ПІ 1.1.70 – 404 – 2005. Примірна iнструкція 3 охорони праці для кріпильника


МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для кріпильника

м. КИЇВ

УЗГОДЖЕНО

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

Лист № 5.2 – 06/8109

« 17 » 12 2008 р.

Національний НДІОП

« 07 » грудня 2008 р.

Лист № 795

ЦК профспілки гірників і металургів

Лист № 04/429

« 09 » 07 2008 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство промислової політика України

Наказ № 708

« 24 » 12 2008 р.

ПІ 1.1.70 – 404 – 2005

ПРИМІРНА IНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для кріпильника

м. КИІВ

Вступ

 1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.
 2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:
 • признає пріоритет життя і здоров'я працівників;
 • встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 • встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;
 • здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.
 1. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.
 2. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
 3. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:
 • безплатне лікувально-профілактичне харчування;
 • оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;
 • скорочення тривалості робочого часу;
 • додаткову оплачувану відпустку;
 • пільгову пенсію;
 • оплату праці у підвищеному розмірі.
 1. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.
 2. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання, що привело до втрати працездатності".
 3. В свою чергу працівник зобов'язаний:
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
 • співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;
 • особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації. яка створює загрозу його життю чи здоров’ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;
 • при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або вишу посадову особу.

 1. Загальні вимоги
  1. Ця примірна інструкція (далі інструкція) розроблена на основі «Єдиних правил безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом" визначає загальні права і обов'язки кріпильника, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпеки виконання робіт.
  2. При розробці інструкції враховані вимоги Закону України "Про охорону праці", ЄПБ при вибухових роботах, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 7.00-4.12.99) і інших нормативних документів.
  3. Інструкція встановлює вимоги з охорони праці при виконанні робіт щодо кріплення виробок.
  4. Кріпильник повинен вивчити, знати і виконувати в повному об’ємі вимоги цієї інструкції.
  5. Ця інструкція також повинна бути на робочих або спеціально виділених місцях.
  6. Робоче місце кріпильника визначається в книзі нарядів начальником дільниці з вказівкою гірничої виробки де виконуватимуться роботи.
  7. Кріпильник під час вступу на роботу повинен бути проінформований під розписку про умови праці на підприємстві, де він працюватиме, про небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які ще не усунені. можливі наслідки їх впливу на здоров'я і його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.
  8. Кріпильник повинен знати і виконувати загальні вимоги охорони праці для працівників підприємства і обов'язки робітника з "Положення про СУОП", правила пересування до місця роботи, заводську інструкцію з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту устаткування, вимоги нарядної системи, діючі на підприємстві (зокрема положення про наряд-допуск); правила технічної експлуатації і правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в об’ємі, необхідному для кріпильника; правила пожежної безпеки; порядок надання першої медичної допомоги.
  9. Кріпильник повинен знати:
   1. Всі види і способи технічно правильного і безпечного кріплення.
   2. Паспорти кріплення.
   3. Умови проведення кріпильних і ремонтних робіт в гірничих виробках.
   4. Застосовуване при ремонті виробок устаткування і пристосування, правила експлуатації і догляд за ними.
   5. Визначення стану виробок.
  10. При виконанні робочого процесу кріпильник повинен знати:

Способи проходки стволів; види кріпильних матеріалів, вживаних при кріпленні стволу; правила сполучення стволів з приствольними виробками; розміри елементів армування шахтних стволів; конструкцію і правила експлуатації машин і механізмів, що вживаються під час кріплення; технічні характеристики механізмів, що вживаються для нанесення торкретбетону: правила ремонту тунелів без перерви руху потягів; способи зведення залізобетонного і металевого анкерного кріплення. Способи розмітки і виготовлення складних дерев'яних кріпильних конструкцій і складних з’єднань і врубок: способи виправлення кріплення і закріплення вивалів породи; конструкцію опалубки всіх видів і порядок їх обладнання; способи і правила арміровки шахтних стволів дерев’яними конструкціями.

 1. Експлуатація і технічне обслуговування устаткування повинні виконуватись відповідно до вимог інструкцій, розроблених згідно експлуатаційної документації розробника з урахуванням місцевих виробничих умов.
  1. До роботи кріпильником допускаються особи чоловічої статі не молодше 20 років, що пройшли:
   1. Попередній медичний огляд і придатні за станом здоров'я до цієї роботи.
   2. Спеціальне навчання і перевірку знань з даної професії і що одержали відповідне посвідчення.
   3. Попереднє навчання і перевірку знань з питань охорони праці або пожежної безпеки, електробезпеці на групу не нижчий другої.
   4. Навчання і перевірку знань правилам користування саморятівниками.
   5. Ознайомлення з головними і запасними виходами з шахти на поверхню, шляхом безпосереднього проходу від місця роботи по виробках у супроводі осіб нагляду.
   6. Повторне ознайомлення кріпильника із запасними виходами проводиться особою нагляду через кожні 6 місяців, а при зміні запасних виходів - негайно.
   7. Ознайомлення з планом ліквідації аварій в частині, що стосується кріпильника.
  2. Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці проводиться безпосереднім керівником у формі бесіди з показом прийомів безпечного виконання робіт. Після проведення первинного інструктажу, знов прийнятий на роботу кріпильник закріплюється розпорядженням начальника цеху за кваліфікованим кріпильником для профілактичного навчання.

Працівник, переведений з іншої дільниці, якщо не має кваліфікації (посвідчення) кріпильника повинен бути навчений згідно затвердженому на підприємстві тематичному плану, а працівник, який має кваліфікацію по даній професії при перерві в роботі більше 1 року, проходить стажування від 2-х до 15 змін.

 1. Кріпильник, згідно "Переліку робіт з підвищеною небезпекою", для проведення яких потрібне попереднє спеціальне навчання працівників і щорічна перевірка їх знань з питань охорони праці і "Списку професій робітників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою...", проходить спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці не рідше одного разу на рік, за затвердженою програмою.
  1. Після закінчення навчання кріпильник повинен пройти перевірку знань з охорони праці і скласти іспити кваліфікаційній комісії під головуванням начальника цеху або його заступника за участю суспільного інспектора з охорони праці. При визначенні достатніх знань технології і безпечних прийомів роботи рішенням комісії кріпильник може бути допущений до самостійної роботи по професії.
  2. Повторні інструктажі з перевіркою знань проводяться безпосередньо керівником робіт:
   1. 3 питань охорони праці за програмою первинного інструктажу один раз на три місяці.
   2. 3 питань пожежної безпеки за програмою первинного інструктажу один раз на рік.
   3. За правилами користування саморятівником один раз на 6 місяців.
   4. По ознайомленню із запасними виходами і Планом ліквідації аварій, в частині, що стосується кріпильника один раз на 6 місяців.
  3. Кріпильник, що не підтвердив знань інструкції з охорони праці і прийомів безпечного виконання робіт, до самостійної роботи не допускається до проведення додаткового інструктажу і повторної перевірки знань.
  4. У разі введення в дію нових або перероблених нормативних актів з охорони праці, а також при внесенні в них змін і доповнень, при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування; при порушенні працівником нормативного акту з охорони праці, на вимогу органів державного нагляду з охорони праці, господарської вищестоячої організації, якщо виявлено незнання працівником безпечних методів, прийомів праці, при перерві в роботі виконавця робіт більш, ніж 30 календарних днів, проводиться позаплановий інструктаж.
  5. При виконанні разових робіт, не пов'язаних з обов'язками за фахом, ліквідації аварій, стихійного лиха, при проведенні робіт, для яких оформляється наряд-допуск, дозвіл і інші документа, проводиться цільовий інструктаж.
  6. По території підприємства робітник повинен йти до місця робота за маршрутами, які вказані на схемі безпечного пересування, з урахуванням знаків безпеки. Під час прямування на роботу він повинен дотримувати правил дорожнього руху як на території підприємства, так і за його межами. Залізничні колії і автомобільні дороги необхідно перетинати тільки у встановлених знаками безпеки місцях або по спеціальних переходах.
  7. Кріпильник зобов'язаний:
   1. Знати і виконувати паспорт і інструкції з експлуатації засобів індивідуального захисту.
   2. Виконувати в повному об'ємі заходи щодо забезпечення безпечних умов праці за отриманими нарядами.
   3. Знати і виконувати вимоги безпеки, що передбачені проектами організації робіт.
   4. Виконувати вимоги заводських інструкцій по обслуговуванню і експлуатації машин і механізмів, використовуваних в роботі.
   5. Стежити за справністю засобів індивідуального захисту, не піддавати їх псуванню.
   6. Дотримуватись питного режиму, користуватися індивідуальними флягами, виданими на шахті. По виїзді із шахти здати флягу для санобробки.
   7. Приймання їжі здійснювати в обладнаних місцях. Харчові відходи складати в спеціально встановлені урни.
  8. Про кожен нещасний випадок кріпильник повинен повідомити керівника робіт (бригадира, майстра або начальника дільниці, шахти) і вжити заходи по наданню першої медичної допомоги. Зберегти до прибуття комісії обставини на робочому місці і устаткування в такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не приведе до важчих наслідків).
  9. Кріпильник повинен уміти користуватися засобами пожежегасіння (вогнегасники, пісок і ін.).
  10. В процесі роботи кріпильник піддається дії виробничих факторів, в т.ч.:
   1. Небезпечних, дія яких приводить до нещасного випадку на виробництві - це рухомі машини, механізми і їх частини, наявність на робочих місцях кусків руди або породи, що відшарувалися, дія вибухової хвилі і продуктів вибуху, електричний струм, що може виникнути на незаземленому устаткуванні.
   2. Шкідливі фактори, дія яких приводить до професійних захворювань - це пил, шум, загазованість, підвищений рівень вологості, недостатня освітленість, вібрація при роботі машин і механізмів.
  11. Кріпильник повинен працювати тільки у встановленому по нормі і згідно з колективним договором, діючим на підприємстві, спецодягу:
   1. На сухих роботах