ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. вимоги до проектування, улаштування та експлуатації


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН

ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ.

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ,

УЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДБН В.2.6-33:2008

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 )

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій

(Г. Фаренюк, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; Д. Барзилович, Є. Фаренюк)

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (О. Галінський, канд. техн. наук; С. Полонська, канд. техн. наук)

За участю:

Київський національний університет будівництва і архітектури (О. Підгорний, д-р. техн. наук; О. Сергейчук, канд. техн. наук; І. Щепетова, канд. арх.)

Одеська державна академія будівництва та архітектури (В. Дорофеєв, д-р. техн. наук; О. Менейлюк, д-р. техн. наук)

Полтавський Національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка (В. Чернявський, канд. техн. наук)

Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів (В. Сай, канд. техн. наук; Ю. Червяков, канд. техн. наук;

Н. П'ятигорська)

Донбаська національна академія будівництва та архітектури (М. Тимофеев, канд. техн. наук; С. Сахновська)

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеева АМНУ (В. Яригін, канд. біол. наук)

ЗАТВЕРДЖЕНО:Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від

01.12.2008р. №553

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ДБН В.2.6-33:2008

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією.

Вводяться вперше

Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

Чинні з 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми поширюються на конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією (далі - конструкції з фасадною теплоізоляцією) житлових, громадських і промислових будинків та споруд для нового будівництва та конструкції фасадної теплоізоляції при реконструкції та капітальному ремонті (термічної модернізації) будинків.

У Нормах наведені загальні принципи забезпечення вимог Технічного регламенту будівельних конструкцій, будівель і споруд при проектуванні та застосуванні конструкцій із фасадною теплоізоляцією в практиці будівництва, реалізації положень ДБН В.1.2-11, загальні правила улаштування конструкцій та експлуатації будинків із зовнішніми стінами з фасадною теплоізоляцією.

Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

Норми є складовою частиною комплексу нормативних документів, що встановлюють вимоги до проектування, улаштування, приймання, контролю та експлуатації конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

Постанова КМУ № 1243 від 28.09.04 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН В. 1.1 -1:94 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів від пожежі. Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження та впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-11:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель та споруд. Економія енергії

ДБН В.1.4-0.01-97 СРББ. Основні положення

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів

ДБН В.2.2-4-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.6-22-2001 Конструкції будинків і споруд. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей

ДБН В 2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008. Настанова. Керівний документ С щодо поводження з комплектами та системами за директивою стосовно будівельних виробів (Guidance paper C (concerning the construction products directive - 89/106/eec, IDT)

ДСТУ Б A.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) СПДБ. Основні вимоги до проектної і робочої документації

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99) Конструкції будинків і споруд. Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП.Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (Надійність будівельних конструкцій та основ. Основні положення з розрахунків)

СНиП II-12-77 Защита от шума (Захист від шуму)

СНиП ІІ-22-81 Каменные и армокаменные конструкции (Кам'яні та армокам'яні конструкції)

СНиП ІІ-23-81* Стальные конструкции (Сталеві конструкції)

СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования (Інженерний захист територій будинків та споруд від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування )

СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции (Алюмінієві конструкції)

СНиП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві)

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции (Несучі та огороджувальні конструкції)

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия (Ізоляційні та опоряджувальні покриття)

СанПиН 6027 А-91 Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве (Санітарні правила та норми із застосування полімерних матеріалів у будівництві)

СН 205-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляции жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки (Санітарні норми та правила забезпечення інсоляції житлових та громадських будинків та територій житлової забудови)

СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків та на території житлової забудови)

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до промислового обладнання)

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих Нормах використано терміни, установлені в ДБН В.1.1-7: умовна висота будинку (згідно з 2.18); ДСТУ-Н Б А.1.1-84: збірна система, комплект, компонент, ДБН В.2.6-31: опір теплопередачі, основне поле конструкції, приведений опір теплопередачі.

3.1 конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією

Комплексне конструктивне рішення, призначене для забезпечення нормативних значень теплотехнічних показників стінових конструкцій, захисту конструкцій від впливу навколишнього середовища, забезпечення нормативного мікроклімату приміщень та надання фасадам будинків та споруд привабливого естетичного вигляду

3.2 конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатуркою

Конструктивне рішення, в якому шар теплової ізоляції кріпиться до несучої частини стіни за рахунок клейових, механічних засобів кріплення з нанесенням опоряджувального покриття на шар теплової ізоляції

3.3 конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою

Конструктивне рішення, в якому шар теплової ізоляції кріпиться до несучої частини стіни з забезпеченням необхідної ширини повітряного прошарку між шаром теплової ізоляції та опоряджувальним шаром з кладки

3.4 конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами

Конструктивне рішення, в якому шар теплової ізоляції кріпиться до несучої частини стіни за рахунок кріпильних елементів каркаса, на який навішуються опоряджувальні індустріальні непрозорі елементи з утворенням фіксованого щодо товщини повітряного прошарку між опоряджувальним шаром та шаром теплової ізоляції з обов'язковим забезпеченням за рахунок конструктивних елементів його вентиляції

3.5 конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням прозорими елементами

Конструктивне рішення зовнішніх стін, яке передбачає суцільний світлопрозорий фасад або комбінований фасад з опорядженням прозорими елементами

3.6 конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням легкою штукатуркою

Конструктивне рішення, в якому шар теплової ізоляції закріплюється на несучій частині стіни за допомогою клейового розчину або/та розпірних дюбелів із виконанням захисного опорядження з розчинного, армованого полімерною сіткою, тонкошарового (завтовшки 2-) та декоративного (завтовшки 2-) шарів

3.7 конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням товстошаровою штукатуркою

Конструктивне рішення, в якому шар теплової ізоляції закріплюється на несучій частині стіни за допомогою клейового розчину та розпірних дюбелів з виконанням захисного опорядження з розчинного армованого металевою сіткою штукатурного (завтовшки 10-) та декоративного (завтовшки 3-) шарів

3.8 шар теплової ізоляції

Визначений у конструкції шар, матеріал якого за своїми фізичними властивостями забезпечує необхідні теплоізоляційні показники збірної системи

3.9 механічні засоби кріплення теплоізоляції

Конструктивні елементи, що встановлюються для зниження напруження у шарі теплової ізоляції від вітрових навантажень і власної ваги теплової ізоляції з нанесеним опоряджувальним шаром або для сприйняття й передачі на несучу частину стіни навантажень і впливів, а також фіксації арматурної сітки й армованого шару в проектному положенні

3.10 клейовий шар

Визначений у конструкції шар, за допомогою якого шар теплової ізоляції закріплюється до несучої частини стіни

3.11 армований шар

Конструктивний шар з армуючою сіткою, призначений для захисту й надання нормативної міцності зчеплення опоряджувального штукатурного шару з теплоізоляційним шаром

3.12 опоряджувальне покриття

Конструктивний шар, призначений для захисту шару теплоізоляції від атмосферних впливів і реалізації проектного колірного рішення відповідно до вимог будівельного паспорта фасаду

3.13 захисні елементи

Елементи, призначені для захисту конструкцій фасадної теплоізоляції від прямого проникнення вологи (водовідвідні віконні, карнизні, парапетні й інші відливи) і ударних впливів (кутові й спеціальні профілі)

3.14 несуча частина стіни

Частина збірної системи, яка сприймає навантаження від теплоізоляційного та опоряджувального шарів

3.15 кріпильний каркас

Конструкція, що забезпечує кріплення теплоізоляційних та опоряджувальних шарів до несучої частини стіни

3.16 ригель, стояк

Конструктивні елементи кріпильного каркаса, на яких закріплюються елементи опоряджувального шару в залежності від їх форми та засобу закріплення

3.17 вентильований повітряний прошарок

Конструктивний елемент, який утворюється між шаром теплової ізоляції та опоряджувальним захисним шаром для запобігання вологонакопиченню в товщі конструкцій, видаленню вологи з товщі конструкцій за рахунок організації руху повітря у прошарку за рахунок вентиляційних отворів у зонах сполучення конструкцій теплоізоляції з цоколем та парапетом будинку з площею не менше 1500 мм2 на поверхні опоряджувального шару