НПАОП 0.00-1.25-10. Про затвердження правил улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів


НПАОП 0.00-1.25-10

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

27.07.2010          м. Київ             № 138

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 серпня 2010 року за № 664/17959

Про затвердження Правил улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки Морозову В. М. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І. Г. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на вебсайті Держгірпромнагляду.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

Голова Держгірпромнагляду                                           С. О. Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України                                                                Ю. МЕЛЬНИКОВ

Міністр регіонального розвитку та будівництва України                                       В. Г. ЯЦУБА

Генеральний директор Федерації роботодавців України                                          Р. ІЛЛІЧОВ

Керівник Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань                                           В. Г. ХАРА

Генеральний директор Спілки орендарів і підприємців України          Любомир ШКОРУТА

Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики                   О. В. ПОВОЛОЦЬКИЙ

В. о. президента Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України                                                                 В. БИКОВЕЦЬ

В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців                                     В. БИКОВЕЦЬ

Головний державний санітарний лікар України, Перший заступник Міністра охорони здоров’я України                                     Г. С. РОЖКОВ

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи                                                      В. РОМАНЧЕНКО

Заступник Міністра промислової політики України                                     В. В. КРАВЧЕНКО

Голова Центральної Ради профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України                                             В. С. МОЙСЮК

Перший заступник головного вченого секретаря Національної академії наук України                                                              В. О. ЄМЕЛЬЯНОВ

Голова Державного комітету ядерного регулювання України             О. А. МИКОЛАЙЧУК

Директор Національного науководослідного інституту промислової безпеки та охорони праці                                                                   Ю. І. ШУЛЬГА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

27.07.2010 № 138

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 року за № 664/17959

ПРАВИЛА улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів

І. Сфера застосування

1. Ці Правила поширюються на підприємства, установи та організації (далі — підприємства) незалежно від форм власності та виду діяльності, що займаються реконструкцією, монтажем, налагодженням, ремонтом та експлуатацією загальнопромислових вогнеперепинувачів на хімічних, нафтохімічних та нафтопереробних виробництвах, у технологічному обладнанні яких знаходяться вибухонебезпечні середовища або можливе їх утворення (далі — виробництва).

2. Правила встановлюють вимоги охорони праці та безпечної експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів на виробництвах (далі — вогнеперепинувачі).

ІІ. Визначення термінів

1. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, що визначені Законом України «Про охорону праці», ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять», ДСТУ 2272:2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять», ГОСТ 18322-78 «Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Терміни та визначення».

2. Інші терміни вживаються в такому значенні:

Безпечна експериментальна максимальна щілина — максимальний проміжок, крізь який поширення полум’я неможливе.

Вогнеперепинувач (вогнеперешкоджаючий пристрій) — пристрій, що має вогнеперешкоджаючу здатність та складається з полум’ягасильного елемента, корпусу, а також кріпильних і допоміжних деталей.

Гідравлічний опір — втрата напору паро-газового потоку на вогнеперепинувачі за заданої пропускної здатності.

Зворотний проскок полум’я — явище, яке виникає за умови, коли швидкість полум’я перевищує швидкість газового потоку у вогнеперепинувачі.

Комунікаційний вогнеперепинувач — пристрій, в корпусі якого внаслідок гасіння (обмеження поширення) полум’я має місце зростання тиску вибухонебезпечного середовища або продуктів згоряння.

Критичний діаметр полум’ягасильного каналу — максимальний діаметр каналу, в якому неможливе поширення полум’я по вибухонебезпечній суміші незалежно від концентрації пального.

Полум’ягасильний елемент — проникна матриця з набору з’єднаних певним чином компонентів, яка перешкоджає поширенню полум’я у вибухонебезпечному середовищі.

Пропускна здатність — об’ємна витрата паро-газової суміші, яка проходить крізь вогнеперепинувач за регламентованого гідравлічного опору.

Резервуарний вогнеперепинувач — пристрій, в корпусі якого у процесі гасіння (обмеження поширення) полум’я не має місця зростання тиску вибухонебезпечного середовища або продуктів згоряння.

ІІІ. Позначення та скорочення

1. ГОСТ — міждержавний стандарт;

2. ДБН — державні будівельні норми;

3. ДСН — державні санітарні норми;

4. ДСТУ — державний стандарт України;

5. ДСТУ EN — державний стандарт, через який впроваджено європейський стандарт (EN);

6. ДСТУ ISO/ІЕС — державний стандарт, через який впроваджено європейський стандарт Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) та міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС);

7. НАПБ — нормативно-правовий акт з питань пожежної безпеки;

8. НПАОП — нормативно-правовий акт з охорони праці;

9. ПЛАС — план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

10. ПУЭ — «Правила устройства електроустановок»;

11. ГДК — граничнодопустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони;

12. ССБТ — «система стандартов безопасности труда»;

13. БЕМЩ — безпечна експериментальна максимальна щілина.

IV. Вимоги безпеки до улаштування та експлуатації вогнеперепинувачів

1. Загальні вимоги

1.1. Вимоги щодо безпечної і надійної експлуатації будівель і споруд визначені Положенням про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженим спільним наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98).

1.2. Вимоги щодо обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації будівель та споруд регламентовані Правилами обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затвердженими спільним наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 423/2863 (НПАОП 45.2-1.01-98).

1.3. Інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві, розробляються та переглядаються відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (далі — НПАОП 0.00-4.15-98).

1.4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці повинні здійснюватися відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05).

1.5. Навчання і перевірка знань з питань пожежної безпеки повинні здійснюватись відповідно до вимог Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1147/8468 (далі — НАПБ Б.06.001-03), і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (далі — НАПБ Б.02.005-03).

1.6. Роботи щодо улаштування, випробування і експлуатації вогнеперепинувачів на виробництвах повинні виконуватись з дотриманням вимог:

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-04);

Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687;

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98);

ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» (далі — ГОСТ 12.1.004-91);

ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования» (далі — ГОСТ 12.1.010-76);

ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

ПУЭ-86 «Правила устройства электроустановок»;

ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» (далі — ДБН В.1.1-7-2002).

1.7. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві, здійснюється відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.94 за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

1.8. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі — ПЛАС) розробляється відповідно до вимог Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.99 № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за № 424/3717 (НПАОП 0.00-4.33-99).

Не дозволяється виконувати роботи працівникам, які не ознайомлені з ПЛАС і не знають його в частині, що стосується роботи, яку вони безпосередньо виконують.

1.9. Працівники під час прийняття на роботу проходять попередній медичний огляд, а протягом трудової діяльності — періодичні медичні огляди відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

1.10. Особи, молодші 18 років, не допускаються до роботи на посадах, зазначених у Переліку важких робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385.

1.11. Забороняється допускати жінок до виконання робіт відповідно до Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260.

1.12. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та статті 9 Закону України «Про охорону праці».