Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві


З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві

ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Текст статті 244-6 Кодексу України про адміністративніправопорушення (Відомості Верховної РадиУРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такійредакції:

"Державна архітектурно-будівельна інспекція України та їїтериторіальні органи (далі - інспекції державногоархітектурно-будівельного контролю) розглядають справи проадміністративні правопорушення, пов'язані з недодержаннямекологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва,реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд,недодержанням державних стандартів, норм і правил під часпроектування і будівництва, а також самовільним будівництвомбудинків або споруд (статті 79-1, 96, 97).

Від імені інспекцій державного архітектурно-будівельногоконтролю розглядати справи про адміністративні правопорушення інакладати адміністративні стягнення мають право начальникДержавної архітектурно-будівельної інспекції України та йогозаступники, начальники інспекцій державногоархітектурно-будівельного контролю та їх заступники".

2. Частину першу статті 28 Закону України "Про охоронунавколишнього природного середовища" (ВідомостіВерховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546) доповнити реченнямтакого змісту: "Державна експертиза інвестиційних програм іпроектів будівництва здійснюється згідно із статтями 8 та 15Закону України "Про інвестиційну діяльність".

3. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646;1998 р., N 33, ст. 226):

1) абзац четвертий частини першої статті 8 доповнити словами"за винятком об'єктів цивільного та виробничого призначення, длязатвердження проектів будівництва яких комплексний висновокдержавної експертизи не є обов'язковим (будівництво житла запроектами повторного застосування, крім об'єктів умовною висотоюбільше 73,5 м, при незмінності архітектурно-планувальних,конструктивних та технічних рішень та будинків і споруд I і IIкатегорій складності на непідроблювальних територіях ізінженерно-геологічними умовами І категорії складності для їхремонту та технічного переоснащення; об'єкти виробничогопризначення за переліком, встановленим Кабінетом МіністрівУкраїни)";

2) у частині першій статті 15:

а) перше речення доповнити словами "за винятком об'єктівцивільного та виробничого призначення, для затвердження проектівбудівництва яких комплексний висновок державної експертизи не єобов'язковим";

б) абзац другий викласти в такій редакції:

"Державна експертиза інвестиційних програм і проектівбудівництва здійснюється на засадах організаційної єдностіспеціалізованою державною експертною організацією центральногооргану виконавчої влади з питань будівництва та архітектури"Укрдержбудекспертиза" та її місцевими підрозділами за участюекспертних підрозділів організацій - співвиконавців комплексноїдержавної експертизи. Порядок затвердження інвестиційних програм іпроектів будівництва та здійснення їх державної експертизивизначається Кабінетом Міністрів України".

4. Абзац дев'ятий частини другої статті 13 Закону України"Про основи містобудування" (Відомості Верховної РадиУкраїни, 1992 р., N 52, ст. 683; 2001 р., N 16, ст. 76) викласти втакій редакції:

"здійснення державного контролю за дотриманням містобудівногозаконодавства, затвердженої містобудівної документації приплануванні та забудові відповідних територій і в разі виявленняпорушень - зупинення такого будівництва в порядку, встановленомузаконом".

5. Частину сьому статті 10 Закону України "Про пожежнубезпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,N 5, ст. 21) доповнити реченням такого змісту: "Державнаекспертиза інвестиційних програм і проектів будівництваздійснюється згідно із статтями 8 та 15 Закону України "Проінвестиційну діяльність" .

6. У Законі України "Про забезпечення санітарного таепідемічного благополуччя населення" (ВідомостіВерховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2002 р., N 29,ст. 190; 2006 р., N 22, ст. 199):

1) абзац п'ятий статті 11 доповнити словами "за винятком тих,для затвердження проектів будівництва яких висновок державноїекспертизи не є обов'язковим";

2) частину першу статті 12 доповнити реченням такого змісту:"Державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництваздійснюється згідно із статтями 8 та 15 Закону України "Проінвестиційну діяльність").

7. Частину третю статті 23 Закону України "Проенергозбереження" (Відомості Верховної Ради України,1994 р., N 30, ст. 283) доповнити словами "а інвестиційних програмі проектів будівництва - згідно із статтями 8 та 15 Закону України"Про інвестиційну діяльність"

8. Частини першу та четверту статті 2 Закону України "Провідповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організаційза правопорушення у сфері містобудування" (ВідомостіВерховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411; 2000 р., N 46,ст. 398) викласти в такій редакції:

"Справи про правопорушення, передбачені цим Законом,розглядаються Державною архітектурно-будівельною інспекцієюУкраїни та її територіальними органами (далі - інспекціїдержавного архітектурно-будівельного контролю)";

"Накладати штраф від імені інспекцій державногоархітектурно-будівельного контролю мають право начальник Державноїархітектурно-будівельної інспекції України та його заступники,начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролюта їх заступники у порядку, визначеному Кабінетом МіністрівУкраїни".

9. У Законі України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 8, ст. 54; 2000 р.,N 27, ст. 213):

1) частину першу статті 13 доповнити реченням такого змісту:"Державна екологічна експертиза інвестиційних програм і проектівбудівництва здійснюється згідно із статтями 8 та 15 Закону України"Про інвестиційну діяльність"

2) статтю 37 доповнити частиною другою такого змісту:

"Державна екологічна експертиза інвестиційних програм іпроектів будівництва здійснюється згідно із статтями 8 та 15Закону України "Про інвестиційну діяльність"

10. Частину другу статті 31 Закону України "Про місцевесамоврядування в Україні" (Відомості Верховної РадиУкраїни, 1997 р., N 24, ст. 170) викласти в такій редакції:

"2. До відання виконавчих органів міських рад (за виняткомміст районного значення), крім повноважень, зазначених у пункті"б" частини першої цієї статті, належить також видача забудовникамархітектурно-планувальних завдань та технічних умов напроектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд,благоустрій територій".

11. Пункт 9 статті 22 Закону України "Про столицю України -місто-герой Київ" (Відомості Верховної Ради України,1999 р., N 11, ст. 79) виключити.

12. Пункт 7 статті 16 Закону України "Про місцеві державніадміністрації" (Відомості Верховної Ради України,1999 р., N 20- 21, ст. 190; 2003 р., N 24, ст. 159) виключити.

13. У Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246;2006 р., N 39, ст. 342):

1) частину десяту статті 7 виключити;

2) у статті 10:

а) назву та частину першу статті доповнити словами "танагляд";

б) частину другу викласти в такій редакції:

"Державний архітектурно-будівельний контроль та наглядздійснює центральний орган виконавчої влади з питань будівництва,містобудування та архітектури. Державний контроль та нагляд усистемі центрального органу виконавчої влади з питань будівництва,містобудування та архітектури здійснює Державнаархітектурно-будівельна інспекція України та її територіальніоргани (далі - інспекції державного архітектурно-будівельногоконтролю)".

14. У Законі України "Про планування і забудову територій"(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31,ст. 250):

1) частину чотирнадцяту статті 24 викласти в такій редакції:

"Дозвіл на будівництво об'єкта містобудування не дає права напочаток виконання будівельних робіт без одержання відповідногодозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції України абоїї територіальних органів (далі - інспекції державногоархітектурно-будівельного контролю)";

2) частину першу статті 31 викласти в такій редакції:

"Державний контроль за плануванням, забудовою та іншимвикористанням територій здійснюється спеціально уповноваженимцентральним органом виконавчої влади з питань містобудування таархітектури, відповідними спеціально уповноваженими органами зпитань містобудування та архітектури, Державноюархітектурно-будівельною інспекцією України та її територіальнимиорганами, а також іншими спеціально уповноваженими органамивиконавчої влади".

15. У Законі України "Про ліцензування певних видівгосподарської діяльності" (Відомості Верховної РадиУкраїни, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами):

1) частину другу статті 2 після слів "у сферітелекомунікацій" доповнити словом "будівництві";

2) пункт 30 статті 9 виключити.

16. Частину другу статті 21 Закону України "Про охоронупраці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,N 2, ст. 10) доповнити реченням такого змісту: "Державнаекспертиза інвестиційних програм і проектів будівництваздійснюється згідно із статтями 8 та 15 Закону України "Проінвестиційну діяльність"

17. Пункт 42 частини першої статті 4 Декрету КабінетуМіністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Продержавне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13,ст. 113; 2000 р., N 46, ст. 398) викласти в такій редакції:

"42) Державна архітектурно-будівельна інспекція України та їїтериторіальні органи за позовами до господарського суду щодостягнення штрафу за порушення у сфері містобудування".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дняопублікування цього Закону:

1) відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняттянормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність ізцим Законом;

3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншимицентральними органами виконавчої влади їх нормативно-правовихактів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 16 травня 2007 року N 1026-V