ДБН В.2.2-3-97. Будинки i споруди будинки та споруди навчальних закладiв


ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки i споруди

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ

ДБН В.2.2-3-97

Видання офiцiйне

Держкоммiстобудування України

Київ 1997

РОЗРОБЛЕНI: ВАТ КиївЗНДIЕП (д-р.арх. Л.М.Ковальський - керiвник,

архiтектори I.М.Алфьорова, Г.Ю.Ветрова,

канд. тех. наук В.Ф.Гершкович, iнженери Л.В.Черкаська,

Е.Р.Хiзенко за участю архiтектора Б.М.Губова);

УкрНДIцивiльсiльбуд (архiтектори А.С.Забаштанський,

О.Ф.Пащенко);

Днiпропетровська фiрма Дiпровуз (iнженери О.О.Петрищев,

А.Г.Ступаков);

КДТУБА (архiтектори В.П.Король, Ю.В.Третяк, С.В.Сьомка);

Український науково-гiгiєнiчний центр МОЗ України

(кандидати мед. наук Г.М.Єременко, Н.С.Полька);

Головне санiтарно-епiдемiологiчне управлiння МОЗ України

(Т.О.Цибенко);

Український центр державного санепiднагляду МОЗ України

(I.Є.Сапуга).

ВНЕСЕНI ТА Головним управлiнням житлово-цивiльного будiвництва

ПIДГОТОВ- Держкоммiстобудування України (канд. арх. Л.X.Муляр,

ЛЕНI ДО архiтектори О.П.Авдiєнко,Г.П.Яценко, В.Є.Коротков).

ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНI: Наказом Держкоммiстобудування України вiд 27.06.96 р.

117 та введенi в дiю наказом 136 вiд 6.08.97 р.

з 1 сiчня 1998 р.

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

З введенням в дiю ДБН В.2.2.3-97 втрачають силу на територiї

України положення вимог до навчальних будинкiв СНіП 2.08.02-89 "Об-

щественные здания й сооружения" i ДБН 365-92 "Загальноосвiтнi шко-

ли для сiльської мiсцевостi України".

Укрархбудiнформ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

-------------------------------------------------------------------

| Будинки і споруди | ДБН В.2.2-3-97 |

| Будинки та споруди навчальних закладів | Вводяться вперше |

-------------------------------------------------------------------

Державнi будiвельнi норми "Будинки та споруди навчальних зак-

ладiв" поширюються на проектування нових i реконструкцiю iснуючих

будинкiв навчально-виховного призначення:

- загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв та iнших середнiх

навчальних закладiв (в подальшому - школи);

- професiйних навчально-виховних закладiв (в подальшому - про-

фтехучилища), навчальних закладiв професiйного навчання та

перепiдготовки робiтникiв та спецiалiстiв на виробництвi (в

подальшому - навчальнi комбiнати);

- вищих навчальних закладiв;

- навчальних закладiв пiслядипломної освiти (в подальшому -

iнститути пiдвищення квалiфiкацiї);

- навчальних комплексiв (центрiв), що включають декiлька нав-

чальних закладiв одного або рiзних рiвнiв освiти, мiжшкiль-

них навчально-виробничих комбiнатiв.

Цi норми обов'язковi для органiзацiй та пiдприємств, якi здiй-

снюють проектну, будiвельну та iнвестицiйну дiяльнiсть на територiї

України, незалежно вiд форм власностi та вiдомчого пiдпорядкування.

При проектуваннi будинкiв навчальних закладiв поряд з положен-

нями цих норм слiд також керуватися вимогами iнших дiючих норматив-

но-iнструктивних документiв. Список основних нормативних докумен-

тiв, на якi є вiдповiднi посилання в цих нормах, наведений у додат-

ку 8.

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 При проектуваннi спецiальних навчальних закладiв для дi-

тей, якi мають дефекти у фiзичному та розумовому розвитку, будинкiв

навчальних i виховально-трудових центрiв, а також при розробцi

проектної документацiї на спецiальне обладнання та пристрої для об-

слуговування дiтей-iнвалiдiв в навчальних закладах загального типу

окрiм цих норм належить враховувати вимоги вiдповiдних нормативних

документiв (додаток 8, поз. 3). Структура спецiальних навчальних

закладiв, види обладнання та пристроїв для обслуговування учнiв-iн-

валiдiв встановлюються завданням на проектування.

1.2 Загальна кiлькiсть учнiв навчальних закладiв, чисельнiсть

окремих пiдроздiлiв, наповнюванiсть навчальних груп (класiв) визна-

чаються завданням на проектування.

1.3 Розрахункова одночасна мiсткiсть будинкiв навчальних зак-

ладiв визначається:

а) загальноосвiтнiх шкiл - за загальною кiлькiстю класних груп

та учнiв;

б) профтехучилищ - за кiлькiстю учнiв денного вiддiлення, а

при сумiщеннi в одному будинку денного, вечiрнього (змiнно-

го), заочного та iнших вiддiлень (курсiв) - за найбiльшою

кiлькiстю учнiв, що навчаються одночасно;

в) мiжшкiльних навчально-виробничих комбiнатiв та навчальних

комбiнатiв - за кiлькiстю учнiв, що навчаються одночасно в

максимальну змiну;

г) вищих навчальних закладiв - за кiлькiстю студентiв денної

С.2 ДБН В.2.2-3-97

форми навчання i 10% кiлькостi студентiв заочної форми нав-

чання. Кiлькiсть учнiв пiдготовчих вiддiлень встановлюється

завданням на проектування з розрахунку охоплення не бiльше

20% з тих, хто приймається на перший курс денної форми нав-

чання;

д) iнститутiв пiдвищення квалiфiкацiї - визначається як така,

що дорiвнює 20% рiчного випуску слухачiв, що навчаються з

вiдривом вiд виробництва, а також 4% рiчного випуску слуха-

чiв, що навчаються без вiдриву вiд виробництва.

1.4 Навчальнi заклади доцiльно об'єднувати за вiдповiдних умов

у навчальнi комплекси одного або рiзних рiвнiв освiти шляхом блоку-

вання або кооперування окремих функцiональних зон або будинкiв. У

сiльськiй мiсцевостi навчальнi заклади можуть бути розмiщенi у

складi багатофункцiональних будинкiв культурно-побутового обслуго-

вування. Початковi школи допускається кооперувати з дитячими дошкiль-

ними закладами.

Структура та загальна мiсткiсть навчальних комплексiв встанов-

люється завданням на проектування.

1.5 Рекомендована мiсткiсть навчальних закладiв для нового бу-

дiвництва наведена у додатку 1.

2 ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДIЛЯНОК

Загальнi вимоги

2.1 Розмiщення та розмiри земельних дiлянок навчальних закла-

дiв належить приймати вiдповiдно до мiстобудiвних норм (додаток 8,

п. 1).

2.2 Будинки загальноосвiтнiх шкiл розмiщуються не ближче 25м

вiд червоної лiнiї. При розташуваннi будинкiв шкiл у громадському

центрi села цю вiдстань допускається зменшувати до 10м за умови за-

безпечення нормативних санiтарно-гiгiєнiчних вимог.

2.3 Вiдстань вiд межi дiлянок навчальних закладiв до стiн жит-

лових будинкiв iз входами та вiкнами приймається не менше 10 м, вiд

будинкiв навчальних закладiв до житлових та громадських будинкiв та

споруд - згiдно з нормами iнсоляцiї, природного освiтлення та шумо-

захисту.

2.4 Для професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв нео-

бхiдно передбачати вiдстань вiд проїзної частини швидкiсних дорiг

та магiстралей неперервного руху до будинку, як правило, не менше

50 м, вiд проїзної частини вулиць i дорiг мiсцевого значення - не

менше 25 м.

В умовах реконструкцiї допускається зменшення вiдстанi вiд

проїзної частини вулиць при використаннi шумозахисних заходiв.

2.5 По периметру земельної дiлянки навчального закладу слiд

передбачати захисну зелену смугу (дерева, кущi, газон) завширшки не

менше 1,5 м, а з боку вулиць - не менше 3 м.

2.6 Земельнi дiлянки загальноосвiтнiх шкiл повиннi мати огоро-

жу заввишки не менше 1,2 м. При розмiщеннi шкiл всерединi житлових

кварталiв допускається застосування живої огорожi з чагарникiв зав-

вишки не менше 1,0м.

Тип огорожi дiлянок профтехучилищ та вищих навчальних закладiв

визначається завданням на проектування.

С.3 ДБН В.2.2-3-97

2.7 На земельних дiлянках необхiдно передбачати пiд'їзди для

пожежних машин до будинкiв, можливiсть об'їзду навколо будинку, а

також вiдкритi дiлянки для стоянки автомобiлiв та iншого транспор-

ту, враховуючи стоянки спецiалiзованого транспорту для учнiв-iнва-

лiдiв згiдно з дiючими нормами (додаток 8, п. 1).

Пiд'їзди до будинкiв повиннi мати тверде покриття. Слiд роздi-

ляти пiшохiднi потоки та автотранспортнi шляхи.

2.8 У випадку розмiщення вищих навчальних закладiв у примiсь-

кiй зонi або за мiстом за вiдсутностi в радiусi 3 км пожежного депо

на їх територiї слiд передбачати пожежне депо згiдно з вимогами до-

датка 8, п. 1.

Вимоги до функцiональних зон

2.9 На дiлянках навчального закладу слiд передбачати такi фун-

кцiональнi зони: навчальну, навчально-виробничу, навчально-дослiд-

ну, фiзкультурно-спортивну, вiдпочинку, господарську, житлову (при

наявностi гуртожиткiв).

Розмiри зон дiлянок навчальних закладiв визначаються завданням

на проектування. Орiєнтовний склад та площi основних функцiональних

зон шкiльних дiлянок наведенi в рекомендованому додатку 2.

2.10 При сумiжному розмiщеннi декiлькох навчальних закладiв

доцiльно кооперувати окремi функцiональнi зони, а також iнженернi

комунiкацiї та споруди при них. При цьому допускається скорочення

сумарного розмiру земельної дiлянки, але не бiльше нiж на 20%.

2.11 Навчальна зона включає навчальнi корпуси та територiю,

що прилягає до них. Навчально-виробнича зона охоплює будинки з нав-

чально-виробничими майстернями i лабораторiями, навчальнi полiгони,

дослiднi дiлянки i т.iн. Виробничi та iншi будинки обслуговуючого

призначення належить розмiщувати з врахуванням вимог нормативних

документiв для вiдповiдних типiв будинкiв.

Навчальнi полiгони та дослiднi господарства допускається роз-

мiщувати поза територiєю навчального закладу, кооперуючи їх, по мо-

жливостi, з вiдповiдними виробництвами.

Площа навчальних полiгонiв та iнших спецiалiзованих пiдроздi-

лiв визначається завданням на проектування у вiдповiдностi з навча-

льними та технологiчними вимогами.

В навчальних закладах, якi використовують мобiльнi засоби нав-

чання, належить iтередбачати додатково в навчально-виробничiй або

господарськiй зонах резервнi площi з розрахунку ЗО м2 на один мобi-

льний засiб.

2.12 При розмiщеннi на дiлянках вищого навчального закладу

науково-дослiдних підроздiлiв площа додаткової територiї визначає-

ться завданням на проектування.

2.1З Фiзкультурно-спортивна зона включає критi та вiдкритi

спортивнi споруди та майданчики. Типи та кiлькiсть спортивних

споруд визначаються завданням на проектування у вiлпонiднистi з но-

рмативними вимогами до спортивних споруд.

2.14 Фiзкультурно-спортивну зону належить розмiщувати сумiжно

з навчальною зоною, але не з боку вiкон примiщень, початкових кла-

сiв будинкiв шкiл. Допускається розмiщувати вiдкриті спортивнi май-

данчики та споруди з боку iнших навчальних та навчально-допомiжних

примiщень шкіл за наявності захисних заходiв, що забезпечують зни-

ження рiвня шуму. Майданчики для iгор з м'ячем та метання спортив-

С.4 ДБН В.2.2-3-97

них снарядiв належить розмiщувати на вiдстанi не менше 25 м вiд вi-

кон навчальних та навчально-допомiжних примiщень будинкiв (при ная-

вностi огорожi заввишки 3 м i завдовшки не менше 15м), а майданчики

для iнших видiв фiзкультурно-спортивних занять - на вiдстанi не ме-

нше 10 м.

При розмiщеннi спортивних споруд та майданчикiв з боку вiкон

навчальних і бібліотечних приміщень профтехучилищ i вищих навчаль-

них закладiв необхiдно вживати заходів щодо захисту від шуму за ра-

хунок озеленення, використання рельєфу мiсцевостi та iн.

2.15 На дiлянцi зi складним рельєфом та складними гiрничо-гео-

логiчними умовами допускається розмiщення фiзкультурно-спортивної

зони на вiдокремленiй дiлянцi у вiдривi від основної території нав-

чального закладу на вiдстанi, що не перевищує 500 м.

2.16 При розмiщеннi фiзкультурно-спортивної зони належить вра-

ховувати можливість використання споруд i майданчикiв iншими навча-

льними закладами та населенням сумiжної житлової забудови.

2.17 За умовами iнсоляцiї повинно бути забезпечене сонячне оп-

ромiнення фiзкультурно-спортивної зони в перiод з березня по вере-

сень протягом не менше 3-х годин на день.

2.18 Зона вiдпочинку мiстить майданчики активного та тихого

вiдпочинку. Майданчики активного відпочинку можуть прилягати до

фізкультурно-спортивної зони, розміщуватись біля входів та виходів

з дiлянки на вулицю. Майданчики для тихого вiдпочинку доцiльно

розмiщувати у комплексі з озелененням.

2.19 Площа озеленення земельних дiлянок повинна складати

45-50% загальної площі дiлянки (включаючи озелененi мiсця вiдпочин-

ку, дiлянки для вирощування овочевих та ягідних культур, захисні

смуги та посадки з чагарникiв по периметру дiлянки).

При приляганнi земельної дiлянки безпосередньо до зелених ма-

сивів (паркiв, садів, скверів), а також при розмiщеннi навчальних

закладiв у сiльськiй мiсцевостi або за умов реконструкції площу зе-

лених насаджень допускається скорочувати, але не бiльше нiж до 30%.

Високорослi дерева належить висаджувати на вiдстанi не меншій