ПІ 1.2.10 -173-2001. Примірна інструкція з охорони праці для просівальників порошків на механічних ситах вогнетривких підприємств


Державний Комітет промислової політики України Асоціація

"Укрвогнетрив"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ПРОСІВАЛЬНИКІВ ПОРОШКІВ НА МЕХАНІЧНИХ

СИТАХ ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ

м..Київ

УЗГОДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО

Національним НДІОП Асоціацією "Укрвогнетрив"

Лист №110 Наказ №31

від 15.05.2001 р. від 16.11.2001р.

ПІ 1.2.10 -173-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ПРОСІВАЛЬНИКІВ ПОРОШКІВ НА МЕХАНІЧНИХ

СИТАХ ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вступ

1. Закон України "Про охорону праці", введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року, визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка :

признає пріоритет життя і здоров'я працівників; встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкід-ливі умови праці:

безплатне лікувально-профілактичне харчування;

оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

скорочення тривалості робочого часу;

додаткову оплачувану відпустку;

пільгову пенсію;

оплату праці у підвищеному розмірі.

6.На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'я-заних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, праців-никам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкод-жуючі засоби.

7. На власника покладаються зобов'язання відшкодування працівникові шкоди, запо-діяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обов'язків:

в повному розмірі втраченого заробітку;

сплати потерпілому або членам його родини одноразової допомоги.

8.В свою чергу працівник зобов'язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами;

користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

особисто вживати посильні заходи шодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю, або людям, які його оточують, і навколиш-ньому природньому середовищу;

повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція з охорони праці складена на основі вимог ДНАОП 1.2.10-1.08-97 "Правила безпеки у вогнетривкому виробництві" і визначає порядок, способи і умови безпечного виконання просівальниками порошків на механічних ситах (надалі - просівальниками порошків) вогнетривких підприємств покладених на них обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці і території підприємства.

1.2. Кожний просівальник порошків повинен вивчити, знати і виконувати вимоги та положення цієї інструкції у повному обсязі, а також розпорядження керівників цеху (діль-ниці, відділення) і вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що існують на під-приємстві.

1.3. Кожний просівальник порошків повинен також дотримувати вимоги загально-заводської інструкції з охорони праці, технологічних інструкцій щодо експлуатації та обс-луговування грохотів, механічних і вібраційних сит, а також інструкцій з охорони праці для транспортувальника, машиніста конвеєра, машиніста елеватора, стропальника; знати і виконувати вимоги:

1.3.1. положення про наряд-допуск;

1.3.2. інструкції щодо застосування биркової системи;

1.3.3. правил пожежної безпеки;

1.3.3. правил електробезпеки.

1.4. До роботи просівальником порошків допускаються особи чоловічої і жіночої статі, не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань, навчання за спеціальністю, склали іспити кваліфікаційній комісії, мають посвідчення за професією, пройшли навчання з питань охорони праці, вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, інструктаж на І групу з електробезпеки, а також, в разі виконання робіт підвищеної небезпеки, спеціальне навчання.

1.5. До обов'язків просівальника порошків входить:

просів різних матеріалів і порошків на призматичних грохотах, механічних барабаних ситах, на сепараторах і вібраційних ситах;

обслуговування живильників, транспортерів і допоміжних механізмів і пристроїв;

дотримання заданих режимів просіву за фракціями;

просів і класифікація матеріалів і порошків відповідно до технологічних нормативів;

направлення просіяних порошків у відповідні бункери;

оббиття і зміна сит, очищення, змащення і ремонт устаткування, що обслуго-вується, виявлення і усунення несправностей у роботі устаткування, що обслуговується.

1.6. Кожний просівальник порошків повинен знати:

будову, принцип роботи і правила технічної експлуатації устаткування, що обслу-говується: сепараторів, вібраційних сит, живильників, транспортерів;

види, властивості і склади матеріалів, що надходять для просіву;

нормативи просіву порошків за фракціями;

правила експлуатації пускової апаратури;

схеми автоматизації, блокування і сигналізації;

розміри сит і сорти сіток;

технічні умови, які пред'являються до якості просіву;

види мастильних матеріалів і місця змащування;

слюсарну справу.

1.7. Кожний просівальник порошків, який знов став до роботи, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу ро-биться у спеціальному журналі, а також у документі про прийом робітника на роботу.

1.8. Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці безпо-середнім керівником - старшим змінним майстром виробничої дільниці або майстром виробництва у формі бесіди та ілюструється прикладами безпечних прийомів у роботі.

1.9.Після проведення первинного інструктажу на робочому місці працівник, який знов став до роботи, прикріплюється за розпорядженням начальника цеху до каліфіко-ваного просівальника порошків для практичного навчання безпечним прийомам і методам роботи на робочому місці терміном, що встановлюється на підприємстві.

1.10. Після закінчення терміну навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією під головуванням начальника цеху або його заступника за участю громадського інспектора (уповноваженого) з охорони праці. Тільки при виявленні достатніх знань в технології та безпечних прийомах праці працівник рішенням комісії може бути допущений до самостійної роботи за фахом .

1.11. Повторні інструктажі з охорони праці просівальникам порошків прово-дитимуться два рази на рік, а чергові перевірки знань - один раз на рік через 12 місяців після попередньої цеховою комісією із записом у журналі реєстрації інструктажів.

Не можна допускати до роботи, а працівнику ставати до роботи, без перевірки знань правил, норм і інструкцій з охорони праці.

1.12. Просівальник порошків зобов'язаний проходити періодичні (на протязі трудо-вої діяльності) медичні огляди.

1.13. Основні небезпечні виробничі фактори на дільниці виконання робіт :

1.13.1. машини і механізми, що рухаються (конвейєри, транспортери, елеватори, грохоти, вібраційні сита тощо);

1.13.2. матеріали, що пересуваються (куски матеріалу, що надходить для просіву, які розлітаються);

1.13.3. небезпечний рівень напруги в електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло людини.

1.14. Основні шкідливі виробничі фактори :

1.14.1. підвищена запиленість повітря у робочій зоні;

1.14.2. підвищений рівень шуму на робочому місці від роботи грохотів і сит;

1.14.3. підвищені рівні вібрації під час роботи з віброситами, що може привести до профзахворювань.

1.15. Просівальники порошків повинні працювати тільки у встановленому за нормами спецодязі: - комбінезоні бавовняному з пилонепроникної тканини за ГОСТом 12.4.100-80 "ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механи-ческих воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия" і за ГОСТом 12.4.099-80 "ССБТ. Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия"- на 12 міс. або костюмі бавовняному за ГОСТом 29057-91 "Костюмы мужские для защи-ты от нетоксичной пыли. Общие технические требования", а також за ГОСТом 29058-91 "Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. Общие технические требования" на 12 міс;спецвзутті (за колективним договором) - черевиках шкіряних за ГОСТом 28507-90 "Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические усло-вия" - на 12 міс;рукавицях комбінованих за ГОСТом 12.4.010-75 "ССБТ.Средства индивидуальной защи-ты. Рукавицы специальные. Технические условия» - на 1 міс; при роботі в зимових умовах у неопалюваних приміщеннях додатково повина видаватися тепла куртка за ГОСТом 29335-92 "Костюмы мужские для защиты от пониженных температур. Технические условия» і за ГОСТом 29338-92 " Костюмы женские для защиты от пониженных тем-ператур. Технические условия» - на 36 місяців.

Крім того, просівальник порошків повинен застосовувати протипиловий респіратор типу "ШБ - Пелюсток", каску, захисні окуляри і засоби захисту від шуму.

Спецодяг повинен відповідати розміру і росту просівальника порошків, щільно облягати тіло людини; куртку і брюки необхідно застібати на усі ґудзики.

1.16. По території підприємства і цеху до місця роботи необхідно пересуватися за маршрутом, що вказаний у схемі безпечного пересування. При цьому необхідно виконува-ти вимоги знаків дорожнього руху і вказівників. Залізничні та автомобільні шляхи слід переходити лише у встановлених місцях.

1.17. Просівальник порошків під час виявлення порушення, яке може привести до аварії або нещасного випадку, повинен його усунути, а, якщо порушення самому лікві-дувати неможливо - доповісти про нього майстру або начальнику зміни і не починати роботу, поки не буде усунено порушення.

1.18. Якщо одержана травма, необхідно звернутися до медпункту і повідомити про це майстра, а при його відсутності - бригадира (старшого працівника).

У разі нещасного випадку з товаришем, йому неообхідно надати першу допомогу, повідомити майстра і викликати чергового фельдшера, якщо потерпілий сам не зможе пе-ресуватися. Кожний просівальник порошків повинен бути ознайомлений з порядком обліку і розслідування нещасних випадків.

1.19. Відповідно до внутрішнього трудового розпорядку просівальник

порошків повинен:

1.19.1. перед початком зміни прибути на змінно-зустрічні збори і одержати завдання на виконання робіт;

1.19.2. виконувати тільки доручену роботу з дотриманням усіх вимог інструкцій з охорони праці; виконувати вказівки майстра і бригадира;

1.19.3. не розпочинати роботу, якщо умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці, або іншому документу, що регламентує безпечне виконання робіт, а також без інструктажу з охорони праці під час тимчасового переведення на іншу роботу і ста-вати до роботи тільки тоді, коли умови забезпечують безпеку працівника і оточуючих;

1.19.4. утримувати своє робоче місце і устаткування в справному стані та чистоті;

1.19.5. зберігати необхідні в роботі інструмент і пристосування в справному стані;

1.19.6. не допускати в приміщення грохотів і вібросит сторонніх осіб;

1.19.7. стежити, щоб двері у камеру вібросит були закриті, камера була постійно прибраною і мала достатню вентиляцію;

1.19.8. не розпивати спиртні напої на робочому місці і на території підприємства і не з'являтися на роботу у нетверезому і наркотичному стані.

1.20. Просівальник порошків, як і всі працівники цеху, повинен знати і вміти надати першу (долікарську) допомогу потерпілому.

1.21. При виявленні несправності в електричному обладнанні просівальник порошків повинен припинити роботу, доповісти майстру і викликати чергового електрика.

1.22. Усувати неполадки в електрообладнанні самому не допускається. Після усу-нення несправності пуск обладнання повинен проводити черговий електрик за заявкою майстра.

1.23. Користуватися переносними електросвітильниками дозволяється при напрузі не вище 36 В, а в сирих підвальних приміщеннях - не вище 12 В.

1.24. Просівальник порошків повинен вміти правильно використовувати засоби пожежогасіння (пісок, вогнегасники, тощо), знати місця зберігання протипожежного інвентарю, вміти ним користуватися.

В разі виникнення пожежі необхідно доповісти керівництву цеху і диспетчерові підприємства, викликати пожежну охорону, а до її прибуття вжити всіх заходів щодо ліквідації пожежі своїми силами, діючи відповідно до інструкції з пожежної безпеки.