Технічні рекомендації «підприємства перевантаження та брикетування побутових відходів»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

регіонального розвитку,

будівництва та

житлово-комунального

господарства України

_______ № _____

Технічні рекомендації «Підприємства перевантаження та брикетування побутових відходів»

I. Загальні положення

1.1. У цих Технічних рекомендаціях терміни вживаються у такому значенні:

змішані побутові відходи - тверді побутові відходи, що збираються за валовою (унітарною) системою в один збірник (контейнер), включаючи опале листя та вуличний змет з прибудинкової території;

харчові відходи - продукти харчування, які втратили повністю або частково свої первинні споживчі властивості в процесах їх виробництва, оброблення, вживання або зберігання;

підприємство перевантаження та брикетування побутових відходів - комплекс споруд, обладнаний необхідною виробничою інфраструктурою (під'їзні колії, площадки маневрування, склади, внутрішня система вентиляції, пожежогасіння та інші комунікаційні системи) і укомплектований відповідним технологічним обладнанням, призначений для перевантаження не ущільнених або завантаження брикетованих побутових відходів у великовантажні транспортні засоби, що перевозять їх на об’єкти поводження з відходами;

лінія брикетування побутових відходів - необхідний набір основного й допоміжного обладнання, розташованого у певній послідовності відповідно до етапів технологічного процесу брикетування побутових відходів;

живильник - машина або пристрій для рівномірної подачі регульованої кількості вихідного матеріалу в різні види технологічного устаткування.

компактор - стаціонарний автоматизований механізм, призначений для брикетування побутових відходів, який складається з двох частин - преса та контейнера. Транспортування і вивантаження контейнера здійснюється за допомогою транспортного засобу, обладнаного краном «мультілифт».

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про відходи».

1.2. Ці Технічні рекомендації застосовуються органами державного управління, контролювання та нагляду, замовниками (інвесторами), проектними організаціями, підрядниками, іншими юридичними та фізичними особами – суб’єктами господарської діяльності у галузі будівництва під час проектування підприємств перевантаження та брикетування побутових відходів (далі – підприємства) для їх нового будівництва, розширення та реконструкції.

1.3. Ці Технічні рекомендації враховують під час проектування підприємств перевантаження та брикетування побутових відходів, а також окремих будівель і споруд, що входять до складу цих підприємств.

ІІ. Технічні рекомендації щодо розміщення підприємств перевантаження та брикетування побутових відходів

2.1. Вибір земельної ділянки для розміщення підприємства рекомендується проводити згідно з вимогами чинного природоохоронного й санітарного законодавства, ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень та СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств). Площу ділянки для розміщення підприємства приймають залежно від прийнятої технології перевантаження та брикетування побутових відходів.

2.2. Відповідно до ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень площу земельної ділянки для розміщення перевантажувальної станції рекомендовано приймати з розрахунку приблизно на 1000 т побутових відходів на рік.

2.3 Земельну ділянку для будівництва підприємства рекомендується обирати на передпроектній стадії під час обґрунтування інвестицій, на підставі матеріалів, поданих замовником у обсязі, що дозволяє надати висновок про можливість розташування підприємства перевантаження та брикетування побутових відходів.

2.4. Розроблення передпроектних матеріалів будівництва підприємства рекомендується здійснювати з урахуванням державних, галузевих, регіональних, місцевих та інших програм, схем санітарного очищення населених пунктів тощо. У матеріалах рекомендується виконувати альтернативні пророблення, у тому числі санітарно-гігієнічні та природоохоронні наслідки здійснення будівництва та експлуатації підприємств перевантаження та брикетування побутових відходів.

2.5. Підприємство рекомендується розташовувати відносно сельбищної зони з підвітряного боку пануючих вітрів у теплу пору року, а також нижче (за рельєфом) споруд водопостачання.

2.6. Розмір санітарно-захисної зони підприємства рекомендується визначати відповідно до ДСП № 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів та ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Санітарно-захисну зону або будь-яку її частину не можна розглядати як резервну територію об'єкта та використовувати для розширення виробничої зони.

2.7. Підприємство рекомендується розміщувати у виробничих зонах міських і сільських поселень. Розташування підприємства на рекреаційних територіях, у зонах санітарної охорони джерел водопостачання та прибережних смугах водойм, охоронних зон курортів заборонено.

2.8. Відстань між найбільш високим рівнем ґрунтових вод і лотками дренажної системи підприємства має бути не менше ніж . Якщо земельна ділянка не відповідає цим вимогам, під час проектування рекомендується передбачити гідроізоляційні та спеціальні дренажні заходи для унеможливлення руйнування конструкцій і забруднення ґрунтових вод поверхневим стоком підприємства.

2.9. Вибір земельної ділянки здійснюють з урахуванням можливості приєднання підприємства до існуючих комунікацій водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання та електропостачання. За необхідності передбачають розміщення трансформаторної підстанції, котельні, запасних резервуарів для води, локальних очисних каналізаційних споруд і локальних очисних споруд для очищення зливових вод.

ІІІ. Рекомендації з проектування підприємств перевантаження та брикетування побутових відходів

3.1. Проект підприємства згідно з ДБН А 2.2-3 -2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва містить такі розділи:

 • вихідні дані для проектування;
 • загальна пояснювальна записка;
 • генеральний план земельної ділянки: вертикальне планування, упорядкування, дороги;
 • технологічний розділ: генеральний план з урахуванням черговості будівництва, технологічне компонування або планування по корпусам (цехам), режим експлуатації, розрахунок потреби в експлуатаційному персоналі, машинах і механізмах;
 • архітектурно-будівельний розділ;
 • санітарно-технічний розділ;
 • електротехнічний розділ;
 • основні техніко-економічні показники;
 • зведений кошторисний рахунок вартості будівництва;
 • оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС);
 • санітарно-захисна зона.

3.2. Архітектурно-ландшафтне рішення рекомендується виконувати відповідно до генеральних планів забудови населених пунктів і іншої містобудівної документації з дотриманням обов'язкових містобудівних, природоохоронних вимог і вимог санітарного законодавства.

3.3 Проектні рішення виробничих приміщень та технологічних процесів рекомендується обирати таким чином, щоб забезпечувати дотримання у робочій зоні норм температурного режиму і рухливості повітря, природного та штучного освітлення, допустимих величин шуму і вібрації, гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, а також убезпечити персонал від надмірної фізичної та нервової напруги.

3.4. Для проектування рекомендується мати план всієї земельної ділянки в масштабі 1:500. Ситуаційний план складають в масштабі 1:2000 та 1:5000.

3.5. У проекті підприємства рекомендується забезпечити створення єдиного архітектурного ансамблю з ув'язкою до архітектури прилеглих підприємств і населеного пункту.

3.6. Відповідно до СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств) проектом будівництва підприємства рекомендується передбачити такі функціональні зони:

 • передзаводську (за межами огорожі або умовної границі підприємства);
 • виробничу зі сміттєсортувальною станцією та цехом перероблення;
 • підсобну;
 • складську.

3.7. Розміри передзаводської зони рекомендується визначати залежно від кількості працюючих згідно зі СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств).

3.8. У передзаводській зоні рекомендується передбачити відкриті майданчики для стоянки легкового автомобільного транспорту. Проектування майданчика для стоянки легкового автомобільного транспорту рекомендується виконувати згідно з ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів та ДБН В.2.5-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів.

Відкриті майданчики для стоянки легкового автомобільного транспорту осіб з обмеженою здатністю до пересування допускається розміщувати на території підприємства.

3.9. Вертикальне планування земельної ділянки має забезпечувати організацію відкритого або закритого зливового стоку, улаштування профільованих під'їзних шляхів з твердим покриттям та унеможливити затоплення ділянки дощовими і талими водами.

3.10. Величини протипожежних розривів між будинками підприємства та іншими будинками рекомендується приймати згідно з СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств) і ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

3.11. Огородження території підприємства рекомендується виконувати глухим або гратчастим зі збірного залізобетону, керамічних блоків чи інших конструкцій висотою не меншою ніж для всього периметра території.

3.12. На території підприємства рекомендується влаштувати тверде покриття.

3.13. Територію підприємства рекомендується упорядкувати і озеленити. У складі проекту озеленення по периметру підприємства рекомендується передбачити створення захисних посадок з деревинно-кущових насаджень шириною . У районах, де середня швидкість вітру протягом трьох місяців перевищує 10 м/с, підприємства мають бути захищені від вітрів переважного напряму смугою деревинних насаджень шириною не менше ніж .

3.14. Дорожню мережу підприємств рекомендується проектувати згідно з ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень та СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт (Промисловий транспорт).

3.15. За наявності залізничних колій, що проходять уздовж лінії будівель і споруд, допускається улаштування до них під'їздів з однієї поздовжньої і однієї торцевої (для крайньої будівлі) сторін. Залізничні колії у межах завантажувально-розвантажувальних фронтів повинні входити до складу площі забудови як завантажувально-розвантажувальні майданчики.

3.16. Конструктивні рішення, конструкції будинків, споруд та їх частин, розташованих на території підприємства, рекомендується проектувати відповідно до їх функціонального призначення та з обраним об’ємно-планувальним рішенням з урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов будівництва.

3.17. На виїзді з підприємства повинна бути контрольно-дезінфікуюча зона, обладнана залізобетонним резервуаром довжиною , глибиною і шириною для дезінфекції коліс сміттєвозів. Резервуар повинен бути заповнений дезінфекційним розчином і тирсою.

3.18. Рекомендований склад споруд підприємства:

 • виробничі будівлі, в тому числі – вагова, перевантажувальна станція не ущільнених побутових відходів, лінія брикетування відходів;
 • адміністративно-побутовий будинок (з санітарно-побутовими приміщеннями);
 • складські будівлі;
 • лабораторія технологічного контролю (може бути як окремою будівлею, так і знаходитися у складі адміністративно-побутової будівлі).

3.19. Проектування виробничих будівель підприємства рекомендується здійснювати згідно з СНиП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі будівлі)

3.20. Виробничі будівлі (корпуси) підприємства залежно від технологій виробництва проектують одноповерховими або багатоповерховими з уніфікованими висотами, прольотами та кроком колон згідно з ГОСТ 23838-89 Здания предприятий. Параметры (Споруди підприємств. Параметри).

3.21. Розміри виробничих приміщень визначають відповідно за таблицею 1.

3.22. Огорожі розташованих усередині виробничих будівель майданчиків, антресолей, приямків, на яких розміщене технологічне обладнання, рекомендується проектувати сталевими ґратчастими заввишки з суцільною частиною висотою не менше ніж від підлоги.

3.23. Типи покриттів для підлог рекомендується призначати згідно з вимогами СНиП 2.03.13-88 Полы (Підлоги) та з урахуванням вимог технології виробництва. Підлоги виробничих приміщень рекомендується проектувати з ухилом до водоприймальних трапів.

3.24. Всі отвори після встановлення обладнання повинні бути закладені цементним розчином. За технологічною необхідністю (пропуск матер'яних рукавів, люків, гвинтових спусків, транспортерів тощо) дозволено улаштування незакритих отворів загальною площею до 5% площі поверху.

Таблиця 1. Розміри виробничих приміщень

Нормована величина

Найменше допустиме значення

Площа виробничого приміщення на одного робітника

4,5м2

Об'єм виробничого приміщення на одного робітника:

у разі виконання легкої фізичної праці з категорією енерговитрат Iа – Iб

у разі виконання праці середньої важкості з категорією енерговитрат IIa - IIб

у разі виконання важкої фізичної праці з категорією енерговитрат III

15м3

Висота одноповерхових будівель (від підлоги до низу конструкцій, що несуть покриття на опорі)

Висота приміщень до низу виступаючих конструкцій

2,2м

Висота приміщень від підлоги до низу виступаючих частин комунікацій і обладнання

а) у місцях регулярного проходу людей

б) у місцях нерегулярного проходу людей

2,0м

1,8м