ДСТУ 4466-9:2005. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека частина 9. вогнегасна речовина hfc 227еа


ДСТУ 4466-9:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Проектування, монтаж, випробовування,

технічне обслуговування та безпека

Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227еа

(ISO 14520-9:2000, MOD)

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2006

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25), Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ) за участю Українського Союзу виробників протипожежної продукції та послуг (УСВППП)

РОЗРОБНИКИ: В. Орел, канд. хім. наук; М. Откідач, канд. техн. наук; С. Пономарьов (керівник розробки)

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2005 р. № 287 з 2007-01-01
 2. Національний стандарт відповідає ISO 14520-9:2000 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 9: HFC 227ea extinguishant (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227еа), крім таблиць 4 та 6, де є відхили, якими передбачена можливість альтернативного вибору методів визначання мінімальної вогнегасної концентрації та мінімальної флегматизувальної концентрації у разі гасіння вогнегасною речовиною HFC 227еа

Ступінь відповідності – модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

4УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ4

1 Сфера застосування6

2 Нормативні посилання6

3 Терміни та визначення понять7

4 Характеристики і використовування7

4.1 Загальні положення7

4.2 Експлуатування систем газового пожежогасіння, в яких використовують вогнегасну речовину HFC 227еа7

5 Безпека персоналу10

6 Проектування систем пожежогасіння11

6.1 Щільність завантаження11

6.2 Надлишковий тиск13

6.3 Кількість вогнегасної речовини13

Додаток НА Перелік технічних відхилів та їхнє пояснення14

Національний вступ

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14520-9:2000 «Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 9: HFC 227ea extinguishant» (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 9. Вогнегасна речовина 227еа).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

У стандарті є посилання на міжнародний стандарт (МС), який в Україні прийнято як національний стандарт (НС):

Позначення МС

Позначення НС, який відповідає МС

Ступінь відповідності

ISO 14520-1:2000 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 1: General requirements (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 1. Загальні вимоги)

ДСТУ 4466-1-1:2005 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 14520-1:2000, MOD)

Модифікований (MOD)

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • змінено назву стандарту на «Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 9. Вогнегасна речовина 227еа». Така зміна назви стандарту пов'язана з приведенням її у відповідність до назв чинних стандартів України;
 • замінено «ця частина ISO 14520-9» на «цей стандарт»;
 • долучено структурний елемент стандарту «Зміст»;
 • змінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в ISO 14520-9:2000

bar

% by mass

cm3/mol

kg/m3

m3/kg

kg/I

Познаки в цьому стандарті

бар

масова частка %

см3/моль

кг/м3

м3/кг

кг/л

Це зроблено для приведення у відповідність до вимог національної стандартизації України;

 • до структурного елемента «Бібліографічні дані» долучено ключові слова;
 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;
 • з «Передмови до ISO 14520-9» у цей «Національний вступ» взято відомості про інші частини ISO 14520, які разом із перекладом наведено нижче.

ISO 14520 складається з таких частин, об'єднаних загальною назвою «Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design» (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем):

Part 1: General requirements (Частина 1. Загальні вимоги);

Part 2: CF3I extinguishant (Частина 2. Вогнегасна речовина CF3I);

Part 3: FC-2-1-8 extinguishant (Частина 3. Вогнегасна речовина FC-2-1-8);

Part 4: FC-3-1-10 extinguishant (Частина 4. Вогнегасна речовина FC-3-1-10);

Part 6: HCFC Blend A extinguishant (Частина 6. Вогнегасна речовина HCFC Суміш А);

Part 7: HCFC 124 extinguishant (Частина 7. Вогнегасна речовина HCFC 124);

Part 8: HCFC 125 extinguishant (Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125);

Part 9: HFC 227ea extinguishant (Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227ea);

Part 10: HFC 23 extinguishant (Частина 10. Вогнегасна речовина HFC 23);

Part 11: HFC 236fa extinguishant (Частина 11. Вогнегасна речовина HFC 236fa);

Part 12: IG-01 extinguishant (Частина 12. Вогнегасна речовина IG-01);

Part 13: IG-100 extinguishant (Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100);

Part 14: IG-55 extinguishant (Частина 14. Вогнегасна речовина IG-55);

Part 15: IG-541 extinguishant (Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541).

«Національні пояснення», «Національні примітки» та «Національний відхил» долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, та виділено в тексті рамкою.

Необхідно звернути увагу на те, що на теперішній час розробляють проект ISO/DIS 14520-9 (перегляд першої редакції ISO 14520-9:2000), у якому наведено уточнені дані щодо фізичних властивостей вогнегасної речовини (таблиця 2), мінімальних та нормативних вогнегасних концентрацій вогнегасної речовини (таблиця 4), дещо змінено примітку до таблиці 3, додатково введено нову таблицю 5 (мінімальні вогнегасні концентрації та нормативні концентрації для об'ємного гасіння деяких горючих речовин) тощо. Перелік технічних відхилів та їхнє пояснення наведено в додатку НА. ДСТУ 4466-1:2005 (ISO 14520-1:2000, MOD), а також копію ISO 14520-1:2000, на які є посилання в тексті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів ДП«УкрНДНЦ».

ДСТУ 4466-9:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Проектування, монтаж, випробовування,технічне обслуговування та безпека Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227еа

СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Проектирование, монтаж, испытания, техническое обслуживание и безопасностьЧасть 9. Огнетушащее вещество HFC 227еа

GASEOUS FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMS

Design, installation, testing, maintenance and safetyPart 9. HFC 227ea extinguishant

Чинний від 2007-01-01

1 Сфера застосування

 1. У цьому стандарті наведено конкретні вимоги до систем газового пожежогасіння, у яких як вогнегасну речовину використовують HFC 227еа. У ньому наведено дані щодо фізичних властивостей вогнегасної речовини, вимоги до системи пожежогасіння, її експлуатування і убезпечування.
 2. У цьому стандарті наведено системи пожежогасіння, що працюють за номінального тиску 25 бар або 42 бар, який створюють за допомогою азоту. Це дозволяє використовувати інші системи.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 бар = 105 н м-2 = 100 кПа.

2 Нормативні посилання

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 14520-1:2000 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14520-1:2000 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 1. Загальні вимоги.

Національна примітка.

В Україні чинний ДСТУ 4466-1 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 14520-1:2000, MOD).

3 Терміни та визначення понять

У цьому стандарті застосовують терміни та визначення, наведені в ISO 14520-1.

4 Характеристики і використовування

4.1 Загальні положення

Вогнегасна речовина HFC 227еа повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

HFC 227еа являє собою безбарвний газ, що майже не має запаху та не проводить електричний струм, густина якого приблизно в шість разів вища за густину повітря.

Фізичні властивості вогнегасної речовини HFC 227еа наведено в таблиці 2.

Вогонь за допомогою вогнегасної речовини HFC 227еа гасять переважно за рахунок фізичного впливання, але частково і за рахунок хімічної реакції.

Таблиця 1 – Вимоги до вогнегасної речовини HFC 227еа

Характеристика

Вимога

Вміст основної речовини

Масова частка не менше ніж 99,6 %

Кислотність

Масова частка не більше ніж 3 . 10-6

Вміст води

Масова частка не більше ніж 10 . 10-6

Нелеткий залишок

Масова частка не більше ніж 0,01 %

Каламуть або осад

Невидимі

Таблиця 2 – Фізичні властивості вогнегасної речовини HFC 227еа

Характеристика

Одиниці вимірювання

Значення

Молярна маса

-

170

Точка кипіння за абсолютного тиску 1,013 бар

°С

-16,4

Точка замерзання

°С

-131,1

Критична температура

°С

101,7

Критичний тиск

бар (абс.)

29,12

Критичний об'єм

см3/моль

274

Критична густина

кг/м3

621

Тиск пари за 20 °С

бар (абс.)

3,91

Густина в рідкому стані за 20 °С

кг/м3

1407

Густина насиченої пари за 20 °С

кг/м3

31,176

Питомий об'єм перегрітої пари за тиску 1,013 бар і температури 20 °С

м3/кг

0,1373

Хімічна формула

CF3CHFCF2

Хімічна назва

Гептафторпропан

4.2 Експлуатування систем газового пожежогасіння, в яких використовують вогнегасну речовину HFC 227еа

Системи газового пожежогасіння об'ємним способом, у яких використовують вогнегасну речовину HFC 227еа, можна використовувати для гасіння пожеж усіх класів з урахуванням обмежень, наведених у розділі 4 ISO 14520-1.

Необхідні кількості вогнегасної речовини в розрахунку на одиницю об'єму приміщення захищуваного за різних концентрацій наведено в таблиці 3. Їх визначено за методиками, наведеними у 7.6 ISO 14520-1.

Таблиця 3 – Кількості вогнегасної речовини HFC 227еа, необхідні для пожежогасіння об'ємним способом

Температура Т, °С

Питомий об'єм пари S, м3/кг

Вимоги щодо маси вогнегасної речовини HFC 227еа, в розрахунку на одиницю об'єму захищуваного простору, m/V (кг/м3)

Нормативна концентрація для об'ємного гасіння

6 %

7 %

8 %

9 %

10 %

11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

-10

0,1215

0,5254

0,6194

0,7158

0,8142

0,6147

1,0174

1,1225

1,2301

1,3401

1,4527

-5

0,1241

0,5142

0,6064

0,7005

0,7967

0,8951

0,9957

1,0985

1,2038

1,3114

1,4216

0

0,1268

0,5034

0,5936

0,6858

0,7800

0,8763

0,9748

1,0755

1,1785

1,2839

1,3918

5

0,1294

0,4932

0,5816

0,6719

0,7642

0,8586

0,9550

1,0537

1,1546

1,2579

1,3636

10

0,1320

0,4834

0,5700

0,6585

0,7490

0,8414

0,9360

1,0327

1,1316

1,2328

1,3364

15

0,1347

0,4740

0,5589

0,6457

0,7344

0,8251

0,9178

1,0126

1,1096

1,2089

1,3105

20

0,1373

0,4650

0,5483

0,6335

0,7205

0,8094

0,9004

0,9934

1,0886

1,1859

1,2856

25

0,1399

0,4564

0,5382

0,6217

0,7071

0,7944

0,8837

0,9750

1,0684

1,1640

1,2618

30

0,1425

0,4481

0,5284

0,6104

0,6943

0,7800

0,8676

0,9573

1,0490

1,1428

1,2388

35

0,1450

0,4401

0,5190

0,5996

0,6819

0,7661

0,8522

0,9402

1,0303

1,1224

1,2168

40

0,1476

0,4324

0,5099

0,5891

0,6701

0,7528

0,8374

0,9239

1,1024

1,1029

1,1956

45

0,1502

0,4250

0,5012

0,5790

0,6586

0,7399

0,8230

0,9080

0,9950

1,0840

1,1751

50

0,1527

0,4180

0,4929

0,5694

0,6476

0,7276

0,8093

0,8929

0,9784

1,0660

1,1555

55

0,1553

0,4111

0,4847

0,5600

0,6369

0,7156

0,7960

0,8782

0,9623

1,0484

1,1365

60

0,1578

0,4045

0,4770

0,5510

0,6267

0,7041

0,7832

0,8641

0,9469

1,0316

1,1183

65

0,1604

0,3980

0,4694

0,5423

0,6167

0,6929

0,7707

0,8504

0,9318

1,0152

1,1005

70

0,1629

0,3919

0,4621

0,5338

0,6072

0,6821

0,7588

0,8371

0,9173

0,9994

1,0834

75

0,1654

0,3859

0,4550

0,5257

0,5979

0,6717

0,7471

0,8243

0,9033

0,9841

1,0668

80

0,1679

0,3801

0,4482

0,5178

0,5890

0,6617

0,7360

0,8120

0,8898

0,9694

1,0509

85

0,1704

0,3745

0,4416

0,5102

0,5803

0,6519

0,7251

0,8000

0,8767

0,9551

1,0354

90

0,1730

0,3690

0,4351

0,5027

0,5717

0,6423

0,7145

0,7883

0,8638

0,9411

1,0202

95

0,1755

0,3638

0,4290

0,4956

0,5636

0,6332

0,7044

0,7771

0,8516

0,9277

1,0057

100

0,1780

0,3587

0,4229

0,4886

0,5557

0,6243

0,6945

0,7662

0,8396

0,9147

0,9916

Примітка. Цю інформацію надає виробник вогнегасної речовини «Great Lakes Chemical Corporation», США Вона стосується лише продукту FM-200 і може бути непридатна для інших продуктів, до складу яких входить гептафторпропан.

Позначення:

mlV – вимоги щодо маси вогнегасної речовини (кг/м3), тобто маса вогнегасної речовини т (у кілограмах), яку потрібно подати в розрахунку на об'єму захищуваного простору V для досягнення в ньому зазначеної концентрації за даної температури;

V

-

чистий об'єм захищуваного простору (м3), тобто різниця між об'ємом захищуваного приміщення і об'ємом предметів, непроникних для вогнегасної речовини;

Т

-

температура (°С), тобто проектна температура в захищуваному приміщенні;

S

-

питомий об'єм (м3/кг), питомий об'єм перегрітої пари вогнегасної речовини HFC 227еа за тиску 1,013 бар можна приблизно розрахувати за формулою:

S = k1 + k2T,

де

k1 = 0,1269;

k2 = 0,000513;

с

-

концентрація (%), тобто об'ємна концентрація вогнегасної речовини HFC 227еа за вказаної температури і абсолютного тиску 1,013 бар.