ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту мости та труби навантаження і впливи


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

МОСТИ ТА ТРУБИ

НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ

ДБН В.1.2-15:2009

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний транспортний університет (м. Київ)

РОЗРОБНИКИ: А. Дехтяр, д-р техн. наук; А. Лантух-Лященко, д-р техн. Наук (науковий керівник); К. Медведєв, канд. фіз.-мат. наук; A. Рубльов, канд. техн. наук; І. Святишенко; B. Снитко, канд. техн. наук; С. Ткачук, д-р техн. наук; Н. Хвощинська, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М. Шульгіна

(П. Коваль, канд. техн. наук, М. Парубець, В. Редченко, канд. техн. наук)

АТЗТ «Київсоюзшляхпроект» (м. Київ)

(В. Грищенко, В. Черненко, Г. Фукс, канд.техн.наук)

Дніпропетровського національного технічного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна (м. Дніпропетровськ):

(О. Закора, канд. техн. наук)

Проектного бюро ВАТ «Мостобуд» (м. Київ):

(М. Корнієв, канд. техн. наук; Н. Саричева)

ВП «Мост» (м. Донецьк):

(Н. Болотова, В. Тодіріка)

ДП «Укрголовмостоекспертиза»:

(П. Ковальов)

НВП «SCAD Soft»:

(А. Перельмутер, д-р техн. наук)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 11.11.2009 р. № 484

3 НА ЗАМІНУ ДБН В.2.3-14:2006 у частині:

Глава 2. Навантаження і впливи:

Додаток Л. Нормативне тимчасове вертикальне навантаження СК від залізничного рухомого складу і правила завантаження ним ліній впливу

Додаток Д. Коефіцієнт η для тимчасових навантажень і впливів при їх комбінаціях

Додаток Ж. Методика визначення рівнодійної нормативного горизонтального (бічного) тиску ґрунту від власної ваги на опори мостів

Додаток П. Методика визначення горизонтального (бічного) тиску ґрунту на берегові опори (фундаменти) від транспортних засобів залізниць і автомобільних доріг

Додаток К. Методика визначення коефіцієнта вертикального тиску ґрунту при розрахунку ланок (секцій) труб

Додаток Р. Аеродинамічні коефіцієнти

Додаток С. Льодове навантаження

ЗМІСТ

с.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ7

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ7

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ7

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ7

5 РОЗРАХУНКОВІ СИТУАЦІЇ8

6 ПОСТІЙНІ НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ10

7 МОДЕЛІ ТИМЧАСОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ВІД РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЧНИХ МОСТІВ14

8 МОДЕЛІ ТИМЧАСОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ВІД РУХОМОГО СКЛАДУ АВТОДОРОЖНІХ І МІСЬКИХ МОСТІВ16

9 МОДЕЛЬ ТИМЧАСОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ТРАМВАЇВ20

10 МОДЕЛЬ ТИМЧАСОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВІД РУХОМОГО СКЛАДУ МЕТРОПОЛІТЕНУ21

11 МОДЕЛЬ ТИМЧАСОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ МОСТІВ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ21

12 ХАРАКТЕРИСТИЧНИЙ ТИСК ҐРУНТУ НА ЕЛЕМЕНТИ МОСТІВ ТА ТРУБ22

13 ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПОПЕРЕЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ23

14 ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПОЗДОВЖНІ НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ГАЛЬМУВАННЯ АБО СИЛИ ТЯГИ РУХОМОГО СКЛАДУ26

15 ХАРАКТЕРИСТИЧНЕ ТИМЧАСОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ПІШОХІДНІ МОСТИ ТА ТРОТУАРИ28

16 КОЕФІЦІЄНТИ НАДІЙНОСТІ ДО РУХОМИХ НАВАНТАЖЕНЬ29

17 ДИНАМІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ ДО РУХОМИХ НАВАНТАЖЕНЬ30

18 НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ВИТРИВАЛОСТІ32

19 ВІТРОВІ НАВАНТАЖЕННЯ33

20 ЛЬОДОВІ НАВАНТАЖЕННЯ36

21 НАВАНТАЖЕННЯ ВІД НАВАЛУ СУДЕН36

22 ТЕМПЕРАТУРНІ КЛІМАТИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ37

23 СЕЙСМІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ38

24 ЗУСИЛЛЯ ВІД ТЕРТЯ В ОПОРНИХ ЧАСТИНАХ39

25 БУДІВЕЛЬНІ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ СПОРУДЖЕННІ43

26 БУДІВЕЛЬНІ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ РЕМОНТАХ43

27 АВАРІЙНІ НАВАНТАЖЕННЯ44

28 КОЕФІЦІЄНТИ НАДІЙНОСТІ ДО ІНШИХ ТА СПЕЦИФІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ44

ДОДАТОК А

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ДАНИХ НОРМАХ46

ДОДАТОК Б

ХАРАКТЕРИСТИЧНЕ ТИМЧАСОВЕ ВЕРТИКАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ СК ВІД ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ47

ДОДАТОК В (обов'язковий)

КОЕФІЦІЄНТ η ДЛЯ ТИМЧАСОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ВПЛИВІВ ПРИ ЇХ КОМБІНАЦІЯХ54

ДОДАТОК Г

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНОДІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИЧНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО (БІЧНОГО) ТИСКУ ВЛАСНОЇ ВАГИ ҐРУНТУ НА ОПОРИ МОСТІВ57

ДОДАТОК Д

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИСКУ ҐРУНТУ ПРИ РОЗРАХУНКУ ЛАНОК (СЕКЦІЙ) ТРУБ60

ДОДАТОК Ж

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО (БІЧНОГО) ТИСКУ ҐРУНТУ НА БЕРЕГОВІ ОПОРИ (ФУНДАМЕНТИ) ВІД ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗАЛІЗНИЦЬ І АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ62

ДОДАТОК К

ЛЬОДОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ67

ДОДАТОК Л

АЕРОДИНАМІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ ТА АЕРОПРУЖНІ ЯВИЩА71

ДОДАТОК М

ОСНОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИН ЛІТЕРАМИ79

ПОПРАВКИ

до ДБН В.1.2-15:2009 Мости та труби. Навантаження і впливи

(вклеєні до тексту оригінала цих будівельних норм)

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С. 12, пункт 10.1, рядок 5

... ділянками іншого знака ...

... ділянки іншого знаку ...

С. 14, пункт 13.1, формула (13.1)

С. 15, пункт 13.1, підпункт г), третій абзац, третій рядок

- 2,2 м – для рухомих поїздів на залізниці;

- 2,2 м – для рухомого складу залізниці;

С. 16, пункт 14.1, четвертий абзац, рядок 2

- від рівномірно розподіленої частини навантаження на смугу АК (вага тандемів у навантаженні не враховується) – 50%, але не менше ніж 7,8К кН (0,8К тс) і не більше ніж 24,5К кН (2,5К тс).

- від рівномірно розподіленої частини навантаження АК (вага тандемів у навантаженні не враховується) – 50%, але не менше ніж 7,8К кН (0,8К тс) і не більше ніж 24,5К кН (2,5К тс) на міст.

С. 22, восьмий рядок зверху

γf = 1 – коефіцієнти надійності за навантаженням; приймається

γf = 1 – коефіцієнти надійності за навантаженням;

С. 23, таблиця 19.2, назва першої колонки

Старший період вертикальних власних коливань1)

Старший період власних коливань1), сек

С. 31, пункт 25.3, перший абзац, четвертий рядок

- автомобільним – 1;

- автомобільним – 1,6;

С. 42, продовження таблиці В.1, пункт 122), четвертий рядок, восьмий стовпчик

0,8

0,25

0,8

0,5

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

Мости та труби.

Навантаження і впливи

ДБН В.1.2-15:2009

Вводяться на заміну ДБН В.2.3-14:2006

Чинні від 2010-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми встановлюють правила врахування навантажень і впливів при проектуванні нових та реконструкції існуючих постійних мостів і дорожніх труб, зазначених у ДБН В.2.3-22.

1.2 Ці Норми охоплюють правила визначення навантажень і впливів, які слід врахувати при проектуванні означених вище мостів і труб. Навантаження і впливи, передбачені цими Нормами, мають за мету забезпечити проектування споруди такою, щоб її складові елементи мали надійність не нижче нормованої і, тим самим гарантувати безпечну експлуатацію протягом проектного строку служби.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нормативні документи, на які є посилання, наведено в додатку А.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих Нормах вжито терміни і визначення понять, які наведено в таких нормативних документах: ДБН В.2.3-14, ДБН В.2.3-22 та ДБН В.1.2-14.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Наведені в цих Нормах навантаження і впливи забезпечують розрахунок транспортних споруд:

- на міцність, стійкість і витривалість за першою групою граничних станів;

- жорсткість і тріщиностійкість за другою групою граничних станів.

4.2 Наведені в цих нормах моделі і значення параметрів навантажень від рухомого складу транспортних засобів і пішоходів є обов'язковими для застосування у всіх розрахунках, зазначених у 4.1. При відповідних обґрунтуваннях інвестор (замовник) може вимагати застосування інших вагових параметрів рухомих навантажень, що дають більш несприятливий навантажувальний ефект ніж параметри, прийняті в моделях цих Норм.

5 РОЗРАХУНКОВІ СИТУАЦІЇ

5.1 Конструкції мостів і труб слід розраховувати на навантаження і впливи, що приймаються відповідно до таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Номер навантаження (впливу)

Навантаження і впливи

Номер навантаження (впливу), що не враховується в сполученні з даним навантаженням (впливом)

1

2

3

А. Постійні

1

Власна вага конструкцій

2

Вплив попереднього напруження (у тому числі регулювання зусиль)

3

Тиск ґрунту насипу

4

Гідростатичний тиск

5

Вплив усадки і повзучості бетону

6

Вплив осідання фунту

Б. Тимчасові від рухомого складу і пішоходів

7

Вертикальні навантаження

16

8

Тиск ґрунту від рухомого складу

16

9

Горизонтальне поперечне навантаження від відцентрової сили

10, 16

10

Горизонтальні поперечні удари рухомого складу

9, 11, 12, 16, 17

11

Горизонтальне поздовжнє навантаження від гальмування або сили тяги

10, 13, 14,16

В. Інші

12

Вітрові навантаження

10, 14, 17, 19, 20

13

Льодові навантаження

11, 14, 17, 19, 20

14

Навантаження від навалу суден

11-13, 15-17, 19, 20

15

Температурні кліматичні навантаження

14, 17, 19, 20

16

Будівельні навантаження при спорудженні

7-11, 14, 17, 19,20

Кінець таблиці 5.1

1

2

3

17

Сейсмічні навантаження

10, 12-16, 19, 20

18

Тертя в опорних частинах

11, 14, 17, 19, 20

Г. Специфічні навантаження 1)

19

Будівельні навантаження при ремонтах

12-18, 20

20

Аварійні навантаження

12-19

1) для всіх мостів, крім залізничних.

Примітка 1. Розрахунки на витривалість виконують на сполучення, до яких, крім постійних навантажень і впливів входять тимчасові навантаження 7-9, при цьому вертикальне навантаження від пішоходів на тротуарах із вертикальним навантаженням від рухомого склад разом враховувати не слід.

Примітка 2. Розрахунки за граничними станами другої групи слід виконувати тільки на сполучення навантажень і впливів 1-9, 15, 16. При цьому в розрахунках залізобетонних конструкцій за тріщиностійкістю також слід враховувати навантаження 11, а при розрахунку горизонтальних переміщень верху опор – навантаження 10, 12 і 13.

5.2 Ймовірність сполучення навантажень 19, 20 з навантаженнями 1-18 слід приймати відповідно до таблиці 5.2

Таблиця 5.2

Основне навантаження

Навантаження, що розглядаються одночасно з основним навантаженням

Постійні

Тимчасові*

Інші

Специфічні

19; 20

з коефіцієнтом η= 1,0

η = 1,0

η = 0

η = 0

η = 0

з коефіцієнтом η= 0,8

η = 1,0

η = 0,7

η = 0

η = 0

* – крім залізничного навантаження

5.3 Коефіцієнт комбінацій η, що враховує ймовірність одночасної появи розрахункових навантажень з таблиці 5.1 і впливів, в усіх розрахунках необхідно приймати таким, що дорівнює:

а) до постійних навантажень 1-6, до навантаження 16 і ваги порожнього рухомого складу залізниць – 1,0;

б) при врахуванні дії тільки одного з тимчасових навантажень або групи супутніх навантажень 7-9, без інших навантажень – 1,0;

в) при врахуванні дії двох або більше тимчасових навантажень (умовно вважаючи групу навантажень 7-9 за одне навантаження) – для одного з тимчасових навантажень слід приймати – 0,8, для інших – 0,7.

Примітка 1. Для навантаження 12 у всіх випадках сполучення з навантаженням 7 в залежності від виду рухомого складу, що утворює навантаження, коефіцієнт η слід приймати таким, що дорівнює:

а) при завантаженні залізничним рухомим складом і потягами метрополітену:

- не захищеними від впливу бічного вітру – 0,5;

- захищеними галереями від впливу бічного вітру – 1,0;

б) при завантаженні автотранспортними засобами і вагонами трамвая – 0,25. Для автодорожніх і міських мостів у випадку дії декількох тимчасових навантажень і відсутності серед них навантаження 7 до навантаження 12 слід приймати η= 0,5.

Примітка 2. У всіх сполученнях навантажень коефіцієнти η необхідно приймати: