Інструкція про охорону праці під час виконання теплоізоляційних робіт.


ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ РОБІТ.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Інструкція встановлює вимоги техніки безпеки по охороні праці при виконанні теплоізоляційних робіт.

Даний нормативний акт розповсюджується на будівництво нових, реконструкцію, розширення та технічне переозброєння діючих підприємств, будівель та споруд.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця інструкція розроблена у відповідності з діючими нормами і правилами техніки безпеки та виробничої санітарії на підставі СНіП ІІІ - 4 - 80 “Техніка безпеки в будівництві”, Закону України “Про охорону праці”, введеним в дію постановою Верховної Ради України 14 жовтня 1992 року, ГОСТ 12.3.038-85 ССБТ “Будівництво. Роботи по тепловій ізоляції устаткування та трубопроводів. Вимоги безпеки”, “Правилами пожежної безпеки в Україні”, введеними в дію наказом МВС України від 22.06.95 р. № 400, Законом України “Про пожежну безпеку“.

2.2. При виконанні робіт, які не передбачені цією інструкцією, або при введенні нових способів праці, застосуванні нових матеріалів та механізмів необхідно додержуватись вимог спеціальних інструкцій з техніки безпеки та виробничої санітарії, затверджених в установленому порядку.

2.3. Робітники-ізолювальники, а також всі особи віком до 21 року підлягають обов’язковому медичному огляду щорічно, решта працівників повинна проходити періодичне медичне обстеження відповідно до “Положення про медичні огляди працівників відповідних категорій“, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 р. № 45.

2.4. Всі прийняті робітники до зачислення на роботу повинні пройти медичний огляд.

2.5. Вперше прийняті робітники можуть бути допущені до роботи тільки після проходження ними:

- вступного (загального) інструктажу з техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії та надання першої медичної допомоги;

- первинного інструктажу з техніки безпеки та пожежної безпеки безпосередньо на робочому місці; інструктаж на робочому місці проводять при кожному переході на іншу роботу або зміні умов та характеру робіт.

2.6. Всі робітники щорічно повинні проходити перевірку знань безпечних методів виконання робіт. Результати перевірки знань (екзаменів) повинні оформлюватись документально в протоколах; робітнику особисто повинно бути видано відповідне посвідчення.

2.7. При порушенні робітниками вимог діючих норм, правил та інструкцій з безпеки праці виконання робіт належить припинити і провести з робітниками надплановий інструктаж.

2.8. Лінійні інженерно-технічні працівники повинні щорічно проходити перевірку знань з техніки безпеки у відповідності з їх посадовими обов’язками та характером виконуваних робіт.

2.9. Теплоізоляційні роботи повинні виконуватись, як правило, індустріальним методом.

2.10. Власник не може вимагати від працюючого виконання операцій, пов’язаних з наявною небезпекою для життя чи невідповідаючих Закону “Про охорону праці”.

2.11. При наявності особливо небезпечних та особливо шкідливих умов праці до початку роботи і на строк її виконання робітникам повинен бути виданий наряд-допуск, підписаний головним інженером підприємства. В допуску повинні бути вказані небезпечні заходи по техніці безпеки.

2.12. При виконанні робіт на території діючого підприємства наряд-допуск підписується також відповідальним представником даного підприємства.

2.13. При виконанні теплоізоляційних робіт як на підприємствах, що будуються, так і на діючих, повинні бути розроблені проекти виконання робіт (ПВР) або технологічні записки.

В ПВР чи записках повинні бути відображені вимоги з техніки безпеки відповідно до СНиП 3.01.01 - 85.

2.14. Посадові особи відповідно до переліку, затвердженого Державним комітетом по нагляду за охороною праці, до початку виконання своїх обов’язків та періодично один раз на три роки проходять в установленому порядку навчання, а також перевірку знань з охорони праці в органах галузевого чи регіонального управління охорони праці за участю представників органу державного нагляду та профспілок.

Допуск до роботи осіб, що не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці, забороняється.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНТАЖНОГО МАЙДАНЧИКА

ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ

3.1. Організація робочих дільниць та робочих місць повинна гарантувати безпеку праці на всіх етапах теплоізоляційних робіт.

3.2. Теплоізоляційні роботи можуть виконуватись на будівельних майданчиках підприємств, території яких забезпечені під’їзними шляхами, складами, водопроводом, електроенергією.

3.3. На монтажній ділянці (будівельному майданчику) повинні бути встановлені покажчики проїздів та проходів. Зони, небезпечні для руху, належить огороджувати чи виставляти на їх межах попереджувальні надписи та сигнали, добре помітні як в день, так і в ночі.

Для робітників повинні бути передбачені такі санітарно-побутові приміщення та обладнання: роздягальні, сушарні, умивальники, бачки з питною водою, приміщення для обігріву, душові, вбиральні, їдальня чи буфет.

В роздягальнях повинні бути встановлені подвійні шафи, одна з яких передбачається для особистого одягу, а друга - для спецодягу.

Санітарно-побутові приміщення, коли не можливо пристосувати для цього діючі капітальні споруди, можуть бути тимчасові, збірно-розбірні чи пересувні.

3.4. Робочі місця повинні бути обладнанні необхідним захисним і запобіжним обладнанням та огорожами; доступ стороннім особам на робочі місця без спецодягу та засобів індивідуального захисту забороняється.

При одночасному веденні робіт на різних рівнях по одній вертикалі повинно бути передбачено обладнання спеціального настилу або суцільної сітки на кожному рівні для захисту тих, які працюють внизу при випадковому падінні зверху якихось предметів чи інструментів. Всі працівники на будмайданчику повинні бути в касках.

3.5. Ями, що знаходяться на монтажному майданчику, відкриті прорізи в стінках на рівні прилягаючого до них робочого настилу, або на висоті не менш ніж над ним, що не мають суцільного настилу з протилежної сторони, повинні бути огороджені поручнями висотою . Якщо в міжповерхових перекриттях ( на яких виконуються роботи, або до них можливий доступ людей ) існують отвори, вони повинні бути закриті суцільними щитами, або огороджені по всьому периметру.

Висота захисних та запобіжних огорож (відстань від рівня робочого місця до самої низької точки верхнього горизонтального елементу) повинна бути не менше , сигнальних - від 0,8 до включно (згідно з ГОСТ 12.4.059 - 89 ).

3.6. В місцях проходів для робітників, що розташовані на уступах та схилах з уклоном більш 20 град, повинні бути влаштовані драбини та сходи з поручнями.

Для переходу через канали, траншеї, транспортери необхідно встановити перехідні місти шириною не менше з поручнями висотою не менше .

Драбини, сходи та перехідні містки повинні виготовлятись з урахуванням навантаження не менше 200 кгс/м2. Знаходитись на них одночасно більш, ніж двом особам забороняється, про що повинні бути вивішені попереджувальні написи.

3.7. Проїзди, проходи, сходи, а також всі робочі місця на монтажному майданчику повинні бути добре освітлені. Роботи в затемнених місцях забороняються.

3.8. Виконувати теплоізоляційні роботи на хімічних, металургійних, нафтових та подібних підприємствах на діючому устаткуванні та апаратах або в особливо небезпечних місцях, де пролягають газопроводи, є газова апаратура та легкозаймисті рідини, дозволяється тільки після попереднього узгодження часу та умов виконання робіт з керівництвом підприємства та ретельного огляду устаткування, ємностей та посудин.

3.9. Виконання теплоізоляційних робіт на посудинах та ємностях, що перебували в експлуатації, одночасно з монтажними або ремонтними роботами, коли можливо іскроутворення, забороняється. Теплоізоляційні роботи у таких випадках належить виконувати під наглядом та з дозволу спеціально визначеного представника.

3.10. В місцях перехрещення рейкових колій з естакадами, на яких укладені трубопроводи, що ізолюються, необхідно влаштувати риштування із суцільним настилом, висота яких повинна забезпечувати вільний проїзд завантаженого залізничного транспорту.

3.11. Пожежонебезпечні місця повинні бути обладнанні протипожежними засобами : вогнегасниками, баграми, діжками з водою, відрами, ящиками з піском та ін.

Використовувати протипожежний інвентар не за призначенням забороняється.

Роботи в пожежонебезпечних місцях належить виконувати у присутності чергового пожежної охорони. Палити можна тільки в спеціально відведених місцях.

3.12. До початку теплоізоляційних робіт в цехах діючих підприємств та тих, що реконструюються, необхідно виконати організаційно-технічні заходи, спрямовані на зниження основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів, таких як :

- машини, механізми, їх частини, що рухаються, обладнання для переміщування металовиробів та подачі будівельних матеріалів та конструкцій на робочі місця;

- діючий залізничний транспорт;

- лебідочні станції, шахтні підйомники, крани мостові та козлові, крани-укосини, рольганги, стрічкові конвеєри та ін.;

- падіння матеріалів та інструменту з висоти;

- розміщення робочих місць на висоті більше відносно землі чи підлоги; при виконанні робіт на газоходах та димарях; при теплоізоляції міжцехових комунікацій, розташованих на естакадах;

- підвищене запилення та загазованість повітря робочої зони;

- недостатнє освітлення робочої зони;

- небезпечні та шкідливі умови діючого підприємства;

- шкідливі впливи, що виникають під час проведення теплоізоляційних робіт;

- можлива відсутність видимості руху вантажів та зв’язку між працівниками під час переміщення та подачі матеріалів;

- наявність неізольованих струмопровідних частин електроустаткування, впливу електричного струму;

- фізичне та нервово-психічне перевантаження ( втомленість, одноманітність праці, незручність умов виконання робіт ).

3.13. При виконанні теплоізоляційних робіт у зоні підвищеного запилення та загазованості особливу увагу належить приділяти захисту дихальних шляхів та очей. В цьому разі робітники-ізолювальники повинні забезпечуватися індивідуальними засобами захисту - захисними пов’язками респіраторами або протигазами в залежності від забруднення навколишнього середовища.

3.14. Виконання теплоізоляційних робіт в небезпечних зонах повинно здійснюватися відповідно з проектом виконання робіт ( ПВР ), технологічними картами, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

4. СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ

ТА КОНСТРУКЦІЙ

4.1. Майданчики, призначені для складування та зберігання теплоізоляційних матеріалів, повинні бути сплановані та завжди утримуватися у чистоті. Взимку їх необхідно чистити від снігу та льоду, а проходи посипати піском.

Зберігати та складати теплоізоляційні матеріали слід в залежності від виду матеріалів та черговості витрачення. При складуванні необхідно залишати проходи та проїзди належної ширини.

4.2. При складуванні теплоізоляційних матеріалів та конструкцій слід додержуватися таких вимог :

- висота штабелю виробів волокняних матеріалів в м’якій упаковці не повинна перевищувати ;

- вироби і конструкції в контейнерах та піддонах повинні укладатися в штабелі не більше ніж у 2 ряди;

- вироби у вигляді циліндрів та напівциліндрів, а також матеріалів у рулонах ( руберойд, пергамін, листовий метал ) слід складувати в один ярус, прямовисно, фольгіровані та полімерні матеріали в рулонах - не більше як в 2 яруси, листовий метал, азбестоцементні листи в пакетах - в штабель висотою не більше .

4.3. Розташування штабелів матеріалів біля котлованів або траншей допускається тільки після того, як буде з’ясована неможливість оповзання ґрунту під матеріалами. Розташування штабелів на відстані менше від брівки, виїмки, а також в межах призми обвалення, забороняється.

Майданчики для складування, розташовані на косогорах, повинні бути захищені від поверхових вод.

Між штабелями матеріалів треба залишити проїзди, ширина яких визначається в залежності від габаритів транспортних засобів і підйомних механізмів, та проходи шириною не менше 1м.

Притискувати матеріали та конструкції до огорожі та елементам тимчасових і капітальних споруд забороняється.

4.4. Починати розбирання штабелю треба тільки зверху і не можна висмикувати матеріали з середини штабелю або відбирати сипучі матеріали шляхом підкопу.

4.5. Цемент треба зберігати у скриньках, бункерах або засіках з щільними кришками, які запобігають його від розпилу.

4.6. Паливо та легкозаймисті рідини ( гас, бензин, тощо ), а також мастильні матеріали треба зберігати в приміщеннях з неспаленими конструкціями, або в ємностях, заглиблених у ґрунт; при цьому необхідно додержуватися спеціальних правил пожежної безпеки.

Зберігати пальні та легкозаймисті рідини у відкритій тарі забороняється.

Тару від бензину, гасу та інших легкозаймистих рідин треба складувати на спеціально відведених майданчиках, віддалених від місця роботи, відповідно вимогам діючих протипожежних норм.

В місцях зберігання вогненебезпечних матеріалів забороняється користування металевим інструментом для запобігання виникнення іскор, відкритим вогнем і палити. Місця повинні бути обладнанні засобами пожежогасіння.

5. ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ТА

ТРАНСПОРТНІ РОБОТИ

5.1. Майданчики для виконання вантажно-розвантажувальних робіт повинні мати основу, яка забезпечує стійкість підйомно-транспортного устаткування, матеріалів, що складуються та транспортних засобів. Вони повинні бути обладнані механізмами, пристроями, спеціальним інвентарем, які забезпечують безпеку робіт.