ДБН В.1.1-1-94. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих

експлуатаційних впливів,

від пожежі

ПРОЕКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВО ЦИВІЛЬНИХ

БУДІВЕЛЬ ІЗ БЛОКІВ І КАМЕНІВ ПИЛЯНИХ

ВАПНЯКІВ КРИМСЬКИХ РОДОВИЩ В

СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ

ДБН В.1.1-1-94

Видання офіційне

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

( Держкоммістобудування України)

Київ 1995

Розроблені КиївЗНДІЕПом (канд.техн.наук

Гудков Б.П.), КримНДІпроектом

(канд.техн.наук Кукунаєв В.С.,

інж.Овечкіна Л.М.),

ЦНДІБКом ім.Кучеренко

(канд.техн.наук Черкашин А.В.),

Симферопольським відділенням

УкрстромНДІпроекту

(інж.Шабанов А.С.), ОНДЛСБ при КПІ

ім. Лазо (докт.техн.наук Ізмайлов Ю.В.)

Внесені і підготовле- КиївЗНДІЕПом, КримНДІпроектом,

ні до затвердження Симферопольським відділенням

УкрстромНДІпроекту

Затверджені Наказом Мінбудархітектури України від

11.07.1994 р. N 136 і введені в дію з

01.09.1994.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАїНИ

----------------------------------------------------------------

| Проектування і будівництво цивільних ДБН В.1.1-1-94 |

| будівель із блоків і каменів пиляних Вводяться вперше |

| вапняків кримських родовищ в сейсміч- |

| них районах |

----------------------------------------------------------------

Сучасні норми поширюються на проектування і будівництво жит-

лових і громадських будинків зі стінами з блоків і каменів пиля-

них вапняків в районах України сейсмічністю 6, 7, 8 і 9 балів, а

також установлюють вимоги до стінових блоків і каменів з пиляних

вапняків кримських родовищ, які використовуються в сейсмічних

районах.

Норми не враховують особливостей проектування будівель, зве-

дених на просідаючих грунтах, над гірничими розробками і на тери-

торіях із зсувними явищами.

1. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ

Загальні вказівки

1.1. В залежності від конструкції і матеріалу стін будинки

із блоків і каменів пиляних вапняків поділяються на:

- будинки з несучими стінами з великих блоків пиляного вапня-

ку. Кладка стін може бути двохрядною і багаторядною

(3- і 4-рядною). Антисейсмічні заходи передбачаються такими:

коротиші жорсткої арматури, вертикальне звичайне і напруже-

не армування, залізобетонні комплексні включення, збірні або

монолітні залізобетонні ядра жорсткості;

- каркасно-блокові будинки. Для антисейсмічних підсилювань за-

стосовують залізобетонні включення і пояси, які утворюють

чітку каркасну систему. Кладку стін використовують як опа-

лубку при зведенні монолітних колон каркасу;

- будинки з ненесучими стінами. Стіни передбачаються висотою

на один поверх і відокремлені антисейсмічними швами від

несучої системи будівлі (на стіни не передається експлуата-

ційне і сейсмічне навантаження і вони виконують тільки ого-

роджувальні функції). Як несуча система будівлі може засто-

совуватися каркас або збірно-монолітні залізобетонні конст-

рукції. Як антисейсмічний захід в стінах застосовується

горизонтальне армування;

- будинки з самонесучими стінами. Стіни можуть виконуватися

із блоків і каменів. Антисейсмічними підсиленнями служать

вертикальні залізобетонні включення і залізобетонні пояси,

а також вертикальне і горизонтальне армування.

1.2. Кам'яна кладка із блоків і каменів багаторядної роз-

різки, в залежності від величини тимчасового опору осьовому

розтягу по неперев'язаних швах (нормальне зчеплення), поділяєть-

ся на категорії:

I категорія | Rnt >= 180 кПa ( 1,8 кгс/см кв.)

|

-----------------------------------------------------------------

II категорія | 180 kПа > Rnt >=120 кПа (1,2 кгс/см кв.)

|

-----------------------------------------------------------------

III категорія | 120 кПа > Rnt >= 60 кПа (0,6 кгс/см кв.)

Потрібне значення Rnt необхідно вказувати в проекті. Значен-

ня Rnt подається замовником в складі вихідних даних для проекту-

вання по результатах натурних випробувань кладки, які проводяться

в районі будівництва на матеріалах і при технологічних умовах са-

ме таких, які будуть передбачені в проекті. Випробування кладки

стін повинно проводитись згідно з ГОСТ "Конструкции каменные.

Метод определения прочности сцепления в каменной кладке".

- 2 -

Кладка при Rnt 60 < кПа (0,6 кгс/см кв.) забороняється.

1.3. Будівництво житлових і громадських будинків вище 4-х

поверхів на територіях сейсмічністю 7-8 балів і на площадках

сейсмічністю 9 балів, незалежно від поверхів, допускається з доз-

волу відповідних державних органів.

1.4. Висота будинків лікарень та шкіл загального типу при

сейсмічності 7-8 балів обмежується трьома надземними поверхами,

при сейсмічності 9 балів - двома поверхами: висота дитячих шкіль-

них закладів обмежується в 7-, 8-, 9-бальних районах двома над-

земними поверхами.

1.5. Враховуючи недостатню надійність будинків зі стінами із

блоків і каменів пиляних вапняів, виконаних без антисейсмічних

заходів, навіть при невисоких рівнях сейсмічних навантажень,

потрібно в житлових та цивільних будинках, які будуються в

6-бальних зонах, передбачати об'ємно-планувальні та конструк-

тивні заходи, які підвищують їх сейсмостійкість.

Потрібні заходи наводяться в пунктах 1.93-1.98.

За вимогою замовника можуть передбачатися зміцнення будін-

ків від сейсмічних впливів для бальності, вищої розрахункової

сейсмічності майданчика.

1.6. Конструккції і основи будинків, які проектуються для

сейсмічних районів, повинні розраховуватися на основні і особливі

сполучення навантажень із врахуванням сейсмічних впливів згідно

зі СНиП "Строительство в сейсмических районах", "Нагрузки и воз-

действия".

Розрахунок будівель з кам'яними стінами заввишки до 5 повер-

хів, в яких жорсткість і маса незначно змінюються по висоті і пе-

ріод власних коливань менше 0,4 с, допускається виконувати тільки

із врахуванням першої форми коливань з розподілом сейсмічних на-

вантажень за схемою плоских вертикальних діафрагм.

Розрахунок кам'яних конструкцій необхідно проводити на одно-

часну дію горизонтально та вертикально спрямованих навантажень.

1.7. При розрахунку будинків завдовжки або завшишрки більше

30 м потребно враховувати крутний момент, керуючись вимогами розді-

лу СНиП "Строительство в сейсмических районах".

При розрахунку житлових і громадських будинків заввишки два і біль-

ше поверхів з розмірами в плані менше 30 м, але несиметричних в пла-

ні необхідно враховувати фактичний крутний момент відносно вертика-

льної осі будинку, яка проходить через його центр жорсткості.

1.8. Конструктивні антисейсмічні заходи, які передбачаються

СНиПом "Строительство в сейсмических районах" і даними нормами,

повинні виконуватися і в тому випадку, коли за результатами роз-

рахунку на сейсмічні впливи вони не потрібні.

1.9. Нові конструктивні рішення будівель і результати НДР,

коли вони не узгоджуються з діючими ДБН і іншими нормативними

документами, можуть впроваджуватися в практику будівництва тільки

за висновком та з участю інститутів, які спеціалізуються в галу-

зі сейсмостійкого будівництва, і одержання узгодження Держкоммісто-

будування України.

Об'ємно-планувальні рішення.

1.10. Форма будинку в плані повинна бути простою і компакт-

ною. Внутрішні стіни і рами, що їх замінюють, необхідно передба-

чати, як правило, наскрізними на всю довжину або ширину будинку.

В будинках з несучими стінами прямокутної форми повинно бути не

менш однієї внутрішньої поздовжньої стіни, а в районах з сейсміч-

ністю 9 балів - не менш двох стін.

В будинках крапкового типу, в яких несучі зовнішні стіни по

периметру виконуються з отворами, потрібно передбачати не менше

двох внутрішніх взаємноперпендикулярних стін. Якщо в таких бу-

динках дві протилежні зовнішні стіни виконуються глухими, і

відстань між ними не перевищує вимог табл.3, то можливе влашту-

вання однієї внутрішньої стіни, паралельно стінам з прорізами.

- 3 -

1.11. При загальному компонуванні будинку несучі стіни,

сходові клітки і інші елементи потрібно розташовувати, як прави-

ло, симетрично відносно поздовжньої і поперечної осей будинку

(відсіку) і забезпечувати рівномірне розподілення мас і жорст-

костей по довжині і ширині будинку.

1.12. Перекриття суміжних ділянок будинку в межах відсіку

потрібно розташовувати на одному рівні.

1.13. Будинки потрібно розділяти антисейсмічними швами,

якщо:

- розміри будинку в плані перевищують вказані в табл.2;

- будинок має складну форму в плані;

- суміжні ділянки будинку або споруди мають перепади висоти,

вище або нижче планувальної відмітки, більше 3 м ( один

поверх) для будинків до 5 поверхів і більше 6 м

(два поверхи) - для будинків з шістьма поверхами і більше;

- окремі об'єми будинків в межах загального плану, що не є

ядрами жорсткості, мають різко відмінні (більше 30%)

жорсткості або маси.

1.14. Антисейсмічні шви повинні розділяти будинок по всій

висоті. Допускається не влаштовувати шов у фундаменті, за винят-

ком випадків, коли його влаштування викликане конструктивними

особливостями підземної частини або коли антисейсмічний шов

збігається з осадковим.

Конструкції антисейсмічних швів і їх заповнення не повинні

перешкоджати взаємним горизонтальним переміщенням у двох напрямах

сусідніх відсіків при землетрусах.

Температурні і засадові шви потрібно виконувати як антисей-

смічні. Антисейсмічні шви виконуються шляхом зведення парних стін

або рам, а також зведення рами і стіни.

Ширина шва не повинна бути меншою, ніж сумарний прогин двох

суміжних відсіків від сейсмічних навантажень плюс 20 мм.

Для будинків жорстких схем ширина шва може прийматися за

табл. 1.

Таблиця 1

Довідкова

------------------------------------------------------------------

| Ширина шва (мм) не менше, при кількості поверхів |

|----------------------------------------------------------------|

| до 2-х | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|----------------------------------------------------------------|

| 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 |

------------------------------------------------------------------

1.15. Граничні висоти будинків і розміри відсіків у плані не

повинні перевищувати значень, указаних в табл. 2.

Таблиця 2

------------------------------------------------------------------

| |Розмір за довжиною|Виста,м,(кількість |

|Несучі конструкції | (шириною),м, не |надземних поверхів), |

| будинків | більше | не більше |

| |-----------------------------------------|

| | Розрахункова сейсмічність,бали |

| |-----------------------------------------|

| | 7-8 | 9 | 7 | 8 | 9 |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Будинки каркасно- | | | | | |

|блокові: | | | | | |

|а) з заповненням бло- |80 | 60 |30(9) |24(7) |18(5) |

|ками висотою на | | | | | |

|"поверх" | | | | | |

|б)з заповненням блока-|80 | 60 |24(7) |21(6) |15(4) |

|ми з багаторядною | | | | | |

|розрізкою | | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

|2. Будинки зі стінами | | | | | |

|з великих блоків двох-| | | | | |

------------------------------------------------------------------

- 4 -

------------------------------------------------------------------

| |Розмір за довжиною|Виста,м,(кількість |

|Несучі конструкції | (шириною),м, не |надземних поверхів), |

| будинків | більше | не більше |

| |-----------------------------------------|

| | Розрахункова сейсмічність,бали |

| |-----------------------------------------|

| | 7-8 | 9 | 7 | 8 | 9 |

|----------------------------------------------------------------|

|рядної розрізки підси-| | | | | |

|лені: | | | | | |

|а)ядрами жорсткості із|80 |60 |21(6) |18(5) |15(4) |

|залізобетонних елемен-| | | | | |

|тів (по п.1.50) | | | | | |

|б)вертикальною напруже|80 |60 |21(6) |18(5) |15(4) |

|ною арматурою (по п. | | | | | |

|в)вертикальною нена- |80 |60 |18(5) |15(4) |12(3) |

|пруженою арматурою | | | | | |

|(по п.1.45-1.46) з | | | | | |

|додатковим підсиленням| | | | | |

|верхнього поверху вер-| | | | | |

|тикальною арматурою, | | | | | |

|встановленою в обрам- | | | | | |

|ленні простінків і по | | | | | |

|довжині глухих стін, | | | | | |

|не більше ніж через 3м| | | | | |

|г)коротишами жорсткої |80 |60 |12(3) | 9(2) | 6(1) |

|арматури (по п.1.48) | | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

|3. Будинки з стінами з|80 |60 |18(5) |15(4) |12(3) |

|великих блоків багато-| | | | | |

|рядної розрізки, підси| | | | | |

|лені монолітними залі-| | | | | |

|зобетонними включення-| | | | | |

|ми при кладці | | | | | |

|Rnt > 60 кПа | | | | | |

|( по п.1.49) | | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

|4. Будинки з стінами з| |

|каменів пиляного вап- | |

|няку | |

|а) при кладці |Згідно розділу СНиП "Строительство в |

|Rnt>= 120 кПа | сейсмических районах" |

|б) при кладці |80 |60 |12(3) |9(2) | - |

|120 кПа >Rnt>=60 кПа | | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

|5. Стіни самонесучі: | |

|а) з великих блоків |за розміром |15 |12 |9 |

|двохрядної розрізки |каркасу | | | |

|б) з великих блоків |за розміром |15 |12 |9 |

|багаторядної розрізки |каркасу | | | |

|і каменів пиляного | | | | |

|вапняку при кладці | | | | |

|Rnt >= 120 кПа | | | | |

|в) з великих блоків |за розміром |12 | 9 |6 |

|багаторядної розрізки |каркасу | | | |

|і каменів пиляного | | | | |

|вапняку при кладці | | | | |

|120 кПа > Rnt>=60 кПа | | | | |

------------------------------------------------------------------

Примітка: 1. За висоту будинку приймається різниця відміток

нижчого рівня вимощення або спланованої поверхні землі,

що примикає до будинку, і верху зовнішніх стін.

2. У число надземних поверхів за даною таблицею повинен вра-