ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту мости та труби. обстеження і випробування


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

МОСТИ ТА ТРУБИ.

ОБСТЕЖЕННЯ І ВИПРОБУВАННЯ

ДБН В.2.3-6:2009

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ)

РОЗРОБНИКИ:

М. Бовтрук, Н. Болотова; А. Дехтяр, д-р техн. наук; Л. Дибаль; О. Закора, канд. техн. наук; П. Коваль, канд. техн. наук; А. Лантух-Лященко, д-р техн. наук (науковий керівник); Л. Метельова; В. Назаренко, канд. техн. наук; В. Редченко, канд. техн. наук; О. Самофалова, С. Сідун; П. Сташук, канд. техн. наук; В. Тодіріка; А. Фаль, канд. техн. наук; Р. Полюга, канд. техн. наук; О. Фаль

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Управління автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 11.11.2009 р. № 484

ПОГОДЖЕНО

Держпромнагляд

Лист від 06.06.2007 р. № 01/05-08.3/3586

Департамент державної автомобільної інспекції

Лист від 24.05.2007 р. № 4/7-31 15

Головне управління колійного господарства Укрзалізниці

Лист від 25.06.2007 р. № ЦП-7/426

3 НА ЗАМІНУ

ДБН В.2.3.6-2002

ЗМІСТ

с.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ5

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ6

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ6

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ9

5 ОБСТЕЖЕННЯ МОСТІВ11

6 ОБСТЕЖЕННЯ ТРУБ15

7 ВИПРОБУВАННЯ МОСТІВ17

8 ВИПРОБУВАННЯ ТРУБ19

9 АНАЛІЗ І ДОКУМЕНТАЦІЯ ОБСТЕЖЕННЯ19

10 АНАЛІЗ І ДОКУМЕНТАЦІЯ ВИПРОБУВАННЯ23

ДОДАТОК А

ФОРМА АКТА ОБСТЕЖЕННЯ МОСТА24

ДОДАТОК Б

ФОРМА ПАСПОРТА СПОРУДИ27

ДОДАТОК В

ФОРМА КАРТКИ НА ТРУБУ34

ДОДАТОК Г

РЕКОМЕНДОВАНИЙ СКЛАД ТЕХНІЧНОГО ЗВІТУ З ОБСТЕЖЕННЯ МОСТА35

ДОДАТОК Д

РЕКОМЕНДОВАНИЙ СКЛАД ТЕХНІЧНОГО ЗВІТУ З ВИПРОБУВАННЯ МОСТА46

ДОДАТОК Ж

КНИГА ВЕЛИКИХ ТА СЕРЕДНІХ ЗАЛІЗНИЧНИХ МОСТІВ51

ДОДАТОК К

КНИГА ЗАЛІЗНИЧНИХ ТУНЕЛІВ52

ДОДАТОК Л

КНИГА МАЛИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД53

ДОДАТОК М

БІБЛІОГРАФІЯ62

ВСТУП

Глобальною метою нової редакції Державних будівельних норм України "Мости та труби. Обстеження і випробування" є модернізація стандарту згідно з Державною концепцією адаптації нормативної бази України до нормативів Європейського Союзу. Очікується, що ця версія нормативного документа дозволить більш системно виконувати обстеження і випробування транспортних споруд, надасть можливість отримання достовірних даних для подальшої оцінки і прогнозу технічного стану споруди. У новій версії ДБН наводяться процедури обстеження і випробування у відповідності з сучасною світовою практикою та нормативною базою України, адаптованою до нормативів Європейського Союзу.

Нова редакція ДБН є складовою комплексу нормативних документів. Комплекс має сучасну, прийняту в Європі структуру: складається з власне ДБН і національних стандартів. ДБН містять загальні правила обстеження і випробування мостів і труб. Взаємопов'язані стандарти містять деталізацію процедур обстеження і випробування. Така структура дає змогу своєчасно впровадити новітні засоби і методи діагностики споруд шляхом регулярної модернізації стандартів. У той же час ДБН як документ, що містить глобальні принципи, буде довгий час залишатися незмінним.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

Мости та труби.

Обстеження і випробування

ДБН В.2.3-6:2009

На заміну ДБН В.2.3-6-2002

Чинні від 2010-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми встановлюють загальні правила обстеження і випробування побудованих мостів і труб та тих, що знаходяться в експлуатації, на:

- залізницях;

- автомобільних дорогах загального користування;

- вулицях і дорогах міст і населених пунктів;

- лініях метрополітену та трамвая;

- на внутрішньогосподарських дорогах та проїздах;

- на дорогах, суміщених для руху автомобільного транспорту із залізницею, метрополітеном, трамваєм.

Норми також поширюються на:

- пішохідні мости;

- пішохідні тунелі під залізницями, вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів;

- прогонові будови та опори розвідних мостів.

1.2 Ці норми призначені для виконання процедур обстеження і/або випробування мостів та труб організаціями, які мають ліцензії на цей вид робіт і служать:

- інструментом нормативного регулювання, типізації та стандартизації процедур і способів обстежень і/або випробувань мостів та труб;

- обов'язковим, узгодженим з документами нормативного регулювання в системі експлуатації, зразком представлення даних обстежень і/або випробувань;

- базою для укладання угоди (контракту) на виконання робіт із обстежень і/або випробувань.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009 Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів

ДСТУ 2374-94 Розрахунки на міцність та випробування технічних виробів. Акустична емісія. Терміни та визначення.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 акустична емісія (АЕ)

Випромінювання об'єктом випробування акустичних (пружних) хвиль

3.2 акустико-емісійний метод

Метод контролювання та діагностування, що ґрунтується на аналізі параметрів пружних хвиль акустичної емісії

3.3 біоперехід

Спеціальна транспортна споруда у вигляді моста або труби, що призначена для проходу диких або домашніх тварин

3.4 визначальний елемент

Елемент, деградація або пошкодження якого суттєво впливають на несну здатність споруди чи іншим чином зменшують надійність і безпеку експлуатації споруди

3.5 випробування

Отримання кількісних показників дійсної роботи як моста в цілому, так і окремих його частин і елементів під дією навантаження

Випробування є регламентною науково-технічною процедурою системи експлуатації, метою якої є отримання параметрів напружено-деформованого стану споруди шляхом натурного навантаження тимчасовими пробними силами

3.6 випробування динамічне

Вид випробування моста під дією динамічного навантаження

3.7 випробування статичне

Вид випробування моста під дією статичного навантаження

3.8 витривалість

Здатність конструкції або її елемента витримувати циклічні навантаження без втрати несної здатності

3.9 втомленість

Зниження фізико-механічних властивостей матеріалу конструкції внаслідок дії циклічних навантажень

3.10 габарит наближення конструкції

Контур, всередині якого не можуть бути розміщені елементи споруди або її пристрої

3.11 габарит проїзду

Ширина мостового полотна, призначена для розміщення на ній проїзної частини та смуг безпеки

3.12 габарит транспорту

Контур, за межі якого не може виступати жоден елемент транспортного засобу

3.13 дефект

Відхилення якості, форми або фактичних розмірів елементів та конструкцій моста від вимог нормативної чи проектної документації, яке виникає при проектуванні, виготовленні та в результаті природного зносу конструкції

3.14 довговічність

Здатність елемента або споруди зберігати протягом певного часу роботоспроможний стан при встановленій системі технічного обслуговування. Довговічність визначається в роках

3.15 експлуатація моста або труби

Проведення необхідних заходів із збереження стану конструкцій, за якого вони здатні виконувати задані функції з параметрами, що визначені вимогами проекту

3.16 обстеження

Процес отримання якісних та кількісних показників технічного стану моста або труби, елементів та конструкцій шляхом візуального огляду, інструментальних вимірювань в натурі та лабораторних досліджень

Обстеження є регламентною науково-технічною процедурою системи експлуатації транспортних споруд, метою якої є отримання геометричних, механічних та фізичних характеристик елементів і конструкцій, які вимагаються для технічної оцінки експлуатаційної придатності споруди

3.17 огляд

Регламентна технічна процедура системи експлуатації, метою якої є оцінка технічного стану моста або визначення необхідності позапланового обстеження

3.18 об'єкти обстеження і випробування

Мости і труби. Паралельні мости, прогонові будови яких не об'єднано спільною плитою проїзної частини або іншими конструктивними елементами поперечного об'єднання незалежно від того, що мають спільні координати початку і кінця моста, а опори попарно мають спільний фундамент – вважаються окремими об'єктами. Паралельні труби, які не об'єднані спільним фундаментом чи оголовком, вважаються окремими об'єктами

У випадку моста через річку об'єктами обстеження є конструкції моста, підходи, русло і регуляційні споруди

3.19 пошкодження

Дефект – відхилення від первісного рівня якості елементів та конструкцій споруди, що виник під час транспортування, монтажу, аварії та експлуатації

3.20 реконструкція

Комплекс будівельно-монтажних робіт, спрямованих на відновлення і перебудову споруди з наданням їй нових експлуатаційних параметрів, передбачених проектом реконструкції

3.21 ремонт

Комплекс будівельно-монтажних робіт, спрямованих на відновлення проектних параметрів споруди

3.22 технічний стан споруди

Сукупність якісних та кількісних показників, що характеризують експлуатаційну придатність моста або труби та їх конструкцій виконувати проектні функції

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Виконавці робіт

4.1.1 Виконавець робіт з обстежень і випробувань зобов'язаний:

- мати ліцензію, необхідне обладнання та досвід виконання таких робіт;

- виконувати роботу з обстеження та випробування в такий спосіб, що гарантує цілісність і непорушність елементів споруди. Для відбору зразків, з метою лабораторних досліджень матеріалу, узгодити з власником споруди місце відбору зразків в конструкції та спосіб їх отримання;

- застосовувати прилади і обладнання, які повірені службою метрологічного контролю;

- представити замовнику результати і висновки в обсязі та формі, яка визначається чинними нормативними документами з оцінки технічного стану транспортних споруд;

- гарантувати достовірність і якість отриманих даних згідно з чинниминормативними вимогами.

4.1.2 Виконавець робіт несе відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність оцінки технічного стану споруди і рекомендацій стосовно її подальшої експлуатації.

4.1.3 Роботи з обстеження мостів і труб та їх випробування мають виконуватись з дотриманням вимог безпеки праці згідно з ДНАОП 6.1.00-1.03, ДНАОП 5.1.14-1.02-00, СНиП ІІІ-4, НПАОП 45.21-1.03, НПАОП 45.2-7.02.

4.1.4 Роботи з обстеження та випробування мостів і труб мають бути погоджені зі службою ДАІ відповідно до чинного законодавства.

4.2 Експлуатаційні організації

4.2.1 Власник зобов'язаний провести планові обстеження споруд у строки, наведені в таблиці 4.1, якщо інші строки не встановлені попереднім актом обстеження, або рекомендаціями, які є результатом аварії на мосту, раптового руйнування визначального елемента споруди чи будь-яких інших непередбачених подій, що суттєво погіршують технічний стан споруди.

Споруди, визначальні елементи яких знаходяться в п'ятому експлуатаційному стані, мають бути обстежені один раз на рік, якщо інші строки не встановлені попереднім актом обстеження.

Таблиця 4.1 – Періодичність обстеження мостів

Міст

Вік моста, років

1-20

21-40

41-60

61-80

80, більше

Періодичність обстеження, років

Металевий, сталезалізобетонний

5

4

3

2

1

Залізобетонний

7

6

5

3

1

4.2.2 Власник споруди зобов'язаний на період виконання робіт забезпечити виконавця технічною документацію та даними з історії експлуатації об'єкта.

Власник споруди зобов'язаний сприяти виконанню робіт з обстеження іабо випробування.

4.2.3 Результати обстежень та рекомендації з подальшої експлуатації власник споруди зобов'язаний занести до технічної документації на споруду і прийняти рішення стосовно виконання рекомендацій.

4.2.4 Кінцевим результатом обстежень іабо випробувань є система даних, що дає змогу:

- виконати оцінку технічного стану споруди;

- визначити залишковий ресурс;

- скласти рекомендації з її подальшої експлуатації;

- скласти плани капітального ремонту, реконструкції чи будівництва нової споруди;

- скласти завдання на проект капітального ремонту, реконструкції або новогобудівництва споруди.

5 ОБСТЕЖЕННЯ МОСТІВ

5.1 Порядок виконання обстежень

5.1.1 Обстеження мостів є однією із складових технічної експлуатації, якими забезпечується належний рівень надійності і довговічності.

5.1.2 Обстеження моста проводиться згідно з програмою, розробленою виконавцем робіт і узгодженою з власником споруди. Програма робіт може коригуватися в процесі виконання обстеження, якщо цього вимагають отримані при обстеженні дані.

5.1.3 Дані, отримані в процесі обстеження, повинні відображати рівень деградації і тенденцію розвитку дефектів. Дані мають бути достатньо повні, щоб виконати класифікацію технічного стану споруди і оцінити вартість усунення дефектів.