. Під час роботи установки необхідно стежити за тим, щоб шланги не утворилигострих кутів і петель.

3.17.Не залишати без нагляду форсунки розчинопроводу, що знаходиться під тиском.

 1. У випадку припинення подачі розчину через форсунку або несправностітрубопроводу необхідно перекрити вентиль на розчинопроводі і дати сигнал для зупинкирозчинонасоса.
 2. Під час переходу з одного робочого місця на інше розчинопроводи необхіднопересувати тільки після повного скидання тиску.

3.20.Очистку розчинного та повітряного наконечників форсунки і видалення розчиннихпробок необхідно проводити тільки після повного скидання тиску і відключеннярозчинонасоса від електромережі.

3.21.Штукатури, які не беруть участь у продуванні розчинопроводу стиснутим повітрямабо промиванні його водою, повинні покинути робочу зону і відійти на відстань не менше10м.

3.22.Під час забризкування, ґрунтовки і накривання за допомогою розчинонасоса,форсунку тримати під кутом 60-90° до поверхні, що оштукатурюється, і на відстані 0,7-1,5м. Прочищати форсунки дозволяється тільки за умови закритих вентилях форсунок і труб.

 1. Допускається обштукатурювання ніш під радіатори хлорованим розчином тільки заумови забезпечення робочих місць вентиляцією.
 2. Під час нанесення на бетонні і кам'яні поверхні ущільненого шару розчину задопомогою цемент-пушки, необхідно стежити, щоб під час видалення утворюванихпробок розчин, якій раптово вирвався із сопла, не заподіяв шкоди обслуговуючомуперсоналу.

3.25.Під час виконання штукатурних робіт в умовах мінусових температурзастосовують підігріті розчини з добавками, що прискорюють процес твердіння. Робота здобавками вимагає обережності і застосування додаткових засобів захисту (окулярів,гумових рукавичок, респіраторів)

3.26.Під час сушіння оштукатурених поверхонь калориферами необхідно, щоб відстаньвід них була не менше 1,5 - 2 м.

Діючі електрокалорифери повинні знаходитися під постійним наглядом електротехнічного персоналу.

Калорифери повинні мати кожух з листової сталі і монтуватися на спеціальній підставці.