ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві основні положення


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В БУДІВНИЦТВІ

Основні положення

ДБН А.2.3-1-99

! * До тексту внесені зміни

N 3 (згідно наказу Держбуду України від 8 жовтня 2002 року № 55)

N 4 (згідно наказу Держбуду України від 29 листопада 2002 року № 82)

Держбуд України

Київ 1999

РОЗРОБЛЕНІ Технічним комітетом із стандартизації "Будівельні

матеріали" (Левчій В.Г. - керівник теми, Крищук А.Б.,

Красовський Л.Т.)

за участю

Донецького ПромбудНДІпроекту (Простотін М.В.,

Сердюк О.П., Симонович B.C.)

Київського Промбудпроекту (Лимаренко В.О.,

Тваровський В.М.)

Львівського Промбудпроекту (Білів І.Ф., Данилейко Б.Й.,

Агафонов В.А.)

Харківського ПромбудНДІпроекту (Пушкаренко В. В.,

Федак Г.Ф.)

Харківського Промтранспроекту (Грицай В.О., Демченко 1.Т.)

УкрНДІводоканалпроекту (Шаповал О.Є., Прушанський М.Й.,

Кривенко О.Д.)

Харківського Водоканалпроекту (Чмельов Ю.О.)

УкрНДІінжпроекту (Власюк А.В.)

УкрНДИНТВ (Стрижельчик Г.Г., Чуніхін В.Г.)

Донбасцивільпроекту (Травкін М.О., Решетов B.I.)

ВНЕСЕНІ Управлінням промислової забудови, інженерної інфраструктури

ТА ПІДГОТОВЛЕНІ та захисту територій Держбуду України

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНІ Наказом Держбуду України від 30 вересня 1999 р. № 236 і введені в дію з 1 січня 2000 p.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Територіальна діяльність в будівництві. ДБН А.2.3-1-99

Основні положення Вводяться на заміну ДБН 361-92

Дані норми поширюються на територіальну діяльність у промисловому будівництві, промисловому транспорті, водопостачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах, газопостачанні, комунальному теплопостачанні, в інженерних вишукуваннях для будівництва, при забудові підроблюваних територій і визначають призначення, засоби здійснення, види робіт і джерела фінансування цієї діяльності, а також права та відповідальність територіальних організацій Держбуду (далі - територіальних організацій).

Вимоги цих норм є обов'язковими для застосування центральними та місцевими органами виконавчої влади, державного нагляду і експертизи, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, громадянами та об'єднаннями громадян, які здійснюють проектування і будівництво.

Основні терміни і визначення наведені в додатку 1.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Метою територіальної діяльності, як складової частини державного регулювання у сфері містобудування, будівництва та комунального господарства, а також у проведенні економічної, науково-технічної, екологічної і соціальної політики при новому будівництві, розширенні, реконструкції, перепрофілюванні і технічному переоснащенні та реструктуризації підприємств, будинків і споруд різного призначення (далі - будівництво об'єктів), є створення умов для взаємоузгоджених дій суб'єктів містобудівної діяльності, поєднання державних і місцевих інтересів та інтересів громадян у вирішенні питань комплексного розвитку територій та інженерної і транспортної інфраструктури, забезпечення надійності та безпеки об'єктів, формування повноцінного життєвого середовища, економії природних, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів.

1.2 Територіальна діяльність здійснюється шляхом проведення комплексу прогнозних, аналітично-експертних, інженерно-вишукувальних і проектних робіт та довідково-інформаційних, консультативних і посередницьких послуг і передбачає:

- сприяння здійсненню Держбудом єдиної технічної політики у сфері містобудування, будівництва та комунального господарства;

- участь у створенні та функціонуванні територіальних підсистем єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

- співпрацю з відповідними управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань, що виходять з даних норм;

- прогнозування розвитку територій міських та сільських поселень на основі комплексного аналізу їх техніко-економічних, соціальних, містобудівних та екологічних характеристик;

- прогнозування впливу на навколишнє середовище наслідків прийняття проектних рішень;

- обгрунтування розміщення нових, розширення, реконструкції, перепрофілювання і технічного переоснащення та реструктуризації об'єктів з урахуванням забезпечення поєднання державних і місцевих інтересів та суб'єктів містобудівної діяльності;

- застосування прогресивних проектних рішень, оптимальне використання природних, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, скорочення інвестиційного циклу;

- створення умов для безпечного проживання населення на територіях з розміщеними на них потенційно небезпечними об'єктами та в районах із складними інженерно-геологічними умовами;

- підтримання високого технічного рівня, якості і ефективності інженерно-вишукувальних та проектних робіт;

- створення технічної основи для прийняття органами виконавчої влади та місцевого самоврядування рішень з комплексного розвитку територій;

- збереження та підтримку розвитку інженерної і транспортної інфраструктури територій;

- пошук рішень з питань енерго- та ресурсозбереження в забудові;

- створення передумов для забезпечення надійності та безпеки будівництва і експлуатації об'єктів, а також сприятливих екологічних умов для життєдіяльності;

- сприяння дотриманню містобудівного законодавства, державних будівельних стандартів, норм і правил, затвердженої проектної документації всіма суб'єктами містобудівної діяльності;

- накопичення довідкового матеріалу, створення та ведення банку даних і надання послуг суб'єктам містобудівної діяльності.

1.3 При здійсненні територіальної діяльності необхідно керуватись вимогами Законів України "Про основи містобудування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інвестиційну діяльність", "Про архітектурну діяльність", "Про місцеві державні адміністрації", "Про охорону навколишнього природного середовища", а також земельного, водного, лісового законодавства, законодавства про надра, Положення про Держбуд та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.

1.4 Територіальна діяльність здійснюється організаціями, перелік яких із закріпленими за ними територіями встановлюється Держбудом з числа тих, що мають відповідну ліцензію, за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціями, Київською і Севастопольською міськдержадміністраціями (додаток 2).

Допускається (за погодженням з Держбудом та місцевими органами виконавчої влади) часткове делегування територіальними організаціями окремих повноважень місцевим спеціалізованим організаціям.

1.5 Рішення територіальних організацій з питань, що виходять з даних норм, є обов'язковими для суб'єктів містобудівної діяльності.

1.6 Розбіжності між територіальними організаціями і суб'єктами містобудівної діяльності розглядаються у встановленому законодавством порядку.

1.7 Методичне керівництво і координація діяльності територіальних організацій здійснюється Держбудом .

1.8 Держбудом визначаються провідні територіальні організації за напрямами діяльності, які аналізують досвід територіальної діяльності і готують пропозиції щодо її удосконалення, узагальнюють річні звіти та необхідну інформацію для Держбуду.

1.9. Звіт про територіальну діяльність щорічно передається до Держбуду та, у разі необхідності, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2 ВИДИ РОБІТ ТА ПОСЛУГ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАГАЛЬНІ РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ

2.1 Збір, узагальнення та аналіз техніко-економічних, соціальних, містобудівних та екологічних характеристик територій міських та сільських поселень і створення та ведення банку даних.

2.2 Підготовка пропозицій, висновків стосовно економічних, соціальних, містобудівних та екологічних наслідків прийняття конкретних проектних рішень.

2.3 Надання допомоги органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у вирішенні питань комплексної оцінки та розвитку територій, а також інвесторам (забудовникам) з питань умов проектування і будівництва об'єктів.

2.4 Сприяння організації зв'язків інвесторів (забудовників), виконавців з відповідними службами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2.5 Погодження завдань на проектування, визначення умов та рекомендацій стосовно проектування та будівництва об'єктів і благоустрою територій в структурі забудови міських та сільських поселень.

Наявність позитивних висновків територіальних організацій щодо розміщення об'єктів будівництва є обов'язковим при підготовці архітектурно-планувальних завдань.

2.6 Участь в розробленні передпроектної документації (техніко-економічні обгрунтування, техніко-економічні розрахунки інвестицій, ескізні проекти), яка визначає порядок забудови і розвитку територій.

2.7 Участь в роботі комісій з вибору земельних ділянок (трас) під будівництво, їх погодження з підготовкою умов розміщення об'єктів.

2.8 Підготовка пропозицій та обгрунтувань стосовно формування груп підприємств з кооперуванням допоміжних і основних виробництв, об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури з їх взаємною ув'язкою і кооперацією та розроблення необхідної проектної документації.

2.9 Участь в розробленні містобудівної і методичної документації, державних кадастрів, схем територіально-господарського устрою, проведенні інвентаризації, грошової оцінки земель.

2.10 Участь в роботі архітектурно-містобудівних, науково-технічних, екологічних та інших відомчих і міжвідомчих рад.

2.11 Вибірковий контроль за відповідністю розробленої проектної документації на будівництво об'єктів завданням на проектування, рішенням затверджених схем формувань груп підприємств та іншій містобудівній документації, а також за якістю проектних та інженерно-вишукувальних робіт.

2.12 Участь в роботі комісій з надзвичайних ситуацій, підготовка експертних висновків в аварійних ситуаціях, виконання робіт з обстеження об'єктів, підготовка пропозицій і технічних рішень щодо ліквідації наслідків аварій з питань, що належать до компетенції територіальних організацій.

2.13 Розробка та узгодження технічних паспортів інвентаризації земельних ділянок об'єктів, що входять до складу формувань груп підприємств.

2.14 Узгодження договорів оренди щодо використання території та об'єктів, що входять до складу формувань груп підприємств.

2.15 Аналіз відведень і забудови промислових, науково-виробничих, комунально-складських і транспортних зон міських та сільських поселень з метою підготовки пропозицій щодо вилучення невикористаних земель для потреб забудови.

2.16 Участь у вивченні, обстеженні та аналізі ресурсного потенціалу в зонах діяльності територіальних організацій.

2.17 Участь в розробленні стратегії взаємодії міст з приміськими територіями на принципах взаємоузгодженості рішень і дій, економічної та екологічної вигоди.

2.18 Виконання досліджень з метою виявлення факторів інвестиційної привабливості територій для залучення інвестицій на їх розвиток.

ОКРЕМІ (СПЕЦІАЛІЗОВАНІ) РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

У промисловому будівництві

2.19 Розроблення схем генеральних планів промислових вузлів, схем формувань груп підприємств в промислових зонах міських і сільських поселень, схем упорядкування промислової забудови, територіального розвитку промислових і комунально-складських зон, проектів планування і благоустрою промислових територій та контроль за виконанням рішень, прийнятих в цих схемах і проектах.

2.20 Прогнозування розвитку промислових зон міських та сільських поселень на основі ком-плексного аналізу їх техніко-економічних, соціальних, містобудівних та екологічних характеристик.

2.21 Прогнозування впливу на навколишнє середовище наслідків прийняття проектних рішень щодо забудови промислових територій.

2.22 Підготовка матеріалів з обгрунтування розміщення нових, розширення, реконструкції, перепрофілювання, технічного переоснащення та реструктуризації промислових об'єктів з урахуванням забезпечення балансу інтересів держави, суб'єктів містобудівної діяльності, характеристик територій.

2.23 Виявлення та вивчення резервних територій для промислового будівництва і створення на основі одержаного довідкового матеріалу банку даних.

2.24 Розроблення пропозицій щодо визначення принципових напрямів реструктуризації існуючих промислових формувань та організації промислових зон.

2.25 Виконання функцій генерального проектувальника загальновузлових об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури формувань груп підприємств територіальною організацією, що є їх розробником.

2.26 Інвентаризація територій існуючих промислових вузлів та їх інфраструктури для ведення чергових генеральних планів.

2.27 Обгрунтування розмірів та розроблення проектів санітарно-захисних і водоохоронних зон та їх використання при зміні потужності, перепрофілюванні, реструктуризації промислових підприємств.

2.28 Пошук придатних територій і розроблення пропозицій з розміщення полігонів і підприємств для знешкодження, утилізації і поховання токсичних промислових відходів I-IV класів шкідливості, а також для збирання та тимчасового зберігання радіоактивних відходів.

2.29 Вивчення та аналіз соціально-економічного стану і промислового потенціалу в зонах діяльності територіальних організацій. Виявлення диспропорцій і негативних проблем, розроблення пропозицій з пріоритетних напрямів, на які повинні бути направлені державні та інші інвестиції.