НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в україні


НОРМАТИВ™ PRO пользователь:ПП "Нугаєва О. А." ( для ``Миколаївкомундорпроект`` ВАТ ``ПВІ``УКДП``) sn:01999001 15.05.2009

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Н А К А З

19.10.2004 N 126

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 листопада 2004 р.

за N 1410/10009

Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки в Україні (додаються).

2. Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки, Департаменту сил, головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ректорам вищих закладів освіти МНС України, начальнику Вінницького училища професійної підготовки працівників Державної пожежної охорони МНС України довести до відома керівного складу органів управління системи МНС України та організувати вивчення особовим складом підпорядкованих їм підрозділів Правил пожежної безпеки в Україні.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - начальника Державного департаменту пожежної безпеки Борисова П.Ф.

Міністр Г.В.Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

19.10.2004 N 126

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

4 листопада 2004 р.

за N 1410/10009

Зміни, Наказ МНС 18.02.2008 N 128, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2008 р. за N 413/15104 наведені у кінці Правил

ПРАВИЛА

пожежної безпеки в Україні

НАПБ А.01.001-2004

1. Галузь застосування

Відповідно до положень Закону України "Про пожежну безпеку"

( 3745-12 ) (статті 4-7) Правила пожежної безпеки в Україні

(далі - Правила) є обов'язковими для виконання всіма центральними

і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями

(незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими

особами та громадянами.

Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки,

чинність яких поширюється на підприємства, установи, організації

та інші об'єкти (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо), а

також житлові будинки, що експлуатуються, будуються,

реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за

винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги до яких

визначаються у спеціальних нормативних документах.

Забезпечуючи пожежну безпеку, слід також керуватися

стандартами, будівельними нормами, правилами улаштування

електроустановок (далі - ПУЕ) та ДНАОП 0.00-1.32-01

( v0272203-01 ) "Правила будови електроустановок.

Електрообладнання спеціальних установок", нормами технологічного

проектування та іншими нормативними актами, виходячи зі сфери їх

дії, які регламентують вимоги пожежної безпеки.

Міністерства й відомства, виходячи зі специфічних умов та

особливостей пожежної небезпеки виробництв, можуть додатково

розробляти і видавати свої галузеві правила пожежної безпеки, які

не повинні суперечити цим Правилам та знижувати їх вимоги.

Галузеві правила мають бути узгоджені з Державним

департаментом пожежної безпеки МНС України.

2. Загальні положення

2.1. Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом

проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих

на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження

можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних

наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого

виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

2.2. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку"

( 3745-12 ) забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ,

організацій (далі - підприємств) покладається на їх керівників та

уповноважених керівниками осіб, якщо інше не передбачено

відповідним договором.

Забезпечення пожежної безпеки під час проектування та

забудови населених пунктів, будівництва, розширення, реконструкції

та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд

покладається на органи архітектури, забудовників, проектні та

будівельні організації.

Забезпечення пожежної безпеки в житлових будинках державного,

громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних

кооперативів (далі - ЖБК) покладається на власників цих будинків

або на уповноважені ними органи, а в житлових приміщеннях

(квартирах) - також і на квартиронаймачів (членів ЖБК). Взаємні

зобов'язання власника і квартиронаймача щодо забезпечення пожежної

безпеки повинні визначатися договором житлового найму, а членів

ЖБК - статутом.

Забезпечення пожежної безпеки в житлових будинках (квартирах)

приватного житлового фонду та інших приватних, окремо розташованих

господарських спорудах і гаражах, на територіях, а також у дачних

будинках, на садових ділянках покладається на їх власників чи

наймачів, якщо інше не обумовлено договором найму.

2.3. Обов'язки власників підприємств та уповноважених ними

органів (далі - власники), а також орендарів щодо забезпечення

пожежної безпеки встановлюються статтею 5 Закону України

"Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ).

Вони зобов'язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної

безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний

досвід;

відповідно до нормативно-правових актів з пожежної безпеки

розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні

акти, що діють у межах підприємства, здійснювати постійний

контроль за їх додержанням;

забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів,

норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів

державного пожежного нагляду;

організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки

та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

у разі відсутності в нормативно-правових актах вимог,

необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних

заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і

зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх

використання не за призначенням;

створювати, у разі потреби, відповідно до встановленого

порядку підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх

функціонування матеріально-технічну базу;

подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та

документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними

виробляється;

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів

виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої

автоматики;

своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності

пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а

також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

проводити службове розслідування випадків пожеж.

2.4. Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки

орендованого майна повинні бути визначені у договорі оренди.

2.5. Повноваження у галузі пожежної безпеки асоціацій,

корпорацій, концернів, інших виробничих об'єднань повинні

визначатися їх статутами або договорами між підприємствами, що

утворили об'єднання.

2.6. Обов'язки громадян щодо забезпечення пожежної безпеки

встановлюються статтею 6 Закону України "Про пожежну безпеку"

( 3745-12 ).

Відповідно до цього закону громадяни України, іноземні

громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території

України, зобов'язані:

виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі,

які належать їм на правах особистої власності, первинними засобами

гасіння пожеж і протипожежним інвентарем, виховувати у дітей

обережність у поводженні з вогнем;

повідомляти в пожежну охорону про виникнення пожежі та

вживати заходів до її ліквідації, рятування людей і майна.

2.7. Фінансування робіт у разі нового будівництва,

реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків та інших

об'єктів, розширення і технічного переоснащення підприємств може

проводитися лише за умови наявності позитивного висновку

комплексної державної експертизи, який має обов'язково вміщувати

позитивний експертний висновок органу державного пожежного нагляду

як складової частини комплексної державної експертизи.

Державна експертиза (перевірка) проектно-кошторисної

документації з питань пожежної безпеки виконується відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 483

( 483-2002-п ) "Про порядок затвердження інвестиційних програм і

проектів будівництва та проведення їх комплексної держаної

експертизи" та інших чинних нормативно-правових актів.

2.8. Початок роботи новоствореного підприємства, введення в

експлуатацію нових, реконструйованих виробничих, житлових та інших

об'єктів, упровадження нових технологій, передання у виробництво

зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та

продукції, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів

державного пожежного нагляду забороняється.

Видача дозволу здійснюється відповідно до постанови Кабінету

Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 150 ( 150-2001-п )

"Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного

нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду

приміщень".

2.9. Продукція протипожежного призначення, а також продукція,

до якої встановлені вимоги пожежної безпеки, повинна мати

сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності.

Організаційні та правові засади підтвердження відповідності

продукції визначаються Кабінетом Міністрів України.

2.10. Надання послуг і виконання робіт протипожежного

призначення здійснюються відповідно до ліцензійних умов та порядку

контролю за їх додержанням, які затверджуються спільним наказом

спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.

2.11. За порушення вимог Правил, невиконання приписів та

постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду або

створення перешкод для їх діяльності, посадові та фізичні особи

притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством

України.

3. Організаційні заходи щодо забезпечення

пожежної безпеки

3.1. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною

виробничої або іншої діяльності посадових осіб, працівників

підприємств та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових

договорах (контрактах) та статутах підприємств.

3.2. Керівник підприємства повинен визначити обов'язки

посадових осіб (у тому числі заступників керівника) щодо

забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за

пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць

тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за

утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та

експлуатації засобів протипожежного захисту мають бути відображені

у відповідних посадових документах (функціональних обов'язках,

інструкціях, положеннях тощо).

3.3. На кожному підприємстві з урахуванням його пожежної

небезпеки наказом (інструкцією) повинен бути встановлений

відповідний протипожежний режим, у тому числі визначені:

можливість паління (місце для куріння), застосування

відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;

порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому

числі зварювальних);

правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

місця для зберігання і допустима кількість сировини,

напівфабрикатів та готової продукції, які можуть одночасно

знаходитися у виробничих приміщеннях і на території (у місцях

зберігання);

порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання

промасленого спецодягу та ганчір'я, очищення повітроводів

вентиляційних систем від горючих відкладень;

порядок відключення від мережі електрообладнання у разі

пожежі;

порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;

порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки

знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками

протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму

з призначенням відповідальних за їх проведення;

порядок організації експлуатації і обслуговування наявних

технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного

водопроводу, насосних станцій, установок пожежної сигналізації,

автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників тощо);

порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та

оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного,

технологічного та іншого інженерного обладнання;

дії працівників у разі виявлення пожежі;

порядок збирання членів добровільної пожежної дружини та

відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику