ДБН Д.2.7-2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів


Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

(Держбуд України)

Ресурсні кошторисні норми

експлуатації будівельних

машин та механізмів

ДБН Д.2.7-2000

(з Доповненням № 1, затвердженим наказом Держбуду

України від 17 травня 2001 року № 124;

з Доповненням № 2, затвердженим наказом Держбуду

України від 15 лютого 2002 року № 35;

з Доповненням № 3, затвердженим наказом Держбуду

України від 06 грудня 2002 року № 92)

Київ 2001

УДК [69.002.5+69](083.7)

ББК 65.9(4УКР)31-372.33

РОЗРОБЛЕНІ: Науково-виробничою фірмою

«Інпроект»

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держбуду України

від 05.10.2000 № 225 та введені в дію з 1 січня 2001 року

З М І С Т

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів 7

ДБН Д.2.7-20007

1 Основні положення7

2 Технічна частина8

Частина І15

Розділ 01 Автоцементовози, трактори, причіпи тракторні15

Розділ 02 Крани17

Розділ 03 Домкрати, лебідки, автонавантажувачі, підіймачі шахтні, автогідропідіймачі,підіймачі гідравлічні, щогли монтажні28

Розділ 04 Електростанції, устаткування для зварювання та контролю зварних з'єднань32

Розділ 05 Станції компресорні, компресори пересувні, установки аеродинамічні для напилення теплової ізоляції37

Розділ 06 Екскаватори39

Розділ 07 Бульдозери, скрепери, установки барові45

Розділ 08 Машини для водогосподарського будівництва49

Розділ 09 Машини для культуртехнічних робіт52

Розділ 10 Устаткування для буріння свердловин та відкачування води, цементаційне устаткування53

Розділ 11 Машини для приготування, транспортування і укладання бетону і розчину61

Розділ 12 Машини для дорожнього та аеродромного будівництва63

Розділ 13 Машини у транспортному будівництві67

Розділ 14 Машини для пальових робіт71

Розділ 15 Машини для будівництва магістральних трубопроводів76

Розділ 16 Машини для спорудження ліній електропередачі82

Розділ 17 Машини для спорудження ліній зв'язку84

Розділ 18 Землесосні плавучі снаряди і землесосні станції перекачування86

Розділ 19 Насосні станції88

Розділ 20 Гідромоніторно-насосно-землесосні установки, станції89

Розділ 21 Морські плавучі засоби і устаткування90

Розділ 22 Машини і устаткування для судноводних шляхів, сліпів і стапелів94

Розділ 23 Річкові плавучі транспортні засоби і крани плавучі94

Розділ 24 Машини та устаткування для підводно-технічних робіт96

Розділ 25 Машини для тунелебудування і безтраншейного прокладання підземних комунікацій98

Розділ 26 Машини для прокладання гірничих виробок звичайними способами105

Розділ 27 Машини для прокладання гірничих виробок спеціальними способами116

Розділ 28 Станції заморожування121

Розділ 29 Насоси для розсільної та водоохолоджувальної мережі заморожувальних станцій123

Розділ 30 Машини та устаткування для гірничорозкривних робіт125

Розділ 31 Насоси для водозниження і водовідливу127

Розділ 32 Машини, що застосовуються під час будівництва атомних і теплових електростанцій128

Розділ 33 Інші машини і механізований інструмент129

Розділ 33А Молотки клепальні, відбійні і пневмотрамбівки130

Розділ 34 Агрегати фарбувальні та змішувально-штукатурні131

Розділ 50 Машини, що застосовуються на роботах по створенню багаторічних плодових насаджень131

Доповнення133

Частина II150

Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов193

СОДЕРЖАНИЕ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ТА МЕХАНИЗМОВ

ДБН Д.2.7-200011

1 Основные положения11

2 Техническая часть12

Часть І15

Раздел 01 Автоцементовозы, тракторы, прицепы тракторные15

Раздел 02 Краны17

Раздел 03 Домкраты, лебедки, автопогрузчики, подъемники шахтные, автогидроподъемники,подъемники гидравлические, мачты монтажные28

Раздел 04 Электростанции, оборудование для сварки и контроля сварных соединений32

Раздел 05 Станции компрессорные, компрессоры передвижные, установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции37

Раздел 06 Екскаватори39

Раздел 07 Бульдозеры, скреперы, установки баровые45

Раздел 08 Машины для водохозяйственного строительства49

Раздел 09 Машины для культуртехнических работ52

Раздел 10 Оборудование для бурения скважин и откачки воды, цементационное оборудование53

Раздел 11 Машины для приготовления, транспортировки и укладки бетона и раствора61

Раздел 12 Машины для дорожного и аэродромного строительства63

Раздел 13 Машины в транспортном строительстве67

Раздел 14 Машины для свайных работ71

Раздел 15 Машины для строительства магистральных трубопроводов76

Раздел 16 Машины для сооружения линий электропередачи82

Раздел 17 Машины для сооружения линий связи84

Раздел 18 Землесосные плавучие снаряды и землесосные станции перекачки86

Раздел 19 Насосные станции88

Раздел 20 Гидромониторно-насосно-землесосные установки, станции89

Раздел 21 Морские плавучие средства и оборудование90

Раздел 22 Машины и оборудование для судоводных путей, слипов и стапелей94

Раздел 23 Речные плавучие транспортные средства и краны плавучие94

Раздел 24 Машины и оборудование для подводно-технических работ96

Раздел 25 Машины для тоннелестроения и бестраншейной прокладки подземных коммуникаций98

Раздел 26 Машины для прокладки горных выработок обычными способами105

Раздел 27 Машины для прокладки горных выработок специальными способами116

Раздел 28 Станции замораживания121

Раздел 29 Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций123

Раздел 30 Машины и оборудование для горновскрышных работ125

Раздел 31 Насосы для водопонижения и водоотлива127

Раздел 32 Машины, применяемые при строительстве атомных и тепловых электростанций128

Раздел 33 Прочие машины и механизированный инструмент129

Раздел 33А Молотки клепальные, отбойные и пневмотрамбовки130

Раздел 34 Агрегаты окрасочные и смесительно-штукатурные131

Раздел 50 Машины, применяемые на работах по созданию многолетних плодовых насаждений131

Дополнение133

Часть II150

Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (по состоянию на 01.01.2002 года)193

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

ДБН Д.2.7-2000

Замість ДБН IV-3-97

(ЗНіРЄМ-93/97)

1 Основні положення

1.1 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (надалі - РКНЄМ) розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.03.99 № 24132/31 щодо впровадження положень концепції ціноутворення за однорівневою системою визначення вартості будівництва в поточних цінах на матеріально-технічні та трудові ресурси.

1.2 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів є обов'язковими для нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування*, що здійснюються із залученням бюджетних коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності. При будівництві за рахунок інших джерел фінансування ці норми носять рекомендаційний характер і їх застосування обумовлюється контрактом.

1.3 Кошторисні норми цього збірника призначені для:

- визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні будівництва;

- розробки укрупнених ресурсних показників по конструктивних елементах та видах робіт на функціональну одиницю виміру, а також поточних одиничних розцінок;

- визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у прямих витратах в інвесторському кошторисі і розрахунків за обсяги виконаних робіт.

1.4 Порядок розробки, побудова, виклад і оформлення РКПЄМ відповідають вимогам ДСТУ 1.5-93 (Державна система стандартизації України) та ДБН А.1.1-2-93 «Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів».

_______________________________

* Нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрація пам'яток архітектури та містобудування надалі іменується «будівництво».

2 Технічна частина

2.1 Таблиці норм збірника РКНЕМ містять такі показники:

- середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні, ремонті, техніч-ному обслуговуванні та перебазуванні (надалі - середній розряд ланки робітників);

- витрати труда машиністів, зайнятих на керуванні будівельних машин і механізмів (людино-година);

- витрати енергоносіїв (фізичні одиниці виміру);

- витрати мастильних матеріалів (фізичні одиниці виміру);

- витрати гідравлічної рідини (фізичні одиниці виміру);

- витрати труда робітників, зайнятих на ремонті і технічному обслу-говуванні будівельних машин і механізмів (людино-година);

- витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні будівельних машин та механізмів з бази механізації на будівельний майданчик і назад в середньому на сумарну відстань до 30 км (туди і назад).

(пункт 2.1, останній абзац викладено в редакції Доповнення № 3, затвердженого наказом Держбуду від 06 грудня 2002 року № 92)

2.2 Трудовитрати, наведені в нормах частини І, враховують повний комплекс робіт з доставки, монтажу, демонтажу, управління, обслуговування та ремонту будівельних машин і механізмів.

2.3 Нормами не враховано і при складанні цін за машино-годину враховуються додатково:

- амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів;

- матеріальні ресурси на:

- заміну частин, що швидко спрацьовуються;

- ремонт і технічне обслуговування;

- перебазування;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних ма-шин і механізмів.

2.4 Для машин і механізмів, що наведені в частині II збірника, амортизацій-ні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів, витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються, витрати на ремонт ти переміщу-вання (перебазування) враховуються у складі накладних витрат.

Витрати енергоносіїв та їх вартість враховуються у складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Витрати труда на ремонт та переміщування (перебазування) по цим машинам в нормах вказані довідково (в дужках).

2.5 По морських і річкових будівельних машинах (плавучих засобах) нормами враховано середньозважені трудовитрати на календарний рік, включаючи періоди навігації та зимового відстою плавучих засобів.

2.6 У разі, коли кошторисними нормами на експлуатацію одноков-шових екскаваторів передбачений 1 машиніст, а за умовами проваджен-ня робіт (несприятливі кліматичні умови, робота на окремій машині, яка знаходиться на значній відстані від ремонтної бази, складний рельєф місцевості, додаткові вимоги з техніки безпеки тощо) до складу ланки повинен включатися помічник машиніста, до норм трудовитрат машиніс-тів (графа 4) слід застосовувати коефіцієнт 1,8.

У разі, коли кошторисними нормами на експлуатацію одноковшових і багатоковшових екскаваторів передбачено 2 машиніста, а умови прова-дження робіт, при забезпеченні відповідної працездатності та продуктив-ності, дозволяють здійснювати їх одним машиністом без помічника, до норм трудовитрат машиністів (графа 4) слід застосовувати коефіцієнт 0,55.

2.7 Витрати бензину та дизельного палива прийняті за середньо-галузевими нормами і враховують середньорічні витрати бензину та ди-зельного палива з урахуванням роботи будівельних машин і механізмів у зимовий період. Для запуску дизельних двигунів машин норму витрат бензину для пускових двигунів визна-чають у відсотках від норми витрат дизельного палива і враховують додатково:

- до 3 % у літній період;

- до 4,5% у зимовий період.

2.8 Нормативні показники на ремонт та технічне обслуговування (графа 11) включають трудовитрати на капітальний, поточний ремонт та технічне обслуговування будівельних машин.

2.9 Ресурсні кошторисні норми на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які встановлені для умов монтажу технологічного устаткування, можна застосовувати при монтажі будівельних конструкцій у випадках, коли умови і вимоги до їх монтажу аналогічні умовам і вимогам до монтажу технологічного устаткування.

2.10 Ресурсними кошторисними нормами на експлуатацію баштових кранів враховано трудовитрати на пусконалагоджувальні роботи, які провадяться під час їх монтажу і демонтажу.

Ресурсними кошторисними нормами на експлуатацію баштових приставних кранів враховано трудовитрати на монтаж і демонтаж рам кріплень і зв'язок.

2.11 У ресурсних кошторисних нормах на експлуатацію мостових кранів, які є технологічним устаткуванням, ресурси на їх перебазування з одного будівельного майданчика на інший не включені і додатково у кошторисах враховуватися не повинні.

2.12 При калькулюванні кошторисних норм розділів 18 (землесосні плавучі снаряди і землесосні станції перекачування) і 20 (гідромоніторно-насосно-землесосні установки, станції) річні режими роботи машин прийняті у розмірі 4000 маш.-год.