Додаток 7 до суоп


Додаток 7 до СУОП

Затверджена

Директор (назва підприємства)

_________________200 року

Посадова інструкція

головного бухгалтера

______________________________________

(назва підприємства)

________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові)

1. Загальні положення

Головний бухгалтер визначає, формулює, планує, здійснює, і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності фірми.

2. Завдання та обов’язки

2.2. Складати баланс фірми.

2.3. Організовувати та контролювати складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво (витрат обігу), платежів по бюджету.

2.4. Здійснювати контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, за ефективним використанням матеріальних та фінансових ресурсів.

2.5. Вживати заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства

2.6. Вести облік коштів, що витрачаються на реалізацію заходів з охорони праці. Забезпечувати фінансування витрат на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

2.7. Відраховувати страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

3. Права

Головний бухгалтер має право:

3.1. Представляти фірму на всіх гілках виконавчої влади та у взаємовідносинах з іншими підприємствами з фінансових питань.

3.2. Подавати директору пропозиції щодо покращення ефективності фінансової діяльності .

4. Відповідальність

Головний бухгалтер відповідає за:

4.1. Організацію обліку і звітності, своєчасне складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів, податкової звітності та подання їх за встановленим порядком відповідним органам.

4.2. Своєчасне перерахування штрафів, накладених на підприємство і на працівників.

5. Повинен знати

Закони, укази, розпорядження, рішення нормативно-правових актів органів державної влади, місцевого самоврядування, контрольно-ревізійних і податкових органів та рішення правлінь Фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування з організації бухгалтерського обліку і складання звітності, а також інші документи, які регулюють господарсько-фінансову діяльність фірми; правила розрахунків з дебіторами і кредиторами, форми і порядок фінансових розрахунків, приймання, оприбуткування, зберігання і витрат коштів; основи цивільного права, трудового, фінансового і господарського законодавства.

6. Кваліфікаційні вимоги

Повна вища економічна освіта, стаж бухгалтерської або фінансової роботи не менше 2 років.

7. Взаємовідносини за посадою

7.1. Одержує необхідну інформацію від директора.

7.2. Доповідає директору про результати своєї діяльності.

7.4. Здійснює координацію робіт на торгово-промисловій базі, складі та транспортному підрозділі з питань бухгалтерського обліку, контролю та звітності.