НПАОП 0.00-1.23-10. Про затвердження правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору


НПАОП 0.00-1.23-10

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

12.03.2010          м. Київ                 № 56

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 квітня 2010 року за № 264/17559

Про затвердження Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору (далі — Правила), що додаються.

2. Скасувати наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.93 № 105 «Про затвердження Правил безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки Морозову В. М. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І. Г. унести Правила до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на вебсторінці Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

Голова Держгірпромнагляду                                            С. О. Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Центральної Ради профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України                                            В. С. МОЙСЮК

Президент Спілки орендарів і підприємців України                           В. М. ХМІЛЬОВСЬКИЙ

В. о. президента Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України                                                                  В. БИКОВЕЦЬ

В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців                                     В. БИКОВЕЦЬ

Генеральний директор Федерації роботодавців України                                        В. НАДРАГА

Перший заступник керівникаСпільного представницького органу профспілок                                                 Г. В. ОСОВИЙ

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи                                                            В. ТРЕТЬЯКОВ

Головний державний санітарний лікар України, Перший заступник Міністра охорони здоров’я України                                     О. М. БІЛОВОЛ

Заступник Міністра промислової політики України                                      С. Г. ГРИЩЕНКО

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України                                                                    С. БОГДАНОВ

Голова Державного комітету ядерного регулювання України               О. А. МИКОЛАЙЧУК

Перший заступник Міністра транспорту та зв’язку України                         В. В. ШЕВЧЕНКО

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва                                                                                                           О. КУЖЕЛЬ

Т. в. о. Міністра регіонального розвитку та будівництва України                      А. В. БЕРКУТА

В. о. Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики                                       Л. М. ВІТКІН

Перший заступник головного вченого секретаря Національної академії наук України                                                              В. О. ЄМЕЛЬЯНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

12.03.2010 № 56

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2010 року за № 264/17559

ПРАВИЛА охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору

I. Загальні положення і вимоги

1. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють загальні вимоги з охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору.

2. Ці Правила застосовують при експлуатації таких об’єктів:

а) підприємств, цехів, відділень, дільниць з вироблення каустичної соди, хлору та водню всіма методами електролізу розчинів хлориду натрію (калію) або соляної кислоти;

б) підприємств, що пов’язані зі споживанням, зберіганням, наливом та зливом рідкого хлору з ви користанням усіх типів хлорної тари;

в) підприємств, що здійснюють транспортування хлору по трубопроводах, а також перевезення рідкого хлору транспортними засобами.

3. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарської діяльності, які займаються вироб ленням, зберіганням, транспортуванням, застосуванням хлору.

4. Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх працівників при організації й виконанні робіт, пов’язаних із виробленням, зберіганням, транспортуванням, застосуванням хлору.

5. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про охорону праці», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про пожежну безпеку», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про аварійнорятувальні служби», «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про залізничний транспорт», Національному стандарті «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять» (далі — ДСТУ 2293-99).

2. Загальні вимоги

1. Суб’єкт господарської діяльності, який має намір розпочати (продовжити) роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, повинен отримати дозвіл відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631.

2. Суб’єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є об’єкти, де виробляється, застосовується, зберігається або транспортується хлор, чи який має намір розпочати будівництво такого об’єкта, організовує проведення його ідентифікації як об’єкта підвищеної небезпеки і розроблення декларації безпеки відповідно до вимог Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки і Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956.

3. До виконання робіт, пов’язаних з виробництвом, зберіганням, транспортуванням та застосуванням хлору, допускаються особи, які пройшли:

а) медичний огляд відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113;

б) навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП-0.00-4.12-05);

в) інструктаж, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідно до Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469.

4. На всіх діючих підприємствах і тих, що вводяться в дію, розробляються і затверджуються керівником підприємства інструкції з охорони праці згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженим наказом Комітету України по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (далі — НПАОП 0.00-4.15-98), і Порядком опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 № 132, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.02.94 за № 20/229 (далі — НПАОП 0.00-6.03-93).

5. Виробничі дільниці, склади хлору, транспортні засоби для перевезення хлору повинні бути оснащені первинними засобами пожежогасіння.

6. Підприємства, що виробляють, зберігають, застосовують хлор, повинні мати план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), який розробляють відповідно до вимог Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» і Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.99 № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за № 424/3717 (далі — НПАОП 0.00-4.33-99).

7. Суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний забезпечити працівників хлорних об’єктів спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08), Типових норм безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям наскрізних професій і посад усіх галузей народного господарства та окремих виробництв, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань, Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 12.02.81 № 47/П-2 (НПАОП 0.00-3.03-81), та Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1), затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 07.09.2004 № 194, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.10.2004 за № 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04), а саме:

а) для захисту органів дихання — фільтруючими протигазами, ізолюючими дихальними апаратами та ізолюючими костюмами відповідно до ДСТУ ЕN 133-2005, «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація» (ЕN 133-2001, IDT);

б) для захисту очей — захисними окулярами марки «Г» або «ГД» відповідно до ДСТУ ЕN 166-2001 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови» (ЕN 166-1996, IDT);

в) для захисту шкіри від їдких речовин — гумовими або прогумованими рукавицями, гумовими чоботами або шкіряними черевиками, сукняними костюмами відповідно до ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация» (Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація).

8. Працівники, зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, повинні бути забезпечені молоком або рівноцінними продуктами відповідно до вимог Порядку безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці, затвердженого постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань, Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 16.12.87 № 731/П-13.

9. Суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій згідно з вимогами Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112.

ІІ. Вимоги щодо охорони праці при виробництві хлору методом електролізу

1. Загальні положення

1. Основною стадією багатостадійного процесу виробництва хлору, каустичної соди і водню електролітичним методом є електроліз розсолу.

Інші технологічні стадії: одержання і очищення розсолу; випаровування лугу; охолодження, осушка і компримування хлору; охолодження, осушка і перекачування водню.

2. У процесі виробництва, зберігання, транспортування та застосування хлору на працівників впливають небезпечні чинники, якими за класифікацією ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» (Небезпечні і шкідливі виробничі чинники. Класифікація) є такі:

а) хімічні небезпечні чинники — токсичні та подразливі;

б) фізичні небезпечні чинники:

машини та механізми, що рухаються, рухомі частини виробничого устаткування;

підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;

підвищена чи знижена температура повітря робочої зони;

підвищений рівень шуму на робочому місці;

підвищений рівень вібрації;

підвищена чи знижена вологість повітря;

підвищена чи знижена рухомість повітря;

підвищений рівень напруги в електричному колі, замикання якого може статися через тіло людини;

підвищений рівень статичної електрики;

відсутність або недостатність природного світла;

недостатня освітленість робочої зони;

гострі краї, задирки, жорсткість поверхонь заготовок, інструменту та устаткування;