ДБН Г.1-8-2000. Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Організаційно-методичні, економічні та технічні нормативи

НОРМИ РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ВАПНА, ЦЕГЛИ І КАМЕНІВ СИЛІКАТНИХ

ДБН Г.1-8-2000

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 2000

РОЗРОБЛЕНІ:

ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва (к.т.н. Полонська С.О., Завойський А.К.;

інж. Цесіс Р.А., Клименко В.Г.)

за участю Українського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів і виробів (к.т.н. Сай В.Н.)

Київського державного технічного університету будівництва і архітектури (к.т.н. Кокшарьов В.М.).

Відділом будіндустрії, промисловості будівельних матеріалів та механізації

Наказом Держбуду України від 12.01.2000 р. № 9 і введені в дію 01.07.2000р.

ВВЕДЕНІ ВПЕРШЕ

Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані і розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України

© Укрархбудінформ

ВСТУП

Відповідно до Закону України "Про енергозбереження" та Постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" в даний час розробляється економічна, правова, нормативно-методична база раціонального використання теплової та електричної енергії. Розроблення цієї бази передбачає створення системи розрахунку питомих витрат теплової та електричної енергії, а також механізму матеріального заохочення економії енергоресурсів та фінансової відповідальності за їх нераціональне використання.

Виходячи з відсутності адміністративного втручання в господарську діяльність підприємств, питомі енерговитрати для конкретних технологічних процесів розраховуються безпосередньо підприємством.

Розраховані підприємством питомі витрати підлягають контролю з боку Державної інспекції з енергозбереження і систематичному перегляду з урахуванням конкретних умов енергоспоживання.

В цьому документі не регламентуються норми енергетичних витрат, а надаються методики розрахунку питомих енерговитрат при виробництві вапна, цегли та каменів силікатних.

Документ розроблений відповідно до "Основних методичних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" (Державний комітет України з енергозбереження, наказ від 14.10.97 р. № 93) з урахуванням певних аспектів відомчих "Положень" будівельних корпорацій України щодо нормування питомих енерговитрат при виробництві будівельних матеріалів (корпорації "Укрбудматеріали", "Украгропромбуд", "Укрбуд").

Даний документ розроблений з урахуванням впливу складу та характеристик сировинних матеріалів, способів підготовки та переробки сировини, способів теплової обробки виробів.

У документі наведені приклади розрахунку загальних і питомих енерговитрат на виробництво вапна, цегли і каменів силікатних.

Для визначення енерговитрат конкретного виробництва необхідно виконати попередні розрахунки матеріальних балансів, процесів горіння палива, а також процесів тепломасопереносу в матеріалі, газовому середовищі та огороджувальних конструкціях теплових агрегатів, в тому числі при пусконалагоджувальних роботах. Методичні вказівки і приклади розрахунків наведені в Посібнику до ДБН.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Організаційно-методичні, економічні ДБН Г.1-8-2000

та технічні нормативи

Норми розрахунку витрат палива, теплової Вводяться вперше

та електричної енергії при виробництві вапна,

цегли і каменів силікатних

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Дані будівельні норми використовуються для виконання системних розрахунків та визначення питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на виробництво вапна, цегли і каменів силікатних як на кожному етапі технологічного циклу, так і на весь технологічний цикл, та визначення загальновиробничих витрат - цехових та заводських.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 У будівельних нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В.2.7-80-98

Цегла та камені силікатні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-90-99

Вапно будівельне. Технічні умови

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожаро- и взрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.030-81

ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021-88

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ДБН В.1.4-0.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.4-0.02-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Типові документи

ДБН В.1.4-1.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДНАОП 1.6.10-2.20-84

Виготовлення цегли і каменів силікатних. Вимоги безпеки

С. 2 ДБН Г. 1-8-2000

ДНАОП 1.6.10-2.35-85

Виробництво гіпсу, вапна та вапняного борошна. Вимоги безпеки

СН 4088-86

Санитарные нормы микроклимата производственных помещений

СНіП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

СНіП 2.09.02-85

Производственные здания

СНіП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания

СНіП 11-4-79

Естественное и искусственное освещение

3 ВИЗНАЧЕННЯ

3.1 У цьому документі використані терміни та визначення, що наведені в ДСТУ Б В.2.7-80, ДСТУ Б В.2.7-90.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Розрахунок витрати палива, теплової та електричної енергії спрямований на забезпечення планування та дотримання у виробництві технологічно та економічно обгрунтованих питомих витрат енергетичних ресурсів.

4.2 Даний документ поширюється на всі технологічні процеси і агрегати з виробництва вапна будівельного за ДСТУ Б В.2.7-90 та цегли і каменів силікатних за ДСТУ Б В.2.7-80, які пов'язані з витратами палива, теплової та електричної енергії.

4.3 Витрати палива теплової та електричної енергії залежать від вибору устаткування та ефективності його використання. Технологічне обладнання, що використовується в технологічному процесі виробництва вапна та цегли і каменів силікатних, має відповідати за потужністю енергоспоживанню технологічного процесу.

4.4 Даний документ дає можливість ураховувати характеристики сировини, умови виробництва, зміни параметрів технологічних процесів (у межах передбаченої технології), удосконалення технологічного устаткування, а також інші напрямки економії енергетичних ресурсів підприємства.

4.5 Даним документом не передбачено коригування витрат енергетичних ресурсів внаслідок порушення технологічного процесу, використання несправного обладнання або теплових агрегатів, порушення технологічних параметрів їх експлуатації тощо.

4.6 Розмірність питомих витрат визначають за видом витратної енергії:

паливо - кг ум. п.;

теплова енергія - тис. кДж; Гкал; МКал;

електроенергія - кВт ?? год.

При виробництві вапна, цегли і каменів силікатних питомі витрати відносяться до кінцевої (товарної) продукції: вапна - на тонну продукції, цегли - на 1000 шт. умовної цегли.

Перерахунок різних видів енергоносіїв на умовне паливо виконують за фактичними питомими витратами на їх виробництво на підприємстві. При зовнішньому енергопостачанні перерахунок проводять за співвідношенням

1 кВт ?? год. = 0,351 кг ум. п.

4.7 Питомі витрати палива, теплової та електричної енергії на реалізацію процесу виробництва вапна та цегли і каменів силікатних, а також на допоміжні і підсобні потреби виробництва є основою для визначення технологічних і загальновиробничих норм, що розробляються кожним підприємством, яке виробляє вапно та цеглу і камені силікатні, незалежно від форми власності підприємства.

4.8 Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) - це встановлення об'єктивно необхідної величини їх споживання на одиницю виробленої продукції.

ДБН Г. 1-8-2000 С. 3

4.9 Нормування питомих витрат ПЕР у виробництві будівельних матеріалів здійснюється з метою забезпечення раціонального їх використання і є основою економічного механізму енергозбереження. Воно використовується також для прогнозування обсягів споживання ПЕР, встановлення об'єктивних показників енергоємності товарної продукції.

4.10 Нормуванню підлягають всі витрати ПЕР на основні та допоміжні виробничі процеси, включаючи втрати енергії, незалежно від обсягів споживання цих ресурсів та джерел енергопостачання.

4.11 Норма витрати палива, теплової та електричної енергії - це показник їх використання при виробництві одиниці продукції встановленої якості, орієнтований на прогресивні умови виробництва.

4.12 Витрати ПЕР комунально-побутового характеру, на будівництво та капітальний ремонт споруд, пуско-налагоджувальні та дослідні роботи тощо, якщо вони мають допоміжний характер стосовно виробництва основної продукції, враховуються окремо.

4.13 Норми питомих витрат повинні;

  • бути технічно та економічно обгрунтованими;
  • враховувати конкретні умови виробництва;
  • грунтуватись на планах організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення ефективності використання ПЕР;
  • сприяти мобілізації резервів економії ПЕР у виробництві;
  • систематично переглядатися з урахуванням досягнутих показників ефективності використання ПЕР.

4.14 Норми питомих витрат ПЕР класифікуються за ступенем агрегації - на індивідуальні та групові норми;

  • індивідуальною називається норма витрати одного або декількох видів ПЕР на одиницю продукції, яка визначається для окремих агрегатів, установок, технологічних процесів у конкретних умовах виробництва;
  • груповою називається норма витрати одного або декількох видів ПЕР, яка визначається на одиницю одноіменної продукції для різних рівнів виробництва (дільниця, цех, підприємство, об'єднання тощо).

4.15 За складом витрат ПЕР норми питомих витрат підрозділяються на технологічні та загаль-новиробничі:

  • технологічна норма витрати палива, теплової та електричної енергії враховує виробниче споживання та технічно неминучі втрати, пов'язані тільки із здійсненням основних та допоміжних технологічних процесів виробництва даного виду продукції;
  • загальновиробнича цехова норма витрати палива теплової та електричної енергії на виробництво одиниці продукції включає витрати на реалізацію технологічного процесу (технологічну норму), а також на допоміжні потреби цеху (освітлення, опалення, вентиляцію тощо), пов'язані з виробництвом продукції;
  • загальновиробнича заводська норма витрати теплової та електричної енергії враховує витрати на реалізацію технологічного процесу (технологічну норму), а також додаткові витрати енергії в виробничих і допоміжних цехах і службах заводу.

4.16 Періодичність перегляду встановлених підприємством норм обумовлюється зміною сировини, обладнання, технологічного процессу виробництва, але виконується не менше одного разу на рік.

Розробка та перегляд норм повинні супроводжуватись планом організаційно-технічних заходів з економії ПЕР. Відповідальність за розроблення і додержання норм несе керівник підприємства.