ДБН.А.1.1-1-93. СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ

ТА НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН.А.1.1-1-93

Видання офіційне

Міністерство України у справах будівництва і архітектури

Мінбудархітектури України

Київ 1993

УДК 69:658.012.224

РОЗРОБЛЕНІ,ВНЕСЕНІ ТА Управлінням державних нормативів

ПІДГОТОВЛЕНІ ДО і стандартів Мінбудархітектури

ЗАТВЕРДЖЕННЯ України

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури України

від 27.04.93 N 46 та введені в дію

з 01.07.93

З введенням в дію ДБН А.1.1-1-93, ДБН А.1.1-2-93 та ДБН

А.1.1-3-93 втрачають силу на території України СНиП 1.01.01-82*,

СНиП 1.01.02-83, СНиП 1.01.03-83*.

С Видавництво "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

-----------------------------------------------------------------

|Система стандартизації і нормування ДБН А1.1.1-93 |

|в будівництві Вводяться вперше |

|Основні положення |

-----------------------------------------------------------------

Дані норми встановлюють основні положення системи стандартиза-

ції і нормування в будівництві, класифікацію нормативних докумен-

тів /далі - НД/ України в галузі будівництва /додаток 1/, види НД

та основні вимоги до їх змісту.

НД розробляються і застосовуються згідно з правилами, що вста-

новлені міжгалузевою "Державною системою стандартизації" та галу-

зевою "Системою стандартизації і нормування в будівництві", і

грунтуються на законодавчих і нормативних актах України.

Вимоги норм обов'язкові для всіх організацій-розробників та

користувачів НД в галузі будівництва.

Терміни та визначення основних понять наведені у додатку 2.

1. Основні завдання стандартизації і нормування в будівництві

1.1. Основними завданнями стандартизації і нормування в будів-

ництві є:

- проведення єдиної технічної політики і створення єдиної сис-

теми НД;

- забезпечення надійності та безпеки об'єктів будівництва;

- встановлення вимог, що забезпечують здорові і безпечні умо-

ви праці та побуту в населених пунктах, будівлях, спорудах, під-

приємствах, які проектуються;

- забезпечення належного науково-технічного рівня та якості

будівництва на основі впровадження досягнень науки, техніки і

передового досвіду в практику проектування і будівництва, вироб-

ництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;

- раціональне використання земель, природних ресурсів та охо-

рона навколишнього середовища;

- скорочення інвестиційного циклу та підвищення ефективності

капітальних вкладень;

- економія матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів;

- удосконалення організації проектування та інженерних вишуку-

вань, кошторисної справи, будівництва і виробництва будівельних

конструкцій, виробів та матеріалів;

- створення сумішених норм технологічного та будівельного про-

ектування.

2. Види НД

2.1. НД України в галузі будівництва поділяються на такі види:

- державні стандарти - ДСТ;

- державні будівельні норми - ДБН;

- відомчі будівельні норми - ВБН;

- регіональні будівельні норми - РБН;

- технічні умови - ТУ.

ДБН А.1.1-1-93 С.2

------------------

2.2. Як НД України в галузі будівництва застосовуються докумен-

ти колишніх СРСР та УРСР до їх заміни чи скасування, а також між-

народні, регіональні і національні стандарти, норми та правила ін-

ших держав, які входять у "Перелік нормативних документів в галузі

будівництва, що діють на території України".

2.3. ДСТ України встановлюють організаційно-методичні та за-

гальнотехнічні вимоги до об'єктів будівництва і промислової про-

дукції будівельного призначення, вони забезпечують їх розробку,

виробництво /виготовлення/ та експлуатацію /використання/.

ДСТ затверджуються Мінбудархітектури України.

2.4. ДБН України розробляються на продукцію, процеси та послу-

ги в галузі містобудування /вишукування, проектування, територі-

альна діяльність, зведення, реконструкція і реставрація об'єктів

будівництва, планування і забудова населених пунктів і територій/,

а також в галузі організації, технології, управління і економіки

будівництва.

ДБН затверджуються Мінбудархітектури України.

2.5. ВБН Украіни розробляються при відсутності ДБН або при не-

обхідності встановлення вимог, що перевищують /доповнюють/ вимоги

ДБН, к урахуванням специфіки діяльності організацій та підприємств

цього відомства, і затверджуються даним відомством.

2.6. РБН України містять регіональні правила забудови населе-

них пунктів і територій, розробляються і затверджуються згідно з

порядком, що встановлений Законом України "Про основи містобуду-

вання".

2.7. ТУ встановлюють вимоги до конкретних видів промислової

продукції будівельного призначення, її виготовлення, упакування,

маркування, приймання, контролю та випробувань, транспортування

та зберігання.

ТУ затверджуються заінтересованими організаціями.

2.8. Проекти ВБН, РБН, ТУ погоджуються з Мінбудархітектури

України.

2.9. До НД можуть розроблятися Посібники, вимоги до яких на-

ведені в додатку 3.

3. Вимоги до змісту НД

3.1. НД повинні містити вимоги, що мають пряме відношення до

об'єкта стандартизації чи нормування і не дублюють положення

інших НД.

ВБН, РБН і ТУ не повинні суперечити вимогам державних НД.

3.1.1. Вимоги НД повинні бути спрямовані на забезпечення

пріоритету інтересів споживача продукції, робіт, послуг і пот-

реб суспільства, збереження і раціонального використання усіх ви-

дів ресурсів і взаємопов'язані з іншими НД.

3.2. НД в галузі будівництва містять обов'язкові та рекомендо-

вані вимоги.

До обов'язкових належать:

- вимоги до якості продукції, робіт та послуг, що забезпечують

ДБН А.1.1-1-93 С.3

------------------

їх безпеку для життя, здоров'я і майна населення, охорону навко-

лишнього середовища;

- вимоги техніки безпеки та виробничої санітарії;

- вимоги по забезпеченню сумісності та взаємозамінності про-

дукції;

- вимоги, що забезпечують вірогідність і єдність вимірювань,

методів контролю якості продукції;

положення, що забезпечують технічну єдність при розробці, ви-

готовленні /виробництві/ і використанні /експлуатації/ продукції,

виконанні робіт та наданні послуг: правила оформлення технічної

документації, допуски і посади, загальні правила забезпечення

якості продукції, терміни, визначення і позначення.

3.2.1. Обов'язкові вимоги НД України підлягають безумовному

дотриманню згідно зі своїм призначенням органами управління, під-

приємствами і організаціями, незалежно від форм власності, а та-

кож громадянами, що займаються індивідуально-трудовою діяльністю.

3.3. До рекомендованих належать інші вимоги до споживацьких

/експлуатаційних/ властивостей продукції, робіт і послуг.

Ці вимоги стають обов'язковими у випадках:

- що встановлені законодавчими актами України;

- включення їх в договір на розробку, виготовлення і поставку

продукції, виконання робіт та надання послуг;

- документальні заяви постачальника /виконавця/ про відповід-

ність продукції, робіт і послуг цим вимогам.

3.4. НД в галузі будівництва, що не передбачають обов'язкових

вимог до продукції, робіт і послуг, є рекомендованими.

3.5. При розробці ДБН та ВБН на конкретну продукцію будівниц-

тва повинен бути забезпечений комплексний підхід в установленні

вимог до заданого об'єкта нормування, включаючи його проектуван-

ня, будівництво /зведення, монтаж, улаштування/ та експлуатацію.

ДБН А.1.1-1-93 С.4

------------------

Додаток 1

Обов'язковий

СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ

нормативних документів України в галузі будівництва

------------------------------------------------------------------------------

| К Л А С И |

| -------------- -------------- -------------- -------------- |

| | | | | | | | | |

| | А | | Б | | В | | Г | |

| | | | | | | | | |

| -------------- -------------- -------------- -------------- |

---------|-------------------|-------------------|----------------|-----------

| | | |

--------------- -------- --------------- |

| | | | | | | | |

-----|------|------|--------|------|---------|------|------|---------|--------------

| | | | П |І Д| К Л| А | С | И | |

| --------------------- -------------- --------------------- ------- |

| | А.1 || А.2 || А.3 | | Б.1 || Б.2 | | В.1 || В.2 || В.3 | | Г.1 | |

| --------------------- -------------- --------------------- ------- |

-----|--------|------|------------|----------|------|------|------------------------

| | | | | | -------------------------

| | | | | ---------------- |

| | К| О М | П Л| Е К С И| |

--------- | --------- | --------- ------------------------- |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

-------|-------| -------|------- |-------|------- ------- -------|------- -------|

|А.1.1|||А.1.2|| |А.3.1|||А.3.2| ||В.1.1|||В.1.2| |В.2.1| |В.2.2|||В.2.3| |В.2.4||

-------|-------| -------|------- |-------|------- ------- -------|------- -------|

| | | | | ------------------------- |

------- | ------- | ------- ------- ------- ------- -------|

|А.1.3| | |А.3.3| | |В.1.3| |В.2.5| |В.2.6| |В.2.7| |В.2.8||

------- | ------- | ------- ------- ------- ------- -------|

| | |

--------- ------------ |

| | | | | | |

-------|------- -------|------- ------- |

|А.2.1|||А.2.2| |Б.2.1|||Б.2.2| |В.3.1|--|

-------|------- -------|------- ------- |

-------- --------- |

------- ------- ------- ------- ------- |

|А.2.3| |А.2.4| |Б.2.3| |Б.2.4| |В.3.2|---

------- ------- ------- ------- -------

ДБН А.1.1-1-93 С.5

------------------

КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ

БУДІВНИЦТВА

------------------------------------------------------------------

Шифр Найменування класів, Напрямки стандартизації та

підкласів та комплексів нормування

документів

------------------------------------------------------------------

А. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти

А.1. Стандартизація, нормування, ліцензування, сертифікація

і метрологія

А.1.1. Система стандартизації та Завдання, об'єкти стандарти-

нормування в будівництві зації та нормування, методо-

дологія робіт. Види докумен-

тів, порядок і організація

їх розробки, змін, перегляду

та застосування, вимоги до

побудови, змісту, викладу,

оформлення, експертизи, по-

годження, затвердження, ре-

єстрації, видання та відмі-

ни нормативних документів.

Терміни і визначення, позна-

чення.

Правила використання міжна-

родних та зарубіжних норм і

стандартів. Органи стандарти-

зації та нормування, порядок

їх акредитації і функціону-

вання.

А.1.2. Система ліцензування та Завдання, об'єкти ліцен-

сертифікації в будівництві зування та сертифікації, ме-

тодологія робіт. Органи лі-

цензування, сертифікації,

порядок їх акредитації і

функціонування.

А.1.3. Система метрологічного Завдання, правила метро-

забезпечення в будівництві логічного забезпечення, ме-

тодологія робіт. Одиниці ви-

мірювань, що застосовуються

/фізичні величини/.

А.2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність

А.2.1. Вишукування Завдання, порядок прове-

дення, методологія робіт,

вимоги до складу і резуль-

татів робіт з інженерно-

технічних, екологічних та

економічних вишукувань на

стадіях проектування, бу-

дівництва і експлуатації

будівельних об'єктів.

ДБН А.1.1-1-93 С.6

------------------

------------------------------------------------------------------

Шифр Найменування класів, Напрямки стандартизації та

підкласів та комплексів нормування

документів

------------------------------------------------------------------

А.2.2. Проектування Стадійність проектування,

вимоги до складу проектної

документації, порядок її

розробки і внесення змін,

погодження, експертизи,

затвердження та передачі

замовнику. Авторський на-

гляд.

А.2.3. Територіальна діяльність Загальні положення,

в будівництві призначення, види робіт і

послуг, порядок їх вико-

нання. Обов'язки і права

територіальних організа-

цій.

А.2.4. Система проектної Вимоги до комплектності,

документації для змісту, викладу та офор-

будівництва млення проектної докумен-

тації. Нормоконтроль.

А.3. Виробництво продукції в будівництві

А.3.1. Управління, організація Вимоги до технологічної

і технологія підготовки, організації

будівництва та виробництва

будівельних матеріалів, ви-

робів і конструкцій. Орга-

нізація використання засо-

бів механізації будівницт-

ва. Розробка і постановка

продукції будівельного

призначення на виробництво.

Управління якістю будів-

ництва. Прийняття будівель-

ної продукції і робіт.

А.3.2. Система стандартів Вимоги по забезпеченню

безпеки праці в безпечного виконання бу-

будівництві дівельно-монтажних і спе-

ціальних робіт. Загальні

вимоги до пристроїв, об-

ладнання та інструменту для

безпечного проведення ро-

біт.

А.3.3. Система технологічної Вимоги до складу, поряд-

документації в ку розробки, змісту, оформ-

будівництві лення та затвердження проек-

тів провадження робіт, тех-

нологічних карт та регламен-

тів.

ДБН А.1.1-1-93 С.7

------------------

------------------------------------------------------------------

Шифр Найменування класів, Напрямки стандартизації та

підкласів та комплексів нормування

документів

------------------------------------------------------------------

Б. Містобудування

Б.1. Система містобудівної Порядок складання місто-

документації будівних програм, прогнозів

і концепцій містобудівного

розвитку, генеральних пла-

нів, проектів земельно-

господарського устрою на-

селених пунктів та інших

видів містобудівної доку-

ментації. Вимоги до розроб-

ки, складу і змісту місто-