НПАОП 21.0-3.01-00. Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості


http://www.sot.zp.ua

НПАОП 21.0-3.01-00

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 359 від 28.12.2000

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 березня 2001 р.

за N 265/5456

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального

одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 N 1035/2000, та на підставі протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом Держнаглядохоронпраці від 10.03.2000 N 32,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості, що додаються.

2. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці (Сторчак С.О.):

- ужити заходів щодо вивчення вимог Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості державними інспекторами, експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій;

- забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цих Норм;

- включити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості до Державного

реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

3. З уведенням у дію цих Норм уважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды,

специальной обуви и других средств идивидуальной защиты" (глава четверта в частині, що відноситься до целюлозно-паперової промисловості), які затверджені постановою Державного комітету СРСР по праці і соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 18.08.1980 N 241/П-9, зі змінами, затвердженими

постановою Державного комітету СРСР по праці і соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 21.08.1985 N 289/П-8.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держнаглядохоронпраці Іванченка В.І.

Міністр І.Сахань

Затверджено

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України

28.12.2000 N 359

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 березня 2001 р.

за N 265/5456

Норми

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального

взуття та інших засобів індивідуального захисту

для працівників целюлозно-паперової промисловості

1. Загальні положення

1.1. Галузь застосування

1.1.1. Норми безплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для

працівників целюлозно-паперової промисловості (далі - Норми)

поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо

розроблення технології, виготовлення, реконструкції, монтажу,

налагодження, ремонту, діагностування та експлуатації обладнання

целюлозно-паперової промисловості.

1.1.2. Норми встановлюють номенклатуру і строки використання

спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту,

потрібних для трудового процесу працівників целюлозно-паперової

промисловості.

1.1.3. Вимоги Норм є обов'язковими для всіх підприємств,

організацій і установ (далі - підприємства) галузі

целюлозно-паперової промисловості, причетних до проектування,

розроблення технології, будівництва та виготовлення продукції

незалежно від підпорядкування чи форм власності.

1.2. Порядок застосування Норм та відповідальність за їх

виконання

1.2.1. Норми містять перелік професій працівників

целюлозно-паперової промисловості з позначенням коду ДК 003-95

"Класифікатор професій", затвердженого наказом Держстандарту

України від 27.06.95 N 257, перелік робіт, перелік спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту із строками їх

носіння, а також позначення захисних властивостей спецодягу,

спецвзуття та засобів для захисту рук згідно з додатком 1.

1.2.2. Для визначення норм забезпечення засобами

індивідуального захисту працівників наскрізних професій та посад

слід керуватися ДНАОП 0.05-3.03-81 "Типові норми безплатної видачі

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів

індивідуального захисту робітникам і службовцям наскрізних

професій і посад усіх галузей народного господарства та окремих

виробництв", затвердженим постановою Держкомпраці СРСР від

12.02.81 N 47/П-2, зі змінами та доповненнями від 21.08.85

N 289/П-8 та від 06.11.86 N 276/П-12.

1.2.3. На підприємстві крім цих Норм відповідно до робіт у

галузі целюлозно-паперової промисловості повинні виконуватися

вимоги галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та

інших засобів індивідуального захисту працівників інших галузей,

чинних для галузі целюлозно-паперової промисловості (додаток 2).

1.2.4. Порядок забезпечення працівників спецодягом,

спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, встановлений

ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників

спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту",

затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за

N 667/1692.

1.2.5. Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу,

спецвзуття та запобіжних пристроїв заповнюють на бланках типової

форми N МШ-7 (додаток 3).

Облік спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального

захисту проводять на бланках додатка 4.

1.2.6. Керівник (власник) зобов'язаний організувати

комплектування, утримання засобів індивідуального захисту та

забезпечити ними працівників відповідно до нормативних актів про

охорону праці.

1.2.7. Власники підприємств несуть персональну

відповідальність за виконання цих Норм у межах прав та обов'язків

згідно з посадою.

1.2.8. Особи, винні в порушеннях цих Норм, несуть

дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну

відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.2.9. Нагляд і контроль за правильністю та своєчасністю

забезпечення засобами індивідуального захисту на підприємствах

целюлозно-паперової промисловості здійснюють органи державного

нагляду і служби охорони праці виконавчої влади.

1.2.10. Громадський контроль за виконанням ДНАОП 0.00-4.26-96

покладається на трудовий колектив підприємств через обраних ними

уповноважених і професійні спілки в особі своїх виборних органів і

представників.

2. Таблиця норм

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального

взуття та інших засобів індивідуального захисту для

працівників целюлозно-паперової промисловості

--------------------------------------------------------------------------------

| | | | Найменування |Позначення | |

| | Код | Найменування |спецодягу, спецвзуття |захисних | Строк |

| N |згідно| професій і посад | та інших засобів |властивос- |носіння |

|з/п| з | | індивідуального |тей, марка | в |

| | ЗДК | | захисту |засобів |місяцях |

| |003-95| | |індивідуаль-| |

| | | | |ного захисту| |

| | | | | | |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|------------------------------------------------------------------------------|

|1. Виробництво целюлози, деревної маси та інших напівфабрикатів |

|------------------------------------------------------------------------------|

|1 |8142.2|Варник хімічної |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | |деревної маси, |Чоботи гумові | См |чергові |

| | |варильник |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

| | |целюлози, |Респіратор |газопило- |до зносу|

| | |зайнятий | |захисний | |

| | |варінням | | | |

| | |сульфатної | | | |

| | |целюлози | | | |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|2 |8142.1|Варник целюлози |При виконанні робіт | | |

| | | |з варіння сульфітної | | |

| | | |целюлози: | | |

| | | |костюм сукняний | К20 | 24 |

| | | |костюм бавовняний із | К20 | 24 |

| | | |кислото-захисним | | |

| | | |просочуванням замість | | |

| | | |костюма сукняного | | |

| | | |чоботи гумові | К20 |чергові |

| | | |рукавиці сукняні | Ми | 3 |

| | | |рукавички гумові | К20 |чергові |

| | | |протигаз | БКФ |черговий|

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|3 |8142.2|Вибілювальник |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | | |Чоботи гумові | См | 12 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|4 |8142.1|Випарювальник |Костюм бавовняний із | Щ50 | 12 |

| | |луговини |кислото-захисним | | |

| | |(щолоків) |просочуванням | | |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

| | | |Чоботи гумові | Щ50 | 12 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|5 |8142.3|Деревопар |Фартух гумовий з | Вн | 12 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові | Мп | 3 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|6 |8142.1|Дефібрерник |Костюм бавовняний з | Вн | 12 |

| | | |водовідштовхувальним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 |

| | | |Черевики шкіряні з | Мун50 | 12 |

| | | |металевим носком | | |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|7 |8142.2|Дифузорник |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | |целюлози |Чоботи гумові | См |чергові |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|8 |7241.1|Електромонтер з |Під час виконання | | |

| | |обслуговування |робіт в кислотних, | | |

| | |електроустаткування,|варильних, хлорних і | | |

| | |електромонтер з |регенераційних цехах: | | |

| | |ремонту електро- |костюм бавовняний з | К50 | 24 |

| | |устаткування |кислото-захисним | | |

| | | |просочуванням * | | |

| | | |чоботи гумові | К50 |чергові |

| | | |рукавиці діелектричні | Эн |чергові |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|9 |8142.3|Завантажувач |Напівкомбінезон | Вн | 12 |

| | |балансів у |бавовняний з | | |

| | |дефібрери |водовідштовхувальним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Чоботи гумові | См | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові | Мп | 3 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|10 |8152.3|Завантажувач |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | |сульфату |Фартух прогумований | К20 |черговий|

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

| | | |На зовнішніх роботах | | |

| | | |узимку: | | |

| | | |куртка бавовняна з | Тн |чергова |

| | | |утепленою підкладкою | | |

| | | |штани бавовняні з | Тн |чергові |

| | | |утепленою підкладкою | | |

| | | |валянки | Тн20 |чергові |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|11 |8142.2|Машиніст |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | |преспата |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 |

| | |(сіткар) |Напівчеревики шкіряні | Ми | 12 |

| | | | | | |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|12 |8142.2|Міксівник |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | | |Чоботи гумові | См | 12 |

| | | |Рукавиці гумові | Вн |чергові |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|13 |8142.3|Пресувальник |Напівкомбінезон | Ми,З | 12 |

| | |преспата |бавовняний* | | |

| | | |Чоботи гумові | См | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні | Ми | 12 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|14 |7233.1|Слюсар-ремонтник |Костюм сукняний | К20 | 24 |

| | |варильного цеху |Чоботи гумові | К20 | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

| | | |Рукавиці гумові | К20 |чергові |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|15 |8152.1|Содівник |Костюм бавовняний з | Ти | 12 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Чоботи кирзові | Тр | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|16 |8142.2|Сортувальник |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | |сировини |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

| | | |Респіратор |пилозахисний|до зносу|

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|17 |8151.2|Хлорник |Костюм бавовняний з | К20 | 12 |

| | | |кислото-захисним | | |

| | | |просочуванням | | |

| | | |Фартух гумовий | К20 |черговий|

| | | |Чоботи гумові | К20 |чергові |

| | | |Рукавиці гумові | К20 |чергові |

| | | |Протигаз | А |черговий|

| | | | | з фільтром | |

|------------------------------------------------------------------------------|

|2. Виробництво паперу і картону |

|------------------------------------------------------------------------------|

|18 |8139.3|Готувач розчину |Фартух прогумований | К20 |черговий|

| | |глинозему і |Чоботи гумові | См |чергові |

| | |каоліну |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|19 |8143.2|Зволожувач |Костюм бавовняний з | Вн | 24 |

| | |паперу і картону |водовідштовхувальним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Чоботи гумові | См | 12 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|20 |8142.3|Згущувач |Комбінезон бавовняний* | Ми, З | 12 |

| | | |Чоботи гумові | См | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|21 |8143.3|Знімач целюлози, |Під час виконання | | |

| | |паперу, картону |робіт з виробництва | | |

| | |та виробів з них |картону: | | |

| | | |напівкомбінезон | Вн | 12 |

| | | |бавовняний з | | |

| | | |водовідштовхувальним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |фартух гумовий з | Вн | 12 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |напівчоботи гумові | См | 12 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|22 |8142.2|Каландрувальник |Напівкомбінезон | Ми,З | 12 |

| | | |бавовняний* | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні | Эс | 12 |