ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

МОСТИ ТА ТРУБИ.

ОБСТЕЖЕННЯ І ВИПРОБУВАННЯ

ДБН В.2.3-6:2009

Видання офіційне

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

РОЗРОБЛЕНО: Державний дорожній науково-дослідний інститут

імені М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ)

РОЗРОБНИКИ:

М. Бовтрук, Н. Болотова; А. Дехтяр, д-р техн. наук;

Л. Дибаль; О. Закора, канд. техн. наук;

П. Коваль, канд. техн. наук;

А. Лантух-Лященко, д-р техн. наук (науковий керівник);

Л. Метельова; В. Назаренко, канд. техн. наук;

В. Редченко, канд. техн. наук; О. Самофалова,

С. Сідун; П. Сташук, канд. техн. наук; В. Тодіріка;

А. Фаль, канд. техн. наук, Р. Полюга, канд. техн. наук;

О. Фаль

 1. ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

ПОГОДЖЕНО

 1. НА ЗАМІНУ

Управління автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 11.11.2009 р. № 484

Держпромнагляд

Лист від 06.06.2007 р. № 01/05-08.3/3586

Департамент державної автомобільної інспекції

Лист від 24.05.2007 р. № 4/7-3115

Головне управління колійного господарства Укрзалізниці

Лист від 25.06.2007 р. № ЦП-7/426

ДБН В.2.3.6-2002

Право власності на цей документ належить державі

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як

офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2009

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Загальні положення4
 5. Обстеження мостів5
 6. Обстеження труб8
 7. Випробування мостів10
 8. Випробування труб11
 9. Аналіз і документація даних обстеження11
 10. Аналіз і документація даних випробування14

Додаток А (обов'язковий). Форма акта обстеження моста15

Додаток Б (обов'язковий). Форма паспорта споруди17

Додаток В (обов'язковий). Форма картки на трубу23

Додаток Г (довідковий). Рекомендований склад технічного звіту

з обстеження моста24

Додаток Д (довідковий). Рекомендований склад технічного звіту

з випробування моста31

Додаток Ж (обов'язковий). Книга великих та середніх залізничних мостів……….….…...34

Додаток К (обов'язковий). Книга залізничних тунелів34

Додаток Л (обов'язковий). Книга малих залізничних транспортних споруд35

Додаток М (довідковий). Бібліографія42

ВСТУП

Глобальною метою нової редакції Державних будівельних норм України "Мости та труби. Обстеження і випробування" є модернізація стандарту згідно з Державною концепцією адаптації нормативної бази України до нормативів Європейського Союзу. Очікується, що ця версія нормативного документа дозволить більш системно виконувати обстеження і випробування транспортних споруд, надасть можливість отримання достовірних даних для подальшої оцінки і прогнозу технічного стану споруди. У новій версії ДБН наводяться процедури обстеження і випробування у відповідності з сучасною світовою практикою та нормативною базою України, адаптованою до нормативів Європейського Союзу.

Нова редакція ДБН є складовою комплексу нормативних документів. Комплекс має сучасну, прийняту в Європі структуру: складається з власне ДБН і національних стандартів. ДБН містять загальні правила обстеження і випробування мостів і труб Взаємопов'язані стандарти містять деталізацію процедур обстеження і випробування. Така структура дає змогу своєчасно впровадити новітні засоби і методи діагностики споруд шляхом регулярної модернізації стандартів. У той же час ДБН як документ, що містить глобальні принципи, буде довгий час залишатися незмінним.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

ДБН В.2.3-6:2009

Мости та труби. Обстеження

На заміну ДБН В.2.3.6-2002

і випробування

Чинні від 2010-03-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1Ці норми встановлюють загальні правила обстеження і випробування побудованих мостів і труб та тих, що знаходяться в експлуатації, на:

 • залізницях;
 • автомобільних дорогах загального користування;
 • вулицях і дорогах міст і населених пунктів;
 • лініях метрополітену та трамвая;
 • на внутрішньогосподарських дорогах та проїздах;
 • на дорогах, суміщених для руху автомобільного транспорту із залізницею метрополітеном, трамваєм.

Норми також поширюються на:

 • пішохідні мости;
 • пішохідні тунелі під залізницями, вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів;
 • прогонові будови та опори розвідних мостів.

1.2Ці норми призначені для виконання процедур обстеження і/або випробуваннямостів та труб організаціями, які мають ліцензії на цей вид робіт і служать:

 • інструментом нормативного регулювання, типізації та стандартизації процедур способів обстежень і/або випробувань мостів та труб;
 • обов'язковим, узгодженим з документами нормативного регулювання в системі експлуатації, зразком представлення даних обстежень і/або випробувань;
 • базою для укладання угоди (контракту) на виконання робіт із обстежень і/або випробувань.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009 Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану

автодорожніх мостів

ДСТУ 2374-94 Розрахунки на міцність та випробування технічних виробів. Акустична емісія. Терміни та визначення.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1акустична емісія (АЕ)

Випромінювання об'єктом випробування акустичних (пружних) хвиль

3.2акустико-емісійний метод

Метод контролювання та діагностування, що ґрунтується на аналізі параметрів пружних хвиль акустичної емісії

3.3біоперехід

Спеціальна транспортна споруда у вигляді моста або труби, що призначена для проходу диких або домашніх тварин

3.4визначальний елемент

Елемент, деградація або пошкодження якого суттєво впливають на несну здатність споруди чи іншим чином зменшують надійність і безпеку експлуатації споруди

3.5випробування

Отримання кількісних показників дійсної роботи як моста в цілому, так і окремих його частин і елементів під дією навантаження

Випробування є регламентною науково-технічною процедурою системи експлуатації, метою якої є отримання параметрів напружено-деформованого стану споруди шляхом натурного навантаження тимчасовими пробними силами

3.6випробування динамічне

Вид випробування моста під дією динамічного навантаження

3.7випробування статичне

Вид випробування моста під дією статичного навантаження

3.8витривалість

Здатність конструкції або її елемента витримувати циклічні навантаження без втрати несучої здатності

3.9втомленість

Зниження фізико-механічних властивостей матеріалу конструкції внаслідок дії циклічних навантажень

3.10габарит наближення конструкції

Контур, всередині якого не можуть бути розміщені елементи споруди або її пристрої

3.11габарит проїзду

Ширина мостового полотна, призначена для розміщення на ній проїзної частини та смуг безпеки

3.12габарит транспорту

Контур, за межі якого не може виступати жоден елемент транспортного засобу

3.13дефект

Відхилення якості, форми або фактичних розмірів елементів та конструкцій моста від вимог нормативної чи проектної документації, яке виникає при проектуванні, виготовленні та в результаті природного зносу конструкції

3.14довговічність

Здатність елемента або споруди зберігати протягом певного часу роботоспроможний стан при встановленій системі технічного обслуговувань. Довговічність визначається в роках

3.15експлуатація моста або труби

Проведення необхідних заходів із збереження стану конструкцій, за якого вони здатні виконувати задані функції з параметрами, що визначені вимогами проекту

3.16обстеження

Процес отримання якісних та кількісних показників технічного стану моста або труби, елементів та конструкцій шляхом візуального огляду, інструментальних вимірювань в натурі та лабораторних досліджень

Обстеження є регламентною науково-технічною процедурою системи експлуатаї транспортних споруд, метою якої є отримання геометричних, механічних та фізичні характеристик елементів і конструкцій, які вимагаються для технічної оцінки експлуатаційної придатності споруди

3.17огляд

Регламентна технічна процедура системи експлуатації, метою якої є оцінка технічного стану моста або визначення необхідності позапланового обстеження

3.18об'єкти обстеження і випробування

Мости і труби. Паралельні мости, прогонові будови яких не об'єднано спільною плитою проїзної частини або іншими конструктивними елементами поперечного об'єднання незалежно від того, що мають спільні координати початку і кінця моста, а опори попарно мають спільний фундамент - вважаються окремими об'єктами. Паралельні труби, які не об'єднані спільним фундаментом чи оголовком, вважаються окремими об'єктами

У випадку моста через річку об'єктами обстеження є конструкції моста, підходи русло і регуляційні споруди

3.19пошкодження

Дефект - відхилення від первісного рівня якості елементів та конструкцій споруди, що виник під час транспортування, монтажу, аварії та експлуатації

3.20реконструкція

Комплекс будівельно-монтажних робіт, спрямованих на відновлення і перебудову споруди з наданням їй нових експлуатаційних параметрів, передбачених проектом реконструкції

3.21ремонт

Комплекс будівельно-монтажних робіт, спрямованих на відновлення проектних

параметрів споруди

3.22технічний стан споруди

Сукупність якісних та кількісних показників, що характеризують експлуатаційну придатність моста або труби та їх конструкцій виконувати проектні функції

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1Виконавці робіт

4.1.1Виконавець робіт з обстежень і випробувань зобов'язаний:

 • мати ліцензію, необхідне обладнання та досвід виконання таких робіт;
 • виконувати роботу з обстеження та випробування в такий спосіб, що гарантує цілісність і непорушність елементів споруди. Для відбору зразків, з метою лабораторних досліджень матеріалу, узгодити з власником споруди місце відбору зразків в конструкції та спосіб їх отримання;

- застосовувати прилади і обладнання, які повірені службою метрологічного контролю;

-представити замовнику результати і висновки в обсязі та формі, яка визначаєтьсячинними нормативними документами з оцінки технічного стану транспортних споруд;

- гарантувати достовірність і якість отриманих даних згідно з чинними нормативними вимогами.

 1. Виконавець робіт несе відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність оцінки технічного стану споруди і рекомендацій стосовно її подальшої експлуатації.
 2. Роботи з обстеження мостів і труб та їх випробування мають виконуватись з дотриманням вимог безпеки праці згідно з ДНАОП 6.1.00-1.03, ДНАОП 5.1.14-1.02-00, СНиП ІІІ-4, НПАОП 45.21-1.03, НПАОП 45.2-7.02.
 3. Роботи з обстеження та випробування мостів і труб мають бути погоджені зі службою ДАІ відповідно до чинного законодавства.

4.2Експлуатаційні організації

4.2.1 Власник зобов'язаний провести планові обстеження споруд у строки, наведені в таблиці 4.1, якщо інші строки не встановлені попереднім актом обстеження, або рекомендаціями, які є результатом аварії на мосту, раптового руйнування визначального елемента споруди чи будь-яких інших непередбачених подій, що суттєво погіршують технічний стан споруди.

Споруди, визначальні елементи яких знаходяться в п'ятому експлуатаційному стані, мають бути обстежені один раз на рік, якщо інші строки не встановлені попереднім актом обстеження.

Таблиця 4.1 - Періодичність обстеження мостів

Міст

Вік моста, років

1-20

21-40

41-60

61-80

80, більше

Періодичність обстеження, років

Металевий, сталезалізобетонний

5

4

3

2

1

Залізобетонний

7

6

5

3

1

4.2.2Власник споруди зобов'язаний на період виконання робіт забезпечитивиконавця технічною документацію та даними з історії експлуатації об'єкта.

Власник споруди зобов'язаний сприяти виконанню робіт з обстеження іабо випробування.

 1. Результати обстежень та рекомендації з подальшої експлуатації власник споруди зобов'язаний занести до технічної документації на споруду і прийняти рішення стосовно виконання рекомендацій.
 2. Кінцевим результатом обстежень іабо випробувань є система даних, що дає змогу: